Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIV/143/2007 w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek podatku od nieruchomo??ci na rok 2008

Uchwa??a Nr XIV/143/2007 w sprawie okre??lenia wysoko??ci stawek podatku od nieruchomo??ci na rok 2008

Numer uchwa??y: 143
Numer sesji: 14
Rok: 2007Uchwała Nr XIV/143/ 2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 października 2007 roku

w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na rok 2008Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:


1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ¬– 0,61 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,71 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,19 zł od 1 m2 powierzchni


2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 17,29 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej


d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem wymienionych w § 1 pkt 2 lit. f – 5,78 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

f) pozostałych o konstrukcji innej niż murowana, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,19 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej


3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2

Traci moc Uchwała Nr III/17/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 29 grudnia 2006 r. Nr 218, poz. 5603).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą w roku podatkowym 2008.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XIV/143/ 2007 z dnia 04 października 2007 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008


Określenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie miasta Leszna, należy do ustawowych kompetencji Rady Miejskiej, w granicach określonych stosownymi przepisami prawa.

Prezydent Miasta Leszna proponuje wzrost wysokości stawek o 2,3 % w stosunku do stawek obowiązujących w Mieście Lesznie w 2007 roku, z wyjątkiem stawek:

• od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – wzrost o 1,67 % (wzrost stawki o 0,01 zł)
• od budynków lub ich części mieszkalnych – wzrost o 1,92 % (wzrost stawki o 0,01 zł)
• od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - utrzymano na poziomie stawki roku 2007.

Generalnie stawki proponowane przez Prezydenta Miasta Leszna są niższe od stawek maksymalnych, określonych przez Ministra Finansów.
Utrzymano zasadę wprowadzoną przez Radę Miejską w 2000 roku, dotyczącą zróżnicowania stawek w „pozostałych budynkach”, tj. takich, których konstrukcja jest inna niż murowana.


Opracował:
Wydział Finansów
Referat DochodówInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.