Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego w trybie ??zapytania o cen?? na wykonanie operat??w szacunkowych okre??laj?cych warto??? nieruchomo??ci gruntowych zabudowanych stanowi?cych w??asno??? Skarbu Pa??stwa oddanych w trwa??y zarz?d pa??stwowym jednostkom organizacyjnym dla potrzeb aktualizacji op??aty rocznej z tytu??u trwa??ego zarz?du po??o??onych w Lesznie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego w trybie ??zapytania o cen?? na wykonanie operat??w szacunkowych okre??laj?cych warto??? nieruchomo??ci gruntowych zabudowanych stanowi?cych w??asno??? Skarbu Pa??stwa oddanych w trwa??y zarz?d pa??stwowym jednostkom organizacyjnym dla potrzeb aktualizacji op??aty rocznej z tytu??u trwa??ego zarz?du po??o??onych w Lesznie.


Urząd Miasta Leszna

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa oddanych w trwały zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu położonych w Lesznie przy ul. Sienkiewicza, Sobieskiego, Okrężnej, Dekana, Berwińskich, Dr Metziga, Ks. Korcza, 17 Stycznia, Niepodległości.

I. Na wykonanie ww. zadań wpłynęły oferty od wykonawców:

1. BIURO WYCEN I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI „TALSTER” Sp. C.
Stanisław, Piotr i Grażyna Talarscy
ul. Łaziebna 3, 64-100 Leszno

- dla nieruchomości poł. przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej działką nr 56, ark. mapy 90 - za kwotę 2.440,- zł (brutto)
- dla nieruchomości poł. przy ul. Sobieskiego oznaczonej działkami nr nr 9/1 i 9/2 ark. mapy 92 - za kwotę 2.440,- zł (brutto)
- dla nieruchomości poł. przy ul. Racławickiej, Strzeleckiej, Sienkiewicza,
17 Stycznia, oznaczonej działkami nr nr 1, 2, 3, 12/1, ark. mapy 88 i nr 58 ark. mapy 89 - za kwotę 18.300,- zł (brutto)
- dla nieruchomości poł. przy ul. Okrężnej oznaczonej działkami nr nr 70/7, 70/8, 72/3, 72/4, 71/5, 71/6, 71/7 ark. mapy 128 - za kwotę 12.200,-zł (brutto)
- dla nieruchomości poł. przy ul. Dekana oznaczonej działkami nr nr 1/111, 1/115, 1/186 ark. mapy 40 - za kwotę 3.050,- zł (brutto)
- dla nieruchomości pol. przy ul. Niepodległości oznaczonej działką nr 27/1 ark. mapy 18 - za kwotę 3.660,- zł (brutto)
- dla nieruchomości poł. przy ul. Berwińskich oznaczonej działkami nr nr 62/6, 73/2 ark. mapy 9 – za kwotę 2.440,-zł (brutto)
- dla nieruchomości poł. przy ul. 17 Stycznia oznaczonej działkami nr nr 69/6, 61/1, 63/2, 69/9, 69/5, 69/7, 69/8, 60/1 ark. mapy 90 - za kwotę 14.640,- zł (brutto)
- dla nieruchomości poł. przy ul. Ks. Korcza oznaczonej działką nr 2/2 ark. mapy 89 – za kwotę 12.200,- zł (brutto)
- dla udziału w wysokości 1287/12377 części w nieruchomości poł. przy pl. Dr Metziga oznaczonej działką nr 181 ark. mapy 47 - za kwotę 2.440,- zł brutto).

2. BIURO WYCEN I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI „JUEL” s.c. E.J. Kin,
Al. Krasińskiego 6, 64-100 Leszno

- dla nieruchomości poł. przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej działką nr 56, ark. mapy 90 - za kwotę 3.050,- zł (brutto)
- dla nieruchomości poł. przy ul. Sobieskiego oznaczonej działkami nr nr 9/1 i 9/2 ark. mapy 92 - za kwotę 3.660,- zł (brutto)
- dla nieruchomości poł. przy ul. Racławickiej, Strzeleckiej, Sienkiewicza, 17 Stycznia, oznaczonej działkami nr nr 1, 2, 3, 12/1, ark. mapy 88 i nr 58 ark. mapy 89 - za kwotę 24.400,- zł (brutto)
- dla nieruchomości poł. przy ul. Okrężnej oznaczonej działkami nr nr 70/7, 70/8, 72/3, 72/4, 71/5, 71/6, 71/7 ark. mapy 128 - za kwotę 4.270,-zł (brutto)
- dla nieruchomości poł. przy ul. Dekana oznaczonej działkami nr nr 1/111, 1/115, 1/186 ark. mapy 40 za kwotę 1.830,- zł (brutto)
- dla nieruchomości pol. przy ul. Niepodległości oznaczonej działką nr 27/1 ark. mapy 18 - za kwotę 1.464,- zł (brutto)
- dla nieruchomości poł. przy ul. Berwińskich oznaczonej działkami nr nr 62/6, 73/2 ark. mapy 9 – za kwotę 1.830,-zł (brutto)
- dla nieruchomości poł. przy ul. 17 Stycznia oznaczonej działkami nr nr 69/6, 61/1, 63/2, 69/9, 69/5, 69/7, 69/8, 60/1 ark. mapy 90 - za kwotę 4.270,- zł (brutto)
- dla nieruchomości poł. przy ul. Ks. Korcza oznaczonej działką nr 2/2 ark. mapy 89 – za kwotę 6.100,- zł (brutto)
- dla udziału w wysokości 1287/12377 części w nieruchomości poł. przy pl. Dr Metziga oznaczonej działką nr 181 ark. mapy 47 - za kwotę 854,- zł (brutto).

