Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIII/122/2007 dot. zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2007

Uchwa??a Nr XIII/122/2007 dot. zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2007

Numer uchwa??y: 122
Numer sesji: 13
Rok: 2007
Uchwała Nr XIII/122/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2007 po stronie dochodów o kwotę 698.049,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2007 po stronie wydatków o kwotę 698.049zł oraz zmian na kwotę 662.290,- zł zgodnie
z Załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 242/2007 Prezydenta Miasta Leszna z dnia
31 lipca 2007 roku.

4. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 243/2007 Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 31 lipca 2007 roku.

5. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2007”
po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 244/2007 Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 31 lipca 2007 roku.

6. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2007”
po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 245/2007 Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 31 lipca 2007 roku.

7. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8 „Wydatki majątkowe w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
 w poz. 1 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
- zwiększenie o kwotę 370.000,- zł, w tym:
 poz. „inwestycje wieloletnie” – zwiększenie o kwotę 770.000,- zł,
 poz. „inwestycje jednoroczne” – zmniejszenie o kwotę 400.000,- zł,
 w poz. 2 „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – zwiększenie o kwotę 31.000,- zł.
 w poz. 3 „Dotacje dla zakładów budżetowych” – zwiększenie o kwotę 40.000,- zł.
 w poz. 5 „Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych
na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych”
i w poz. „dla Miejskiego Ośrodka Kultury” o kwotę 20.000,- zł,
z przeznaczeniem „na zakup systemu nagłaśniającego”

8. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na rok 2007” po dokonaniu następujących zmian:
 w pozycji II.1. „Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz
z chodnikami” :
 środki własne miasta – zwiększenie o kwotę 270.000,- zł.
 VI emisja oblig.komunal. - zwiększenie o kwotę 500.000,- zł.
 Nakłady finansowe w latach następnych – środki własne miasta – zmniejszenie o kwotę 770.000,- zł

9. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
 w pozycji I.1. „Przebudowa budynku przy ul.Racławickiej na budynek mieszkalny”
 środki własne miasta – zmniejszenie o kwotę 435.000,- zł.
 dotacje – zwiększenie o kwotę 435.000,- zł.
 w pozycji II.1. „Modernizacja systemu ogrzewania z węglowego na gaz ziemny w Szkole Podstawowej Nr 2”
 emisja obligacji komunalnych – zmniejszenie o kwotę 500.000,- zł
 w pozycji III.1. „Termomodernizacja obiektu strażnicy przy ul.Okrężnej”
 dotacje – zwiększenie o kwotę 100.000,- zł.

10. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2007 roku” po wprowadzeniu nowych pozycji:
 dział 851 rozdz. 85154 dla Urzędu Miasta – dla Biura ds. Uzależnień – kwota 16.000,- zł na zakup sprzętu do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym:
 zestaw komputerowy z oprogramowaniem – kwota 4.000,- zł
 zestaw AGD – kwota 5.000,- zł
 kserokopiarka – kwota 7.000,- zł”
 w poz. dział 754 rozdz. 75404 dla Komendy Miejskiej Policji – kwota
5.000,- zł na „zakup zestawu komputerowego z drukarką i 5 szt. pendrive”,

i zmianach w następującej pozycji:
 poz. dział 750 rozdz. 75023 dla Urzędu Miasta – zwiększenie w poz. „komputeryzacja Urzędu (zakup sprzętu i oprzyrządowania)”
o kwotę 10.000,- zł.
11. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne
w 2007 roku” po dokonaniu następującej zmiany:
- w poz. I.1 – dział 600 rozdz.60004 dla Miejskiego Zakładu Komunikacji wprowadza się nową pozycję – „modernizacja stacji paliw – kwota
45.000,- zł”
- w poz. I.3 – dział 926 rozdz.92604 dla Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji wprowadza się nową pozycję – „modernizacja zaplecza kręgielni – kwota 40.000,- zł”
- w poz. II.1 – dział 600 rozdz.60004 dla Miejskiego Zakładu Komunikacji zmniejsza się o kwotę 45.000,- zł pozycję – „zakup 29 szt. kas fiskalnych”

12. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 10 „Zestawienie rachunków dochodów własnych w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
 w poz. I.5 „dział 854 rozdz. 85401 – Posiłki w stołówkach szkolnych”, zwiększenie w następujących pozycjach: „dochody” o kwotę 153.368,- zł, „§ 0830 – wpływy z usług” o kwotę 153.036,- zł, „wydatki” o kwotę 153.556,- zł, „4220 – zakup środków żywności” o kwotę 153.036,- zł oraz wprowadzenie poz. „§ 0920 – pozostałe odsetki” w wysokości 332,- zł i „§ 4300 – zakup usług pozostałych” w wysokości 520,- zł,

 w poz. II. 1 „dział 754 rozdz. 75411 – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej”, zmniejszenie w poz. „6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 5.900,- oraz wprowadzenie poz. „§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 5.900,- zł,

 w poz. II. 5 „dział 801 rozdz. 80110 – Gimnazja”, zwiększenie w następujących pozycjach: „dochody” o kwotę 2.035,- zł, „§ 0920 – pozostałe odsetki” o kwotę 9,- zł, „§ 0970 – wpływy z różnych dochodów” o kwotę 2.026,- zł, „wydatki” o kwotę 2.035,- zł, „§ 4270 – zakup usług remontowych” o kwotę 2.027,- zł, „§ 4300 – zakup usług pozostałych” o kwotę 1,- zł oraz wprowadzenie poz. „2400 – wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych” w wysokości 7,- zł,

 w poz. II. 6 „dział 801 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące”, zwiększenie w poz. „dochody” i „wydatki” oraz wprowadzenie poz. „§ 0920 – pozostałe odsetki” oraz „§ 4300 – zakup usług pozostałych” w wysokości 30,- zł,

 w poz. II. 7 „dział 801 rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”, zwiększenie o kwotę 523,- zł w następujących pozycjach: „dochody”, „§ 0970 – wpływy z różnych dochodów”, „wydatki”, oraz „§ 4270 – zakup usług remontowych”,

 wprowadzenie poz. II. 8 „dział 854 rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego”, „dochody” w wysokości 8.201,- zł, „§ 0920 – pozostałe odsetki” w wysokości 10,- zł, „§ 0970 – wpływy z różnych dochodów” w wysokości 8.191,- zł, „wydatki” w wysokości 8.201,- zł, „§ 2400 – wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych” w wysokości 10,- zł oraz „§ 4270 – zakup usług remontowych” w wysokości 8.191,- zł.

13. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
 w poz. 1 – Miejski Zakład Komunikacji zwiększa się poz. „Razem przychody”, „Przychody własne”, „Razem wydatki”
i „Wydatki inwestycyjne” o kwotę 12.200,- zł.
 w poz. 4 – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwiększa się poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem wydatki”
i „Wydatki inwestycyjne” o kwotę 40.000,- zł”.

14. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 12 „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2007 roku” po dokonaniu zmian w niniejszej uchwale. Szczegóły wykaz zmian
w poszczególnych pozycjach planu zawarto w załączniku Nr 17 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
 w poz. „PRZYCHODY BUDŻETU” „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – VI emisja obligacji komunalnych na zadania:”
- zmniejszenie w poz. „modernizacja systemu ogrzewania w SP 2”
o kwotę 500.000,- zł
- zwiększenie w poz. „budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic
wraz z chodnikami” o kwotę 500.000,- zł

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 211.277.795,- zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 139.363.062,- zł,
2) dochody powiatu w wysokości 71.914.733,- zł”

2. § 1 ust. 2 pkt 7 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 586.044,- zł”

3. § 1 ust. 2 pkt 8 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.159.916,- zł”

4. § 2 ust. 1 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 226.207.678,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 144.913.465,- zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 81.294.213,- zł”

5. § 2 ust. 2 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 180.271.826,- zł, w tym:
a) kwotę 89.141.117,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (…)

2) wydatki majątkowe w kwocie 45.935.852,-zł, jak w załączniku Nr 8.”

6. § 2 ust 3 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
(…)
3) dotacje celowe w kwocie 3.313.998,- zł, w tym: (…)
b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.914.320,- zł (…)”

7. § 10 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 1.481.700,- zł, (…)”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/122/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 sierpnia 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007.


Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2007 polegający na:

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej – dochody – zadania miasta – zwiększenie
o kwotę 484.049,- zł:

Proponowane zmiany polegają na:

a) włączeniu środków w wysokości 435.000,- zł tytułu dotacji z Funduszu Dopłat na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej Szkoły Muzycznej w Lesznie przy ul. Racławickiej 20, w wyniku którego powstanie 12 lokali socjalnych.
b) Zwiększenie dochodów z tytułu włączenia środków w wysokości 21.281,- zł z tytułu wpłat niesłusznie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, z tego: 14.118,- dotyczy świadczeń rodzinnych, 3.300,- odsetek od tych świadczeń oraz 3.863,- zł dotyczy zasiłków stałych. Ww. kwoty podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.
c) zwiększnie dochodów szkół z tytułu dodatkowych wpływów za najem pomieszczeń o kwotę 27.768,- zł. Środki przeznacza się na zakup wyposażenia, pomocy naukowych, energii i inne wydatki bieżące szkół. Ww. kwota podlega odprowadzeniu do budżetu państwa.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej – dochody – zadania powiatu – zwiększenie
o kwotę 214.000,- zł :

Proponowane zmiany polegają na:

a) zwiększenie dochodów o kwotę 53.000,- zł tytułu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zgodnie z pismem nr FB.I-4.3011-401/07 z dnia 8.08.2007r. z przeznaczeniem na remonty i zakup wyposażenia w ośrodkach interwencji kryzysowej,
b) zwiększenie dochodów o kwotę 15.000,- zł tytułu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zgodnie z pismem nr FB.I-7.3011-380/07 z dnia 8.08.2007r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonujących ośrodków interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008,
c) zwiększenie dochodów o kwotę 16.000,- zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lesznie,
d) zwiększenie dochodów o kwotę 100.000,- zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na termomodernizację budynku strażnicy przy ul. Okrężnej – dotacja dla KM PSP,
e) zwiększenie dochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego z tytułu dodatkowych wpływów za najem pomieszczeń i sprzedaż wyrobów o kwotę 30.000,- zł. Środki przeznacza się na zakup wyposażenia, pomocy naukowych, energii i inne wydatki bieżące tej placówki.

3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej – wydatki – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 646.339,- zł oraz zmiany na kwotę 500.000,- zł:
Proponowane zmiany polegają na:

a) w związku z otrzymaniem dotacji z Funduszu Dopłat w wysokości 435.000,- zł
zmniejsza się zaangażowanie własnych środków na zadaniu „Przebudowa
budynku przy ul. Racławickiej na budynek mieszkalny”. Własne środki miasta
przeznacza się na następujące zadania:
- 270.000,- zł na modernizację ulicy Grottgera,
- 20.000,- zł na zakup aparatury nagłaśniającej dla Miejskiego Ośrodka Kultury,
- 40.000,- na dotację dla MOSiR na modernizację zaplecza budynku kręgielni,
- 10.000,- zł na zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy - w Urzędzie Miasta,
- 5.000,- zł na zakupy sprzętu komputerowego dla Policji
- pozostałą kwota 90.000,- zł zwiększa rezerwę ogólną,

b) w jednorocznych zadań inwestycyjnych wykreśla się zadanie pn. ”Modernizacja
systemu ogrzewania z węglowego na gaz ziemny w Szkole Podstawowej Nr 2”,
gdyż zadanie zostanie wykonane przez MPEC. Środki w wysokości 500.000,- zł
przeznacza się na modernizację ulicy Grottgera.
c) zwiększa się wydatki w oświacie w wysokości 162.290,- zł na zabezpieczenie
skutków podwyżek płac dla pracowników administracji i obsługi szkół i placówek
oświatowych od dnia 1 lipca br. Środki pochodzą z zaoszczędzonych wydatków
na wynagrodzenia w szkołach zawodowych (niewykorzystane środki
na odprawy emerytalne nauczycieli).
d) zwiększenie wydatków w oświacie z tytułu dodatkowych dochodów w kwocie
22.477,- zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki szkół podstawowych
i gimnazjów.
e) zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 116.572,- zgodnie z następującym
rozliczeniem:
- 21.281,- zł z tytułu wpłat – zwrot niesłusznie pobranych w latach
poprzednich świadczeń,
- 90.000,- zł – nierozdysponowane środki własne miasta pozostałe
na zadaniu - przebudowa budynku przy ul. Racławickiej,
- 5.291,- zł - nie wliczone do wydatków dodatkowe dochody w oświacie.
4. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej – wydatki – zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 51.710,- zł oraz zmiany na kwotę 162.290,- zł:
Proponowane zmiany polegają na:

a) zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia w szkołach zawodowych – kwota
162.290,- zł – niezrealizowane odprawy emerytalne
b) zwiększeniu wydatków na następujące zadania:
- 100.000,- zł na termomodernizację strażnicy przy ul. Okrężnej – środki z dotacji z WFOŚiGW,
- 68.000,- zł na dotację dla stowarzyszeń prowadzących ośrodki interwencji kryzysowej
- 16.000,- zł na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta z przeznaczeniem na przekazanie dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
- 30.000,- zł na wydatki bieżące w Centrum Kształcenia Praktycznego. Środki pochodzą z dodatkowych dochodów wypracowanych przez tę jednostkę.

5. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2007”
W Zarządzeniu Nr 242/2007 z dnia 31 lipca 2007r. Prezydent Miasta dokonał zmian po stronie wydatków na kwotę 200,- zł w planie Środowiskowego Domu Samopomocy.

6. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2007”
W Zarządzeniu Nr 243/2007 z dnia 31 lipca 2007r. Prezydent Miasta dokonał zmian po stronie wydatków na kwotę 35.800,- zł w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

7. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2007”
W Zarządzeniu Nr 244/2007 z dnia 31 lipca 2007r. Prezydent Miasta włączył środki w wysokości 6.000,- zł na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim na bieżące utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2007”
W Zarządzeniu Nr 245/2007 z dnia 31 lipca 2007r. Prezydent Miasta włączył środki w wysokości 173.994,- zł z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie zawartego porozumienia na wypłatę stypendiów w ramach realizacji projektu z EFS.

9. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Wydatki majątkowe w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika nr 8 „Wydatki majątkowe w 2007 roku”
wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 7 uchwały).
10. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na rok 2007” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny
na rok 2007” wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 8 uchwały)
oraz zgodnie z pkt. 3 a) b) uzasadnienia.

11. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2007 roku” wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 9 uchwały) oraz zgodnie z pkt. 1 lit. a) oraz pkt. 3 b) uzasadnienia.

12. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2007 roku” wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 10 uchwały) oraz zgodnie z pkt. 3 lit. a)
i pkt.4 lit. b) uzasadnienia.

13. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2007 roku” wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 11 uchwały) oraz zgodnie z pkt. 3 lit. a). Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji dla Miejskiego Zakładu Komunikacji –na kwotę 45.000,- zł. Ze środków, które Zakład otrzymał z Urzędu Skarbowego przy zakupie kas fiskalnych, proponuje się dofinansować modernizację stacji paliw w Zakładzie.

14. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika
nr 10 „Zestawienie rachunków dochodów własnych w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 12 uchwały). Zmiany mają charakter porządkujący plany rachunków.

15. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika
nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2007 roku”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 13 uchwały). Dokonuje się zwiększenia planu Miejskiego Zakładu Komunikacji po stronie przychodów i wydatków o kwotę 12.200,- zł
z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Zakładu – zakup systemu monitoringu. Zwiększenie planu po stronie przychodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 40.000,- zł dotyczy zwiększenia dotacji z budżetu z przeznaczeniem na modernizację zaplecza kręgielni.

16. Załącznik nr 16 i 17 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie i zmiany w Załączniku nr 12 „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w załączniku mają na celu wyodrębnienie środków na sfinansowanie udziału Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w XI Edycji Otwartego Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2006” oraz na propagowaniu działań proekologicznych związanych z termomodernizacją budynku oraz wymianą kotła węglowego na gazowe. Ponadto w zmianach uwzględniono środki na urządzenie wybiegu dla psów.

17. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w załączniku polegają na aktualizacji zadań, które będą finansowane
z obligacji w 2007 roku.

18. Zmiany w Załączniku nr 13 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w załączniku dotyczą zmniejszenia wydatków na przedsięwzięcie związane z utylizacja przeterminowanych leków (pozostaje 5.000,- zł na to zadanie) oraz zwiększenia planu na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i edukację ekologiczną prowadzoną przez MZO sp. o.o. Nie zmieniają się wielkości pozycji w planie.


Opracował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krawiec Barbara
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-09-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.