Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIII/127/2007 dot. zmiany uchwa??y Nr VI/46/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 lutego 2007

Uchwa??a Nr XIII/127/2007 dot. zmiany uchwa??y Nr VI/46/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 lutego 2007

Numer uchwa??y: 127
Numer sesji: 13
Rok: 2007


Uchwała Nr XIII/127/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku


w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/46/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 lutego 2007 w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powierzonych samorządom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2007 i nowego podziału środków .

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami ),art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r Nr 123 poz.776 ze zmianami), Rada Miejska Leszna postanawia, co następuje:

§1

W załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr VI/46/2007 z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powierzonych samorządom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2007 zmienia się pkt 2, który otrzymuje brzmienie :” przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej”.

§2

Uchwala się nowy podział środków finansowych przyznanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK
UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIII/127/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku

W dniu 13 sierpnia 2007r, Miasto Leszno otrzymało z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dodatkowe środki finansowe w wysokości 277.793,00 zł na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na rehabilitację społeczną.
Ponadto, ze względu na znikome zainteresowanie organizowaniem staży pracy przez osoby niepełnosprawne o statusie osób poszukujących pracy oraz możliwości korzystania z dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego przez niepełnosprawne osoby prowadzące działalność gospodarczą, proponuje się przesunięcie 20.000,00 zł z rehabilitacji zawodowej na rehabilitację społeczną.
Łącznie na realizację zadań z rehabilitacji społecznej przeznacza się dodatkową kwotę 297.793,00 zł.
Biorąc pod uwagę złożone dotychczas wnioski o przyznanie dofinansowania oraz analizę potrzeb osób niepełnosprawnych, proponuje się podział dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i środków po przesunięciach z rehabilitacji zawodowej na społeczną w następujący sposób:
- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych 90.000,00 zł
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze 107.793,00 zł
- likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 100.000,00 zł
Równocześnie z uwagi na zmianę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obowiązującą od 01.08.2007 r ( Dz. U. 115 poz.791), w pkt 2 zał. nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Leszna nr VI/46/2007 z dnia 22 lutego 2007 zmienia się zapis: „ pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej i rolniczej” na „przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej , rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej”. Na w/w zadanie pozostawia się kwotę 300.000,00 zł
Nowy podział środków PFRON przedstawia zał. Nr 1.

Sporządził : MOPR, BAZON


Załącznik Nr 1

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w powiecie miasto Leszno w roku 2007Łączna kwota przyznanych środków 1.362.746,001.finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych
art.38 i 40 15.000,00

2. przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej , rolniczej albo na wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej art.12 300.000,00

3. dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art.13 0,00

6. przystosowanie stanowisk art. 26 0,00
5. zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników
pomagających osobie niepełnosprawnej w pracy art.26d 0,00
6. zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających
w zatrudnieniu art.11 0,00

Razem rehabilitacja zawodowa 315.000,00,00


1.dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt7 lit.a 380.000,00

2.dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedycznei środki pomocnicze art.35a ust.1 pkt7 lit c 257.746,00

3.dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
art.35a ust.1 pkt7 lit.b 85.000,00

4.likwidacja barier architekt, w komunikowaniu się i technicznych
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
art.35a ust.1 pkt 7 lit.d 325.000,00Razem rehabilitacja społeczna 1.047.746,00Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-09-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.