Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XIII/129/2007 dot. nie wyra??enia zgody na rozwi?zanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej Leszna, Panem Markiem GANOWICZEM, przez Starost? Leszczy??skiego

Uchwa??a nr XIII/129/2007 dot. nie wyra??enia zgody na rozwi?zanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej Leszna, Panem Markiem GANOWICZEM, przez Starost? Leszczy??skiego

Numer uchwa??y: 129
Numer sesji: 13
Rok: 2007
U C H W A Ł A nr XIII/ 129 /2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku, w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej Leszna, Panem Markiem GANOWICZEM, przez Starostę Leszczyńskiego


Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:


§1.

Rada Miejska Leszna nie wyraża zgody na rozwiązanie przez Starostę Leszczyńskiego umowy o pracę z radnym Rady Miejskiej Leszna, Panem Markiem Ganowiczem, o co wnioskował Starosta Leszczyński pismem o sygn. OR.V 1111/46/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku.


§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.


§4.
Załączone uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr OlejniczakU Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XIII/ 129 /2007, podjętej w dniu 11 września 2007 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej Leszna, Panem Markiem GANOWICZEM, przez Starostę Leszczyńskiego.

W dniu 28 czerwca 2007 roku, Starosta Leszczyński wystąpił do Rady Miejskiej Leszna z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej, Panem Markiem Ganowiczem, zajmującym w Starostwie Powiatowym stanowisko naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu.
W niniejszym wniosku Starosta zaznaczył, że wniosek nie jest kontynuacją wniosku wcześniejszego – z dnia 12 marca 2007 roku, o sygn. OR.V 1111/21/07. Poprzedni wniosek Starosty dotyczył wyrażenia zgody przez Radę Miejską na wypowiedzenie warunków pracy i płacy tej samej osobie – radnemu, Panu Markowi Ganowiczowi i przeniesienia go na stanowisko inspektora w tym samym wydziale Starostwa Powiatowego, co Starosta uzasadniał jednym lakonicznym zdaniem, iż powodem wypowiedzenia warunków pracy i płacy „nie są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu, a jedynie negatywna ocena jego stylu zarządzania wydziałem, który jest rozbieżny z oczekiwaniami moimi, jak i zarządu”. Wobec braku przekonywujących wyjaśnień Starosty i braku innych przesłanek przemawiających za udzieleniem zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnemu, Panu Markowi Ganowiczowi, zgoda nie została udzielona. Rada Miejska działając na wniosek z dnia 12 marca 2007 roku podjęła w tym przedmiocie uchwałę nr XII/81/2007. Uchwała ta jest przedmiotem skargi, złożonej przez Starostę Leszczyńskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i jak dotychczas nie została rozstrzygnięta. W obecnie rozpatrywanym wniosku ponownie nie wskazano żadnych konkretnych przyczyn mających uzasadnić wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym M. Ganowiczem. Zarówno termin, w jakim wystąpił Starosta z nowym wnioskiem, jak i najwyraźniej nie zmieniony stan faktyczny wskazują, iż co prawda formalnie wniosek Starosty z dnia 28 czerwca 2007r., stanowi wniosek w nowej sprawie, jednakże de facto zmierza on konsekwentnie do osiągnięcia rezultatów w postaci pozbawienia radnego M. Ganowicza stanowiska kierowniczego w Starostwie, stanowiąc tym samym kontynuację poprzedniego wniosku.
Zdaniem Rady w świetle powyższego obecnego wniosku Starosty nie można oceniać w oderwaniu od ustaleń dokonanych w poprzednio prowadzonym postępowaniu, w którym dokonano całego szeregu ustaleń faktycznych, które co do istoty swej nie uległy zmianie.
Dla zbadania sprawy zawisłej z wniosku Starosty z dnia 12 marca 2007r., uchwałą nr VII/60/2007 podjętą w dniu 22 marca 2007 roku Rada Miejska powołała Zespół do wyjaśnienia okoliczności rozwiązania stosunku pracy z radnym.
