Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIII/125/2007 dot. op??at za ??wiadczenia przekraczaj?ce bezp??atne podstawy programowe oraz formy gospodarki finansowej przedszkoli miejskich w Lesznie

Uchwa??a Nr XIII/125/2007 dot. op??at za ??wiadczenia przekraczaj?ce bezp??atne podstawy programowe oraz formy gospodarki finansowej przedszkoli miejskich w Lesznie

Numer uchwa??y: 125
Numer sesji: 13
Rok: 2007


Uchwała Nr XIII/125/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku


w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe oraz formy gospodarki finansowej przedszkoli miejskich w Lesznie.


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.14 ust.5, art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)uchwala się co następuje :

§ 1

Przedszkola miejskie zapewniają bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, na które przeznacza się
5 godzin dziennie.

§ 2

Odpłatność za świadczenia przedszkoli przekraczające zakres usług wymienionych w § 1 niniejszej uchwały obejmuje:
1. koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków –zwane dalej
„stawką żywieniową „
2. koszty przygotowania posiłków , których wysokość ustala się z
uwzględnieniem wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych przy
ich przygotowaniu oraz pochodnych od tych wynagrodzeń i wydatków
rzeczowych
3. koszty zajęć dydaktycznych i wychowawczych prowadzonych przez
przedszkole , a przekraczających zakres usług określonych w podstawie
programowej z uwzględnieniem wynagrodzeń osobowych pracowników
zatrudnionych przy ich przygotowaniu oraz pochodnych od tych
wynagrodzeń i wydatków rzeczowych.

§ 3

Stawka żywieniowa, o której mowa w § 2 ust.1 odpowiada wysokości aktualnych kosztów surowca zużytego do przygotowania posiłków.§ 4

Ustala się następującą wysokość opłatności

1.Opłaty za świadczenia przedszkoli określone w § 2 pkt 2,3
w oddziałach 9 godzinnych z 3 posiłkami wynoszą 135 zł miesięcznie.

2. Opłaty za świadczenia przedszkoli określone w § 2 pkt 2,3
w oddziałach 6 godzinnych z 1 posiłkiem wynoszą 47 zł miesięcznie

3. Opłaty za świadczenia przedszkoli określone w § 2 pkt 2
w oddziałach 5 godzinnych z 1 posiłkiem wynoszą 40 zł miesięcznie


§ 5

1 .Dyrektor przedszkola nie pobiera odpłatności z tytułu kosztów surowca
do przygotowania posiłków począwszy od 2 dnia nieobecności dziecka
w przedszkolu.
2. Dyrektor nie pobiera opłat za świadczenia przedszkoli obejmujących kształcenie
przekraczające podstawy programowe oraz przygotowania posiłków za
czas nieobecności dziecka trwającej dłużej niż jeden miesiąc.
3. Rodzice /opiekunowie dzieci z oddziałów specjalnych zwolnieni są z opłaty za
świadczenia przedszkoli obejmujące koszty kształcenia przekraczające bezpłatne
podstawy programowe oraz koszty przygotowania posiłków.


§ 6

Zakres świadczeń przedszkola określa umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami /opiekunami.


§ 7

Rodzice o trudnej sytuacji materialnej mogą wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z wnioskiem o pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu .
Przy rozpatrywaniu wniosku stosuje się przepisy właściwe przy ustalaniu świadczeń pomocy społecznej.

§ 8

1. Przedszkola miejskie działają w formie jednostki budżetowej pokrywając swoje
wydatki bezpośrednio z budżetu miasta, a pobrane dochody odprowadzają na
rachunek dochodów budżetu miasta.
2. Obsługę administracyjną i finansową przedszkoli miejskich powierza się Zespołowi
Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna.§ 9

Traci moc Uchwała Nr XIII/151/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 września 1999 r.
w sprawie zasad funkcjonowania i trybu korzystania z usług przedszkoli miejskich
w Lesznie oraz Uchwała Nr III/19/2006r Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli przekraczające bezpłatne podstawy programowe oraz przyrządzania posiłków.


