Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIII/123/2007 dot. procedury uchwalania bud??etu

Uchwa??a Nr XIII/123/2007 dot. procedury uchwalania bud??etu

Numer uchwa??y: 123
Numer sesji: 13
Rok: 2007

Uchwała Nr XIII / 123 /2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 r.

w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 ze zmianami)
Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1

1. W celu opracowania projektu budżetu Prezydent Miasta Leszna w terminie
do dnia 15 września wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez podległe miastu jednostki budżetowe, wydziały Urzędu Miasta, zakłady budżetowe, instytucje kultury
oraz powiatowe służby, inspekcje i straże.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 zawierać powinno między innymi :
a) prognozowany wskaźnik inflacji na rok planowany (grudzień do grudnia),
b) planowany wzrost wynagrodzeń.

3. Kierownicy jednostek budżetowych, naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorzy zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz powiatowych służb, inspekcji i straży składają materiały planistyczne na drukach, których wzory ustala Prezydent Miasta jako załączniki do wyżej wymienionego zarządzenia.

4. Kierownicy jednostek budżetowych, naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorzy zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz powiatowych służb, inspekcji i straży wraz ze składanymi materiałami planistycznymi przedstawiają objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków oraz kalkulację kosztów jednostkowych dotowanych działalności.

5. Podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji z budżetu miasta, składają wnioski do dnia 30 wrześnie roku poprzedzającego rok budżetowy, jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej.


- 2 -

§ 2

1. Na podstawie zebranych materiałów Prezydent Miasta Leszna opracowuje projekt uchwały budżetowej.

2. Projekt uchwały budżetowej sporządza się zgodnie z przepisami ustawy z dnia
30 czerwca 2005r o finansach publicznych, w szczególności zgodnie z przepisami art.184 (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami).

3. Załącznik do projektu uchwały budżetowej o dochodach sporządza się
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, z podziałem na zadania gminy i zadania powiatu, w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej.

4. Załączniki do projektu uchwały budżetowej o wydatkach sporządza się
z podziałem na zadania gminy i zadania powiatu, w szczegółowości
do paragrafów klasyfikacji budżetowej.

5. Wszystkie pozostałe załączniki do projektu uchwały budżetowej sporządza się
w szczegółowości określonej w ust. 3 i 4, jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej.


§ 3

Wraz z projektem budżetu Prezydent Miasta przedstawia również :
1. informację o stanie mienia komunalnego, sporządzoną zgodnie
z postanowieniami art.180 ustawy o finansach publicznych.
2. objaśnienia dotyczące projektu budżetu, z omówieniem postanowień projektu uchwały i załączników do tej uchwały,
3. prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne.


§ 4

Projekt budżetu wraz z objaśnieniami oraz prognozą długu i informacją o stanie mienia komunalnego Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miejskiej oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 5

Projekt uchwały budżetowej wyłożony jest do wglądu w Biurze Rady i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Ponadto Prezydent Miasta przedstawia projekt uchwały budżetowej mieszkańcom miasta Leszna w lokalnych środkach masowego przekazu.- 3 -

§ 6

1. Projekt uchwały budżetowej analizują komisje Rady Miejskiej, dokonują jego oceny i formułują pisemne wnioski w zakresie działania Komisji.

2. Komisje Rady Miejskiej mogą proponować dokonanie zmiany w projekcie uchwały budżetowej proponując wprowadzenie nowego zadania lub zwiększenie wydatków na zadanie ujęte w projekcie, ale są zobowiązane wskazać źródło sfinansowania dodatkowych wydatków.


§ 7


1. Opinie komisji przedkładane są Przewodniczącemu Rady oraz Prezydentowi Miasta w terminie 14 dni przed datą sesji budżetowej.

2. Prezydent Miasta po rozpatrzeniu wniosków przedstawi Radzie na sesji budżetowej ewentualne autopoprawki do projektu budżetu.


§ 8


Podjęcie uchwały w sprawie budżetu winno zostać poprzedzone:
1. Przedstawieniem projektu budżetu przez Prezydenta Miasta.
2. Odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu.
W przypadku opinii negatywnej Prezydent Miasta zobowiązany jest przedstawić Radzie Miejskiej swoje stanowisko wobec zarzutów Izby.
3. Odczytaniem opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji.
4. Przedstawieniem stanowiska Prezydenta Miasta do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych Rady Miejskiej, które może być albo:
a) negatywne
b) przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych ich punktach.
5. Przedstawieniem autopoprawek do projektu budżetu przez Prezydenta Miasta.
6. Dyskusją nad projektem budżetu.
7. Głosowaniem autopoprawek i poprawek do projektu uchwały budżetowej.


§ 9


Traci moc uchwała nr XIII/148/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 września 1999 r.
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, a także uchwała
nr XXIV/263/2000 z dnia 26 października 2000r. i uchwała nr XIII/122/2003 z dnia
30 października 2003r. dokonujące zmiany w ww. uchwale.
- 4 -

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 11


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/123/ 2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007r.
w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


Prezydent Miasta Leszna zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996, Nr 13, poz. 74) oraz zgodnie
z art.53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami) przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały
w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. W przedłożony projekcie uchwały dostosowano sformułowania do wymogów zmienionej ustawy o finansach publicznych.

Opracował :

Wydział BudżetuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krawiec Barbara
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-09-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.