W dniu 6 kwietnia 2007 roku Zespół Rady Miejskiej próbował uzyskać informacje w tej sprawie od wnioskodawcy – Starosty Leszczyńskiego. Starosta nie był jednak w stanie wskazać, a co więcej najwyraźniej uchylał się od wskazania konkretnych uchybień albo błędów, popełnionych przez radnego, Pana Marka Ganowicza, w związku z wypełnianiem przez niego obowiązków służbowych naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, ograniczając się do pouczenia, że Rada Miejska nie jest kompetentna do sprawdzania słuszności zarzutów odnoszących się do sfery służbowej starostwa i suwerennych decyzji starosty. W zakresie swojego wniosku wskazał jedynie, że Marek Ganowicz jest negatywnie oceniany jako naczelnik, podobnie kierowany przez niego wydział nie przedkładając na poparcie tych tez żadnych dowodów. Starosta zauważył też, że „wiele spraw związanych z wypełnianiem mandatu załatwia on w godzinach pracy, co może odbijać się niekorzystnie na wykonywaniu przez naczelnika obowiązków służbowych.” (relacja z rozmowy Zespołu Rady Miejskiej z przedstawicielami starostwa, przeprowadzonej w dniu 6 kwietnia 2007 roku, znak BR.0114-49/2007).
W toku dalszych prac Zespołu Rady Miejskiej ustalono, że radny, Pan Marek Ganowicz, jest pracownikiem o nienagannej opinii, posiadającym ogromne – ponad dziewięcioletnie – doświadczenie na zajmowanym od początku istnienia powiatu stanowisku naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, „przez cały ten czas nigdy nie był karany służbowo, dobrą opinię o nim jako organizatorze pracy podległego mu wydziału wyrażali poprzedni przełożeni.” Radny stwierdził w trakcie postępowania, że wpływ na decyzję Starosty mogło mieć wykonywanie przez niego obowiązków związanych z mandatem radnego, w tym uczestnictwo w komisjach Rady Miejskiej Leszna, choć wykonywanie obowiązków radnego nigdy nie było Panu Markowi Ganowiczowi w sposób wyraźny utrudniane. Odnosząc się do zarzutu Starosty, dotyczącego wykonywania czynności związanych z mandatem radnego w godzinach pracy w Starostwie, Pan Marek Ganowicz podkreślił, iż w czasie pracy w Starostwie wypełnia tylko te obowiązki radnego, które nie cierpią zwłoki (np. uczestniczy w obradach komisji Rady Miejskiej, na których godziny obrad nie ma wpływu), pozostałe obowiązki radnego wykonując w czasie wolnym od pracy, a w razie potrzeby – pracując po godzinach także w Starostwie Powiatowym (relacja z rozmowy Zespołu Rady Miejskiej z radnym, Panem Markiem Ganowiczem, przeprowadzonej w dniu 10 kwietnia 2007r., znak BR.0114-49/2007).
W dniu 28 czerwca 2007 roku Starosta wniósł o wyrażenie przez Radę Miejską zgody na wypowiedzenie radnemu, Panu Markowi Ganowiczowi, umowy o pracę. Jako przyczynę planowanego zwolnienia Starosta podał, iż na to stanowisko zamierza „zatrudnić osobę (menadżera), posiadającą lepsze zdolności organizacyjne” oraz wykształcenie prawnicze lub administracyjne oraz że piastujący obecnie to stanowisko radny, Pan Marek Ganowicz, „nie dostrzega istniejących problemów związanych z koniecznością poprawy jakości funkcjonowania przedmiotowego wydziału w celu usprawnienia obsługi interesantów”, a „ocena jego pracy, jak i styl zarządzania budzą nadal wiele zastrzeżeń”.
Zdaniem Rady Miejskiej w Lesznie wniosek Starosty o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym, Panem Markiem Ganowiczem, złożony w dniu 28 czerwca 2007 roku, choć formalnie nie jest kontynuacją wniosku wcześniejszego, to jednak stanowi przejaw swoistej konsekwencji w działaniach zmierzających do usunięcia radnego, Pana Marka Ganowicza, z zajmowanego stanowiska.
Wobec dotychczasowych niepowodzeń działań w tym zakresie Starosta – rozpatrywany wniosek jest działaniem prowadzącym wprost do ostatecznego usunięcia radnego ze Starostwa, z wykorzystaniem wszelkich możliwych środków.
