Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » Zezwolenie Na Utworzenie i Dzia??anie Wielkopowierzchniowych Obiekt??w Handlowych

Zezwolenie Na Utworzenie i Dzia??anie Wielkopowierzchniowych Obiekt??w Handlowych


Zezwolenie na utworzenie i działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych

Wydział/jednostka prowadząca
Wydział Spraw Obywatelskich


Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku, zawierający informacje, zgodne art. 4 ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz.U.Nr 127,poz.880 )
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
• poświadczone za zgodność zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub poświadczony za zgodność odpis z Rejestru Przedsiębiorców,
• pełnomocnictwo, w przypadku jego udzielenia przez przedsiębiorcę osobie trzeciej.

Dokumenty, które mogą być załączone do wniosku:
• analizy lub opinie dotyczące oceny skutków utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego,
• decyzja na użytkowanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego,
• pozwolenie na budowę wielkopowierzchniowego obiektu handlowego,
• oświadczenie o złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.
Zezwolenia wydaje się na czas nieoznaczony.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Leszna, Wydział Spraw Obywatelskich ul. Wałowa 5, I piętro, pok. 13, tel. 065/5298172
Opłaty
Za wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego - 25 zł za każdy m² powierzchni sprzedaży, nie więcej jednak niż 0,5 % deklarowanej wartości inwestycji.
Wydanie zezwolenia dla obiektów już działających - wolne jest od opłaty skarbowej.
Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz.U. z 17.07.2007 r. Nr 127, poz. 880 )

Tryb odwoławczy
Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie.
Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskicu Urzędu Miasta Leszna, ul. Wałowa 5, I piętro, pok. 13.
Wniesienie odwołania - nie podlega opłacie.
Inne informacje
Przedsiębiorcy będący właścicielami wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (powyżej 400 m2 powierzchni sprzedaży ) zobowiązani są w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie ustawy tj. do 17 października 2007 r. złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na działanie takiego obiektu handlowego.
Tworzenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych bez wymaganego zezwolenia i prowadzenie działalności handlowej w formie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie od 10 000 do 1 000 000 złotych.
Zezwolenie cofa się w przypadku:
• rażącego nieprzestrzegania warunków określonych w ustawie lub zezwoleniu, dotyczących tworzenia i działania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,
• orzeczenia wobec przedsiębiorcy, który uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 3 us.1, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,
Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.
Zezwolenie wygasa w przypadku:
• likwidacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego,
• nieuzyskania pozwolenia na użytkowanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego w terminie 3 lat od dnia wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: CZES?AWA SURMACZ
Informację wprowadził: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 82 30
Opublikowany dnia: 2007-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-13
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.