Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIII/126/2007 dot. udzielania dotacji w 2007 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w

Uchwa??a Nr XIII/126/2007 dot. udzielania dotacji w 2007 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w

Numer uchwa??y: 126
Numer sesji: 13
Rok: 2007

UCHWAŁA NR XIII/ 126/ 2007
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 11 września 2007 roku


w sprawie udzielania dotacji w 2007 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Lesznie w kwocie 80.000 złotych - na remont kapitalny dachu, stropu i sklepienia pozornego wraz z renowacją wnętrza zabytkowego kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela.

§ 2

Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykonanego zadania określają:
1. Uchwała Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2. Zarządzenie Nr 142/2007 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 2 maja 2007 r. w sprawie określenia wzorów druków obowiązujących podmioty uprawnione, ubiegające się o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Miasta Leszna, wpisanym do rejestru zabytków.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ LESZNA Nr XIII/126/2007
z dnia 11 września 2007 roku
w sprawie udzielania dotacji w 2007 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Postanowienia § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia
5 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nakładają na Radę Miejską Leszna obowiązek podjęcia odrębnej uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu miasta Leszna na w/w cel w danym roku kalendarzowym. Przedmiotowa uchwała oznacza nie tylko potrzebę zapewnienia przez Miasto Leszno właściwej i skutecznej ochrony konserwatorskiej zabytków, będących świadectwem historii naszego miasta, ale także realizację zasad jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych, oraz stanowi dla władz miasta Leszna podstawę do dysponowania środkami publicznymi.
Wskazane w uchwale prace i roboty budowlane przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Lesznie, są pracami interwencyjnymi z uwagi na bardzo zły stan obiektu i mają na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego zabytku, a także bezpieczeństwo obiektu oraz osób z niego korzystających i przebywających w pobliżu.
Kwota dotacji ujęta w uchwale stanowi uzupełnienie wcześniej przyznanej przez Radę Miejską Leszna dotacji na wykonanie prac interwencyjnych przy kościele. Niniejsze zwiększenie wynika z faktu, iż w sierpniu br. Parafia otrzymała informację o nie uzyskaniu planowanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w lipcu br. została już zawarta umowa z wykonawcą.
Ze względu na stan zachowania konstrukcji objętych programem remontu i w trosce o bezpieczeństwo wiernych, nie można było dłużej odkładać rozpoczęcia prac.


Opracował
Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Urzędu Miasta LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Bia??as Zbigniew
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-09-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.