Zważywszy na powyższe - odnosząc się do złożonego wniosku, Rada Miejska postanowiła nie wyrazić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, Panem Markiem Ganowiczem.
Kompetencją a wręcz obowiązek podjęcia uchwały takiej treści wyraża wprost przepis art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, który wskazuje, iż: „Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.”
Jest to kompetencja o charakterze uznaniowym, na co wskazuje się w utrwalonej linii orzeczniczej sądów administracyjnych (por. wyrok NSA, sygn. akt SA/Lu 663/90: „(...) przepis art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95), dając ochronę stosunkowi pracy radnego i uzależniając możliwość jego rozwiązania przez pracodawcę od wyrażenia zgody przez radę gminy, nie stanowi, kiedy zgoda taka może być wyrażona i kiedy należy jej odmówić. Oznacza to, że wyrażenie takiej zgody lub jej odmowa pozostawione zostały uznaniu rady gminy.”. Podobne stanowisko wyraził NSA w sprawie, o sygn. akt II OSK 410/06
Powołane stanowisko judykatury zostało powszechnie zaaprobowane przez doktrynę ( patrz. np. S. Płażek w „Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym” red. P. Chmielnicki, Warszawa 2004, s. 228).
W opinii Rady Miejskiej w Lesznie, brak merytorycznego, popartego rzeczową argumentacją uzasadnienia wniosku Starosty nie wiarygodnymi czyni jego twierdzenia o braku związku pomiędzy zamiarem wypowiedzenia radnemu stosunku pracy, a wykonywaniem przez niego mandatu radnego. Wiarygodne w tej mierze są natomiast wyjaśnienia radnego wskazującego na brak jego powiązań politycznych z rządzącym aktualnie w Starostwie Powiatowym układem koalicyjnym. Na pozamerytoryczne powody zwolnienia wskazuje również fakt, iż wnosząc o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym, Starosta nie przedstawił żadnych nowych okoliczności ani dowodów dla ich poparcia, celem uzasadnienia zamiaru zwolnienia radnego z pracy. Wszystko to nakazuje przyjąć, że te same okoliczności, które wcześniej uzasadniać miały przesunięcie radnego na niższe stanowisko, tym razem uzasadnić mają zamiar rozwiązania z nim stosunku pracy. Rada Miejska za nietrafne uznaje argumenty, jakoby wykonywanie przez radnego p. Marka Ganowicza obowiązków związanych z mandatem w trakcie godzin pracy w Starostwie stanowić mogło uzasadnienie dla negatywnej oceny jego pracy przez pracodawcę. Zgodnie, bowiem z przepisem art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym: „Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.” Przepis ten zawiera normę o charakterze ius cogens i związany z nią obowiązek pracodawcy nie może być w jakikolwiek sposób modyfikowany albo wyłączony.
Ze względu na przedstawiony powyżej stan faktyczny, wobec braku jednoznacznych i przekonujących powodów zwolnienia oraz braku jasnych odpowiedzi Starosty dotyczących stawianych przez niego zarzutów, Rada Miejska rozstrzygnęła je na korzyść radnego.
Niejasna motywacja działań Starosty jako pracodawcy radnego musi być przez Radę Miejską badana, na co wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 grudnia 2005 roku, sygn. akt sprawy II OSK 1124/05: „(...) motywy pracodawcy, zamierzającego rozwiązać stosunek pracy z radnym, muszą być badane, ponieważ od tych ustaleń zależy, czy gmina zobowiązana będzie odmówić wyrażenia zgody (zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu), czy też odmówi z innego powodu, kierując się okolicznościami konkretnego przypadku.”

Z powodów wyżej wskazanych, na podstawie z art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę o nie wyrażeniu zgody na rozwiązanie z radnym, Panem Markiem Ganowiczem, stosunku pracy.
Opracował:

dr hab. Krystian ZiemskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-09-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.