3. Rzeczoznawca Majątkowy Irena Jakubiak
ul. Sułkowskiego 26/10, 64-100 Leszno
- dla nieruchomości poł. przy ul. Okrężnej oznaczonej działkami nr nr 70/7, 70/8, 72/3, 72/4, 71/5, 71/6, 71/7 ark. mapy 128 - za kwotę 1.830,-zł (brutto)
- dla nieruchomości poł. przy ul. Dekana oznaczonej działkami nr nr 1/111, 1/115, 1/186 ark. mapy 40 – za kwotę 1.464,- zł (brutto)
- dla nieruchomości pol. przy ul. Niepodległości oznaczonej działką nr 27/1 ark. mapy 18 - za kwotę 1.464,- zł (brutto)
- dla nieruchomości poł. przy ul. Berwińskich oznaczonej działkami nr nr 62/6, 73/2 ark. mapy 9 – za kwotę 1.220,-zł (brutto)
- dla udziału w wysokości 1287/12377 części w nieruchomości poł. przy pl. Dr Metziga oznaczonej działką nr 181 ark. mapy 47 - za kwotę 366,- zł (brutto)

4. „Warbud” Sp.C. M.L. Janiak, ZAKŁAD WYCEN, OBSŁUGI BUDOWNICTWA I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,
Rynek 35, 64-100 Leszno
- dla nieruchomości poł. przy ul. Dekana oznaczonej działkami nr nr 1/111, 1/115, 1/186 ark. mapy 40 – za kwotę 4.880,- zł (brutto)
- dla nieruchomości pol. przy ul. Niepodległości oznaczonej działką nr 27/1 ark. mapy 18 - za kwotę 1.464,- zł (brutto)
- dla udziału w wysokości 1287/12377 części w nieruchomości poł. przy pl. Dr Metziga oznaczonej działką nr 181 ark. mapy 47 - za kwotę 732,- zł (brutto)

II. Dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert:

1. BIURO WYCEN I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI „TALSTER” Sp. C.
Stanisław, Piotr i Grażyna Talarscy
ul. Łaziebna 3, 64-100 Leszno

- dla nieruchomości poł. przy ul. Sienkiewicza oznaczonej działką nr 56, ark. mapy 90,
- dla nieruchomości poł. przy ul. Sobieskiego oznaczonej działkami nr nr 9/1 i 9/2 ark. mapy 92,
na łączną kwotę 4.880,- zł (brutto) (słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100) zgodnie z ofertą z dnia 10 września 2007r.

2. BIURO WYCEN I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI „JUEL” s.c. E.J. Kin,
Al. Krasińskiego 6, 64-100 Leszno

- dla nieruchomości poł. przy ul. 17 Stycznia oznaczonej działkami nr nr 69/6, 61/1, 63/2, 69/9, 69/5, 69/7, 69/8, 60/1 ark. mapy 90
- dla nieruchomości poł. przy ul. Ks. Korcza oznaczonej działką nr 2/2
ark. mapy 89
na łączną kwotę 10.370,-zł (brutto) (słownie: dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100) zgodnie z ofertą z dnia 11 września 2007r.

3. Rzeczoznawca Majątkowy Irena Jakubiak
ul. Sułkowskiego 26/10, 64-100 Leszno

- dla nieruchomości poł. przy ul. Okrężnej oznaczonej działkami nr nr 70/7, 70/8, 72/3, 72/4, 71/5, 71/6, 71/7 ark. mapy 128
- dla nieruchomości poł. przy ul. Dekana oznaczonej działkami nr nr 1/111,1/115, 1/186 ark. mapy 40
- dla nieruchomości poł. przy ul. Berwińskich oznaczonej działkami nr nr 62/6, 73/2 ark. mapy 9
- dla udziału w wysokości 1287/12377 części w nieruchomości poł. przy pl. Dr Metziga oznaczonej działką nr 181 ark. mapy 47
na łączną kwotę 4.880,- zł (brutto) (słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100) zgodnie z ofertą z dnia 11 września 2007r.

- dla nieruchomości poł. przy ul. Niepodległości oznaczonej działką nr 27/1 ark. mapy 18
na kwotę 1.098,- zł (brutto) ( słownie: tysiąc dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100) zgodnie z ofertą dodatkową z dnia 5 października 2007r.

Uzasadnienie wyboru:
- wykonawcy spełnili wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponowali najniższą cenę spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: Olga Grze??kowiak - tel: 065 529 82 13
Opublikowany dnia: 2007-11-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.