Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIV/139/2007 sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2007

Uchwa??a Nr XIV/139/2007 sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2007

Numer uchwa??y: 139
Numer sesji: 14
Rok: 2007Uchwała Nr XIV / 139 / 2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 października 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2007 po stronie dochodów o kwotę 1.320.000,- zł zgodnie z Załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2007 po stronie wydatków o kwotę 1.320.000,- zł oraz zmian na kwotę 1.100.000,- zł zgodnie
z Załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 268/2007 Prezydenta Miasta Leszna z dnia
31 sierpnia 2007 roku oraz nr 313 z dnia 28 września 2007 roku .

4. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 269/2007 Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 31 sierpnia 2007 roku.

5. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2007”
po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą, polegających na włączeniu dotacji
z Gminy Osieczna w wysokości 60.000,- zł z przeznaczeniem na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRr dla KM PSP.

6. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok” po dokonaniu zwiększenia dochodów
o kwotę 100.000,- zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
oraz po dokonaniu zmian w następujących pozycjach po stronie wydatków:
- w § 4170 w poz. „koszty związane z realizacją „Programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych”, kontrole sklepów oraz rozmowy interwencyjno-motywujące”
 zwiększenie środków o kwotę 10.000,- zł
- w § 4170 w poz. „koszty związane z realizacją programów profilaktyczno-terapeutycznych”
 zwiększenie środków o kwotę 35.000,- zł
- w § 4170 w poz. „opinie biegłych”
 zwiększenie środków o kwotę 2000,- zł
- w § 4210 w poz. „działalność świetlic”
 zwiększenie środków o kwotę 10.000,- zł
- w § 4270 w poz. „koszty związane z realizacją „Programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych”,
 zwiększenie środków o kwotę 10.000,- zł
- w § 4300 w poz. „koszty związane z realizacją programów profilaktyczno-terapeutycznych”
 zwiększenie środków o kwotę 5.000,- zł
- w § 4300 w poz. „akcje letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży”
 zwiększenie środków o kwotę 25.000,- zł
- w § 4700 wprowadzenie poz. „koszty związane z realizacją „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”,
 zwiększenie środków o kwotę 3.000,- zł


7. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8 „Wydatki majątkowe w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
 w poz. 1 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
- zmniejszenie o kwotę 430.000,- zł, w tym:
 poz. „inwestycje wieloletnie” – zmniejszenie o kwotę 300.000,- zł,
 poz. „inwestycje jednoroczne” – zmniejszenie o kwotę 130.000,- zł,
 w poz. 2 „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – zwiększenie o kwotę 81.000,- zł.
 w poz. 5 „Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych
na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych”
 poz. „dla Miejskiego Ośrodka Kultury” – zmiana nazwy zadania – przed zmianami „zakup saksofonu” po zmianach „zakup instrumentu”,

oraz wprowadzeniu nowej poz. Nr 8 w brzmieniu „Pomoc finansowa
dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - obrazu dla Muzeum okręgowego w Lesznie – kwota 15.000,- zł”.


8. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na rok 2007” po dokonaniu następujących zmian:
 w pozycji I.1. „Trasa W-Z” :
 VI emisja oblig.komunal. - zmniejszenie o kwotę 100.000,- zł.
 Nakłady finansowe w latach następnych – środki własne miasta – zwiększenie o kwotę 100.000,- zł
 w pozycji II.1. „Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic
wraz z chodnikami” :
 środki własne miasta – zmniejszenie o kwotę 400.000,- zł.
 VI emisja oblig.komunal. - zwiększenie o kwotę 100.000,- zł.
 Nakłady finansowe w latach następnych – środki własne miasta – zwiększenie o kwotę 300.000,- zł


 w pozycji VII.2. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” :
 środki własne miasta – zwiększenie o kwotę 100.000,- zł.
 Nakłady finansowe w roku 2009 – środki własne miasta – zmniejszenie o kwotę 50.000,- zł
 Nakłady finansowe w latach następnych – środki własne miasta – zmniejszenie o kwotę 50.000,- zł

9. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika
nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
 w pozycji IV.1. „Komitety Inicjatyw Gospodarczych”
 środki własne miasta – zwiększenie o kwotę 70.000,- zł.
 w pozycji IV.2. „Likwidacja kolizji sieci energetycznych SN”
 środki własne miasta – zmniejszenie o kwotę 200.000,- zł.


10. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2007 roku” po wprowadzeniu nowych pozycji:
 w poz. dział 754 rozdz. 75411 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej kwota 21.000,- zł na „zakup zintegrowanego systemu mapowego dla Zintegrowanego Stanowiska Kierowania”.
 w poz. Dział 754 rozdz. 75411 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej kwota 60.000,- zł na „zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRr”.


11. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne
w 2007 roku” po dokonaniu następującej zmiany:
- w poz. I.3 – dział 926 rozdz.92604 dla Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji zmienia się nazwę zadania – przed zmianami „modernizacja stadionu im.Alfreda Smoczka” po zmianach „przebudowa i modernizacja Stadionu im.Alfreda Smoczka” oraz zwiększa się wysokość dotacji o kwotę 900.000,- zł”


12. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
 w poz. 1 – Miejski Zakład Komunikacji zwiększa się poz. „Razem przychody”, „Przychody własne”, „Razem wydatki”
i „Wydatki inwestycyjne” o kwotę 45.000,- zł,
 w poz. 3 – Miejski Zakład Zieleni zwiększa się poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem wydatki” i „Wydatki inwestycyjne”
o kwotę 76.000,- zł,
 w poz. 4 – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwiększa się poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem wydatki” i „Wydatki inwestycyjne” o kwotę 900.000,- zł,13. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
 w poz. „PRZYCHODY BUDŻETU” „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – VI emisja obligacji komunalnych na zadania:”
- zmniejszenie w poz. „Trasa W-Z” o kwotę 100.000,- zł
- zwiększenie w poz. „budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic
wraz z chodnikami” o kwotę 100.000,- zł,


§ 2


1. § 1 ust. 1 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 212.691.801,- zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 140.647.068,- zł,
2) dochody powiatu w wysokości 72.044.733,- zł”

2. § 1 ust. 2 pkt 5 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.149.041,- zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały”

3. § 1 ust. 2 pkt 8 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie

„dotacje z funduszy celowych w kwocie 2.059.916,- zł”

4. § 1 ust. 2 pkt 9 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 1.040.000,- zł, jak w załączniku Nr 7 do uchwały”

5. § 2 ust. 1 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 227.621.684,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 146.197.471,- zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 81.424.213,- zł”

6. § 2 ust. 2 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 181.119.832,- zł, w tym: (…)
b) kwotę 17.439.098,- zł z przeznaczeniem na dotacje (…)
2) wydatki majątkowe w kwocie 46.501.852,-zł, jak w załączniku Nr 8.”
7. § 2 ust 3 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
(…)
3) dotacje celowe w kwocie 3.283.998,- zł, w tym: (…)
b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom w kwocie 1.884.320,- zł (…)”

8. § 2 ust 5 pkt 5 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„wydatki w kwocie 1.149.041,- zł na realizację zadań przejętych przez powiat
w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,”

9. § 10 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 1.785.507,- zł, (…)”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/139/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007.


Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2007 polegający na:

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej – dochody – zadania miasta – zwiększenie
o kwotę 1.190.000,- zł:
Proponowane zmiany polegają na:
a) włączeniu dotacji Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 900.000,- zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację Stadionu im.Alfreda Smoczyka,
b) włączeniu środków w wysokości 100.000,- zł z tytułu wpływu ponadplanowych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
c) zwiększeniu dodatkowych wpływów w wysokości 190.000,- zł z tytułu odpłatności za sporządzane posiłki w Domu Seniora.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej – dochody – zadania powiatu – zwiększenie
o kwotę 130.000,- zł :
Proponowane zmiany polegają na:
a) włączeniu środków w wysokości 60.000,- zł z tytułu wpływu dotacji
z Gminy Osieczna z przeznaczeniem na zakup samochodu rozpoznawczo-ratunkowego SLRr dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
b) włączeniu środków w wysokości 70.000,- zł z tytułu dodatkowych wpływów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.
3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej – wydatki – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 1.190.000,- zł oraz zmiany na kwotę 940.000,- zł:

Proponowane zmiany polegają na:

a) zmniejszeniu wydatków w wysokości 1.000.000,- zł w wyniku oszczędności
w następujących zadaniach :
- 300.000,- zł na modernizację ulicy Orzeszkowej. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok 2008r. ze względu na konieczność przebudowy sieci gazowej w tej ulicy i zgodnie z informacją przekazaną przez WOSD Oddział w Poznaniu wykonanie jej nastąpi wiosną 2008r.,
- 500.000,- zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zmniejszenie wydatków wynika z mniejszej liczby mieszkańców ubiegających się
o wypłatę dodatku ( o 15,7 %) w stosunku do roku 2006.,
- 200.000,- na likwidację kolizji sieci energetycznej SN w Grzybowie.
W wyniku przetargu koszt zadania wyniesie 100.000,- zł,
b) zwiększeniu wydatków w wysokości 825.000,- zł na następujące zadania:
- 577.000,- zł na promowanie Miasta Leszna przez kluby sportowe
na zawodach i imprezach sportowych o zasięgu ponadregionalnym,
- 40.000,- zł na koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu. Kwotę powyższą przeznacza się na remont (wymianę sieci elektrycznej i systemu ogrzewania) w budynku Domu Harcerza w Lesznie
ul.Sokoła 20, w którym znajduje się lokal wyborczy,
- 100.000,- zł na modernizację oświetlenia ulicznego na ulicach Spacerowa, Grochowiaka, Studzienna, Broniewskiego, Kosynierów
i Krzyckiego,
- 70.000,- zł na Komitety Inicjatyw Gospodarczych na zadania:
* budowa oświetlenia placu targowego na Nowym Rynku,
* budowa nawierzchni ul.Poplińskiego,
* budowa miejsc parkingowych na ul.Królowej Jadwigi – skwer
przy ul.Dąbrowskiego
- 15.000,- zł na dofinansowanie zakupu obrazu Włodzimierza Tetmajera „Noc Świętojańska” (dotacja na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego)
- 23.000,- zł na wydatki w kulturze fizycznej – koszty wynajmu sal sportowych.
c) zwiększeniu wydatków w wysokości 900.000,- zł na dotację celową
dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na przebudowę
i modernizację Stadionu im.Alfreda Smoczyka. Środki pochodzą z dotacji
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
d) zwiększeniu wydatków w wysokości 100.000,- zł na realizację „Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Środki
pochodzą z ponadplanowych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu. Środki będą przeznaczone na zadania ujęte w ww. Programie.
e) zwiększeniu wydatków w wysokości 110.000,- zł w planie finansowym Domu
Seniora, co wynika z większej niż planowano ilości przygotowywanych posiłków
w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”.
f) zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 255.000,- zgodnie z następującym
rozliczeniem:
- 175.000,- zł – nierozdysponowane środki własne miasta pozostałe
na zadaniach, w których nastąpiły oszczędności,
- 80.000,- zł - nie wliczone do wydatków dodatkowe dochody w planie
finansowym Domu Seniora (odpłatność za przygotowywane posiłki),
g) zmianach na kwotę 10.000,- zł w planie Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej
dotyczących przeniesienia niewykorzystanych środków na dotacje
dla stowarzyszeń na bieżącą działalność Wydziału. Wnioskodawca wycofał się
z organizacji imprezy Dziecięcy Festiwal Piosenki Lwowskiej.

4. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej – wydatki – zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 130.000,- zł oraz zmiany na kwotę 160.000,- zł:
Proponowane zmiany polegają na:

a) zmniejszeniu wydatków o kwotę 100.000,- zł na zadaniu Trasa W-Z. W wyniku
przetargu koszt tegorocznych prac wyniesie 400.000,- zł,
b) zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej na następujące zadania:
- kwota 21.000,- zł na „zakup zintegrowanego systemu mapowego
dla Zintegrowanego Stanowiska Kierowania” – środki własne Miasta Leszna.
- kwota 60.000,- zł na „zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRr” – środki pochodzą z Gminy Osieczna.
c) zmianach na kwotę 40.000,- zł w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Zmiany wynikają
z konieczności zwiększenia wydatków na opłacenie pobytu dzieci
w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Środki
pochodzą z dotacji dla powiatów za dzieci umieszczane w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych. Brak miejsc w tych placówkach powoduje
konieczność kierowania dzieci do rodzin zastępczych,
d) zmianach na kwotę 20.000,- zł w planie Wydziału Kultury i Kultury
Fizycznej dotyczących przeniesienia niewykorzystanych środków
na dotacje dla stowarzyszeń na bieżącą działalność Wydziału.
Wnioskodawcy odwołali imprezy, na które uzyskali dotację w drodze
konkursu ofert,
e) zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 149.000,- zgodnie z następującym
rozliczeniem:
- 79.000,- zł – nierozdysponowane środki własne miasta pozostałe
na zadaniach, w których nastąpiły oszczędności,
- 70.000,- zł - nie wliczone do wydatków dodatkowe dochody w planie
finansowym Domu Pomocy Społecznej (odpłatność mieszkańców).

5. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2007”
W Zarządzeniach nr 268/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 roku oraz nr ….. z dnia
28 września 2007 roku Prezydent dokonał zmian polegających na włączeniu dotacji na wypłaty zasiłków stałych w wysokości 18.000,- zł, na Środowiskowy Dom Samopomocy w wysokości 43.000,- zł, na przeprowadzenie wyborów
do Sejmu i Senatu w wysokości 13.520,- zł oraz na zmniejszeniu dotacji
w wysokości 100.000,- zł na wypłatę świadczeń rodzinnych.

6. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2007”
W Zarządzeniu Nr 269/2007 z dnia 31 sierpnia 2007r. Prezydent Miasta dokonał zmian polegających na włączeniu dotacji z WUW w Poznaniu w wysokości 8.000,- zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
oraz zmian po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
na kwotę 171,- zł w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego mających charakter porządkujący budżet.

7. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2007”
Zmiany w Załączniku związane są z dokonanymi zmianami w budżecie niniejszą uchwałą i polegają na włączeniu środków w wysokości 60.000,- zł na podstawie porozumienia z Gminą Osieczna na zakup samochodu rozpoznawczo-ratunkowego SLRr dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok”
Dokonuje się aktualizacji Załącznika nr 7 Realizacja zadań określonych
w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok” wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 6 uchwały).


9. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Wydatki majątkowe w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika nr 8 „Wydatki majątkowe w 2007 roku”
wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 7 uchwały).

10. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na rok 2007” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny
na rok 2007” wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 8 uchwały)
oraz zgodnie z pkt 3 lit. a) pkt 3 lit. b) oraz pkt 4 lit. a) uzasadnienia.

11. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2007 roku” wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 9 uchwały) oraz zgodnie z pkt 3 lit. a) oraz pkt 3 b) uzasadnienia.

12. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2007 roku” wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 10 uchwały) oraz zgodnie z pkt 2 lit. a) oraz pkt 4 lit.b) uzasadnienia.

13. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2007 roku” wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 11 uchwały) oraz zgodnie z pkt 1 lit. a) oraz z pkt 3 lit.c) uzasadnienia.

14. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika
nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2007 roku” do uchwały budżetowej.
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 12 uchwały). Zwiększa się plan Miejskiego Zakładu Komunikacji po stronie przychodów i wydatków o kwotę 45.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Zakładu – zakup kas fiskalnych. Całkowity koszt zadania wyniósł 128.000,- zł, z tego z dotacji z budżetu sfinansowano kwotę 83.000,- zł,
a ze zwrotu z Urzędu Skarbowego 45.000,- zł. Ponadto zwiększa się przychody
z tytułu dotacji na inwestycję i wydatki inwestycyjne w Miejskim Zakładzie Zieleni
o kwotę 76.000,- zł. Środki pochodzą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej i przeznaczone są na zakup frezarki do pni – kwota 19.000,- zł oraz zakup podnośnika – kwota 57.000,- zł. Zmiany w Funduszu dokonane zostały uchwałą Rady w dniu 22.02.2007r.

15. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w załączniku polegają na aktualizacji zadań, które będą finansowane
z obligacji w 2007 roku.


Opracował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.