§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie
do Uchwały nr XIII/125/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku
w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe oraz formy gospodarki finansowej przedszkoli miejskich
w Lesznie.


Zasady funkcjonowania przedszkola określone zostały w Uchwale Nr XIII/151/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 września 1999r.natomiast wysokość opłat ustalała Uchwała Nr III/19/2006rRady Miejskiej Leszna z dnia 21 grudnia 2006r. Uchwały te określały min. wysokość opłat za świadczenia przedszkoli
w oddziałach czynnych 5 i 9 godzin dziennie.
W trakcie rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2007/08 rodzice jednego przedszkola ( Przedszkole Miejskie Nr 7) zgłosili potrzebę funkcjonowania oddziału czynnego 6 godzin dziennie. Stąd też wynika potrzeba określenia opłat za świadczenia w oddziałach czynnych 6 godzin dziennie. Ponadto proponuje się określenie zasad odpłatności i formy gospodarki finansowej w jednej uchwale
z pominięciem spraw uregulowanych w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o systemie oświaty.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przedszkola prowadzą bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Czas przeznaczony na realizację podstaw programowych nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
Opłaty za świadczenia przedszkoli przekraczające podstawy programowe ustala Rada Miasta.
Świadczenia te obejmują:
- w oddziałach 9 godzinnych koszty funkcjonowania przedszkola przez 4 godziny
dziennie oraz koszty przygotowania 3 posiłków dziennie
- w oddziałach 5 godzinnych koszty przygotowania 1 posiłku dziennie
- w oddziałach 6 godzinnych koszty funkcjonowania przedszkola przez 1 godzinę
dziennie i koszty przygotowania 1 posiłku dziennie .
Koszty świadczeń przedszkoli przekraczające podstawy programowe zostały obliczone na podstawie planu budżetu na 2007r. Przewidywane wydatki na przedszkola miejskie wyniosą 9.853.394 zł, co daje miesięczny koszt utrzymania dziecka w wysokości :
- w oddziałach 9 godzinnych – 464,60 zł w tym 236,02 zł koszty przekraczające
podstawy programowe wychowania przedszkolnego i koszty przygotowania
posiłków
- w oddziałach 5 godzinnych – 273,53 zł w tym 43,64 zł koszty przygotowania
posiłków .
Na podstawie wynagrodzenia pracowników obliczono koszt funkcjonowania oddziału przez 1 godzinę dziennie, który wraz z kosztem przygotowania posiłku wynosi 47,32 zł.
Opłaty za świadczenia przedszkoli zostały określone Uchwałą Nr III/19/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 grudnia 2006r. w wysokości;
- w oddziałach 9 godzinnych - 135 zł miesięcznie
- w oddziałach 5 godzinnych - 40 zł miesięcznie.


Stawki te w projekcie uchwały pozostają bez zmian. Natomiast w nowo tworzonych oddziałach 6 godzinnych proponuje się ustalić odpłatność w wysokości 47 zł miesięcznie.
Bez zmian pozostaje zasada wspomagania rodziców o trudnej sytuacji materialnej poprzez pokrywanie odpłatności z funduszu przeznaczonego na ten cel
( MOPR) , w wysokości odpowiadającej indywidualnej sytuacji.
Proponuje się również, aby rodzice /opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkolnych oddziałów specjalnych w Przedszkolu Miejskim Nr 21 zwolnieni zostali z opłaty za świadczenia przedszkoli obejmujące koszty kształcenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe oraz koszty przygotowania posiłków, ponieważ utrzymanie w rodzinie dziecka specjalnej troski wymaga od rodziców ponoszenia wysokich kosztów indywidualnego leczenia i rehabilitacji.
Bez zmian pozostaje również funkcjonowanie przedszkoli jako jednostki budżetowej oraz obsługa administracyjno - finansowa prowadzona przez Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji.

Opracował :

Wydział EdukacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rosiak Lucjan
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-09-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.