Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIV/142/2007 zmieniaj?ca uchwa??? Nr V/32/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zarz?dzenia na terenie Miasta Leszna poboru op??aty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasent??w oraz okre??lenia wysoko??ciwynagrodzenia za inkaso

Uchwa??a Nr XIV/142/2007 zmieniaj?ca uchwa??? Nr V/32/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zarz?dzenia na terenie Miasta Leszna poboru op??aty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasent??w oraz okre??lenia wysoko??ciwynagrodzenia za inkaso

Numer uchwa??y: 142
Numer sesji: 14
Rok: 2007Uchwała Nr XIV/ 142/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 października 2007 roku


zmieniająca uchwałę Nr V/32/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zarządzenia na terenie Miasta Leszna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 ze zmianami), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zmianami), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:§1W Uchwale Nr V/32/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zarządzenia na terenie Miasta Leszna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 29 , poz.699) zmienia się załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie:„ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zarządzenia na terenie Miasta Leszna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

L.p. Inkasent Punkt poboru opłaty skarbowej
1 Bank Pocztowy S.A. I Oddział w Lesznie
ul. Dworcowa 3 64-100 Leszno I Oddział w Lesznie ul. Dworcowa 3
2 Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Lesznie ul. Słowiańska 16
64-100 Leszno Oddział w Lesznie ul. Słowiańska 16
3 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy we Wschowie
ul. Daszyńskiego 19 67- 400 Wschowa Punkt kasowy w Urzędzie Skarbowym w Lesznie ul. Mickiewicza 7
4 Państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska Centrum Sieci Pocztowej Oddział Rejonowy w Lesznie
ul. Dworcowa 3 64-100 Leszno 1/.Oddział Rejonowy w Lesznie
ul. Dworcowa 3
2/.Oddział Rejonowy w Lesznie
ul. Słowiańska 26
3/.Oddział Rejonowy w Lesznie
ul. Westerplatte 6
5 Poznański Bank Spółdzielczy Oddział
w Lesznie
ul. Przemysłowa 2 64-100 Leszno Oddział w Lesznie ul. Przemysłowa 2
6 Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział
w Lesznie ul. Słowiańska 33
64-100 Leszno Oddział w Lesznie ul. Słowiańska 33
7 Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział
w Lesznie
ul. Wróblewskiego 6 64-100 Leszno 1/.Oddział w Lesznie
ul. Wróblewskiego 6
2/.Filia nr 1 w Urzędzie Celnym Leszno ul. Dekana 3
8 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. I Oddział w Lesznie
ul. Sikorskiego 7a
1/.Oddział w Lesznie
ul. Sikorskiego 7a
2/.Oddział w Lesznie
ul. Rynek 2
9 Firma Usługowa – Handlowa
Janina Szpurek
ul. Grunwaldzka 46/8 64-100 Leszno Urząd Miasta Leszna, ul. Wałowa 5
10 „ERJOT” Ryszard Kośniewski
ul. Armii Krajowej 15 64-100 Leszno Urząd Miasta Leszna, ul. Karasia 15
11 Firma Handlowa – Usługowa
Grażyna Lewandowska
Plac Kościuszki 4 64-100 Leszno Starostwo Powiatowe
Plac Kościuszki 4 Leszno

12

Starostwo Powiatowe
Plac Kościuszki 4
64-100 Leszno 1/. Starostwo Powiatowe – kasa
Plac Kościuszki 4 w Lesznie
2/. Starostwo Powiatowe-punkt
Kasowy w Wydziale Komunikacji
i Transportu
Plac Kościuszki 4 w Lesznie
3/. Starostwo Powiatowe
Punkt kasowy
ul. Jana Pawła II 23 w Lesznie§ 2Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 5 października 2007 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/142/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 października 2007 roku


zmieniającej uchwałę Nr V/32/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zarządzenia na terenie Miasta Leszna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Do wyłącznej kompetencji Rady gminy należy określenie inkasentów opłaty skarbowej. Starostwo Powiatowe w Lesznie wyraziło wolę poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa w trzech punktach na terenie Miasta Leszna.

Prezydent Miasta Leszna przychyla się do wniosku zainteresowanego i proponuje określenie Starostwa Powiatowego w Lesznie inkasentem opłaty skarbowej.

Opracował:
Wydział Finansów
Referat DochodówInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.