Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XIV/136/2007 w sprawie wyboru ??awnik??w do s?du okr?gowego i s?du rejonowego

Uchwa??a nr XIV/136/2007 w sprawie wyboru ??awnik??w do s?du okr?gowego i s?du rejonowego

Numer uchwa??y: 136
Numer sesji: 14
Rok: 2007Uchwała nr XIV/136/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 października 2007 roku
w sprawie wyboru ławników do sądu okręgowego i sądu rejonowego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art.160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zmianami/ Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie w liczbie 30 osób jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w liczbie 11 osób jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie /z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych/ w liczbie 27 osób jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie
do uchwały nr XIV/136/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 października 2007 roku w sprawie wyboru ławników do sądu okręgowego i sądu rejonowego.

Z dniem 31 grudnia 2007r. upływa kadencja ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych. Ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar objęty jest właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym, najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29 maja 2007r. zachodzi potrzeba wyboru przez Radę Miejską Leszna:
- do Sądu Rejonowego w Lesznie 41 ławników, w tym 11 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
- do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie 27 ławników do rozpoznawania spraw cywilnych pierwszej instancji powierzonych sądom okręgowym z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Gostyniu, Kościanie, Lesznie i Rawiczu z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Zgodnie z art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych Rada Miejska Leszna na sesji w dniu 19 lipca 2007r. powołała zespół do przedstawienia na sesji opinii o kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w ustawie dla wyboru ławnika.
Zespół odbył swoje posiedzenie w dniu 20 września 2007r. i stwierdził co następuje:
W ustawowym terminie do 30 czerwca 2007r. zgłoszono 86 kandydatów na ławników. Po terminie dokonano zgłoszenia jednego kandydata.
Wszystkie zgłoszenia kandydatów dokonane zostały przez uprawnione podmioty na właściwym formularzu – karcie zgłoszenia stanowiącej wzór urzędowy ustalony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.
Do karty zgłoszenia załączone zostały wymagane dokumenty w tym informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie, że nie toczą się przeciwko kandydatom postępowania karne oraz zaświadczenie o stanie zdrowia. W stosunku do wszystkich kandydatów na ławników Policja nie ujawniła żadnych przesłanek wykluczających kandydatów z wyborów na ławników sądowych.
Na podstawie analizy dokumentacji wyborczej Zespół opiniujący stwierdza, że
1) kandydaci na ławników w liczbie 86 osób zostali zgłoszeni z zachowaniem trybu zgłaszania określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r.
2) kandydaci na ławników sądowych w liczbie 86 osób odpowiadają kryteriom wyboru ławnika określonym w art. 158, art. 159 oraz art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
3) zgłoszenie kandydata na ławnika dokonane po terminie pozostawić bez biegu.
Zespół opiniujący proponuje wysokiej Radzie poddanie procedurze wyborczej 86 kandydatów na ławników ujętych w wykazach stanowiących załączniki nr 1-3 niniejszej uchwały.
Załączniki do projektu uchwały / wykazy kandydatów na ławników/ zawierają informacje o kandydatach w następującej szczegółowości: nazwisko i imię, data urodzenia, miejsce pracy, wykształcenie a ponadto informację o tym ilu kandydatów trzeba wybrać do poszczególnych sądów zgodnie z decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29 maja 2007r.
Opracował:
Zespół opiniujący
kandydatów na ławników.
Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/136/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04.10.2007r.
do Sądu Rejonowego w Lesznie


1. Apolinarska Maria
2. Białasik Teresa
3. Celer Ewa
4. Cetera Czesława
5. Ciszewska Aleksandra
6. Dmitrów Andrzej
7. Drost Bogdan
8. Furmańczak Danuta
9. Gajewska Monika
10. Giera Kazimiera
11. Gnacińska Ewa
12. Golińczak Helena
13. Gorzelańczyk Gabriela
14. Górska Joanna
15. Kowalczys Maria
16. Łaszczyński Wojciech
17. Łuczak Florian
18. Markiewicz Lucyna
19. Morkowska Małgorzata
20. Nowocińska Teresa
21. Olejniczak Barbara
22. Pawlak Grzegorz
23. Przybylski Dariusz
24. Rybarczyk Zygmunt
25. Siudziak Sławomir
26. Sosińska Elżbieta
27. Szymańska Krystyna
28. Szymański Andrzej
29. Topczewska Ewa
30. Wiśniewska MariaZałącznik nr 2
do uchwały nr XIV/136/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04.10.2007r.
do Sądu Rejonowego w Lesznie – Sąd Pracy1. Adamski Krzysztof
2. Chudzińska Irena
3. Gano Bernadeta
4. Józefowska Stefania
5. Kaźmierczak Barbara
6. Kucharska Henryka
7. Mańka Piotr
8. Mermer Małgorzata
9. Nowak Anna
10. Rusiecki Stanisław
11. Wawrzyniak Zenon


Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/136/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04.10.2007r.
Sąd Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie1. Andrzejewska –Świtkiewicz Krystyna
2. Bany Aleksandra
3. Bebech Danuta
4. Gibała Kamila
5. Grzebisz Stanisław
6. Huńka Krystyna
7. Jąder Izabela
8. Kaczmarek Katarzyna
9. Kaczmarek Tomasz
10. Kapitan Regina
11. Kochowicz Alicja
12. Kosowicz Bożena
13. Maciuk Małgorzata
14. Makowski Rafał
15. Małyszka Ewa
16. Neczyńska Anna
17. Nowak Łukasz
18. Nowakowska Helena
19. Pawłowska Halina
20. Przybyła Ewa
21. Renecki Jerzy
22. Sikorski Jan
23. Stępczak Helena
24. Stróżyński Odon
25. Synowiec Wojciech
26. Talarczyk Maria
27. Wierzchowiecka EwaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marek El??bieta
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.