Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XII/121/2007 dot. udzielenia por?czenia kredytu zaci?ganego przez Organizacj? Turystyczn? Leszno ?? Region na realizacj? projektu ??Opracowanie program??w rozwoju i promocji turystyki z okre??leniem 10 regionalnych produkt??w turystycznych na obszarze dzia??ania Organizacji Turystycznej Leszno ?? Region oraz ich wdro??enie w latach 2006 ?? 2008?

Uchwa??a nr XII/121/2007 dot. udzielenia por?czenia kredytu zaci?ganego przez Organizacj? Turystyczn? Leszno ?? Region na realizacj? projektu ??Opracowanie program??w rozwoju i promocji turystyki z okre??leniem 10 regionalnych produkt??w turystycznych na obszarze dzia??ania Organizacji Turystycznej Leszno ?? Region oraz ich wdro??enie w latach 2006 ?? 2008?

Numer uchwa??y: 121
Numer sesji: 12
Rok: 2007


Uchwała nr XII/121/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 lipca 2007 roku

w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Organizację Turystyczną Leszno – Region na realizację projektu „Opracowanie programów rozwoju i promocji turystyki z określeniem 10 regionalnych produktów turystycznych na obszarze działania Organizacji Turystycznej Leszno – Region oraz ich wdrożenie w latach 2006 – 2008” współfinansowanego ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja Infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działania 1.4 – Rozwój turystyki i kultury


Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1
1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do poręczenia kredytu dla Organizacji Turystycznej Leszno – Region z przeznaczeniem na realizację projektu „Opracowanie programów rozwoju i promocji turystyki z określeniem 10 regionalnych produktów turystycznych na obszarze działania Organizacji Turystycznej Leszno – Region oraz ich wdrożenie w latach 2006 – 2008” współfinansowanego ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja Infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działania 1.4 – Rozwój turystyki i kultury.
2. Miasto Leszno udzieli poręczenia do kwoty kredytu w wysokości 200.000 zł wraz z odsetkami, prowizjami i wszelkimi innymi kwotami należnymi Bankowi z tytułu Umowy Kredytu.

§ 2.
Poręczenie obowiązuje przez okres kredytowania i spłaty całego zadłużenia do dnia 30 czerwca 2008 r.

§ 3.
Pokrycie ewentualnych zobowiązań finansowych wynikających z udzielonego poręczenia nastąpi z dochodów własnych miasta.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XII/121/2007
z dnia 19 lipca 2007 roku

w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Organizację Turystyczną Leszno – Region na realizację projektu „Opracowanie programów rozwoju i promocji turystyki z określeniem 10 regionalnych produktów turystycznych na obszarze działania Organizacji Turystycznej Leszno – Region oraz ich wdrożenie w latach 2006 – 2008” współfinansowanego ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja Infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działania 1.4. Rozwój turystyki i kultury.

Organizacja Turystyczna Leszno – Region realizuje projekt „Opracowanie programów rozwoju i promocji turystyki z określeniem 10 regionalnych produktów turystycznych na obszarze działania Organizacji Turystycznej Leszno – Region oraz ich wdrożenie w latach 2006 – 2008” współfinansowany ze środków Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja Infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działania 1.4– Rozwój lokalny. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 518 079 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 75% kosztów kwalifikowanych, tj. 370 259,25 zł.

Realizacja projektu pierwotnie obejmowała lata 2006 – 2008. W wyniku decyzji ministerialnych dotyczących wstrzymania wypłaty środków wszystkim beneficjentom okres realizacji przedsięwzięcia uległ znacznemu skróceniu. Umowa z Instytucją Pośredniczącą - Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim została ostatecznie podpisana dnia 19.04.2007 r. Skutkiem tego realizacja projektu trwać będzie 12 miesięcy. Specyfika projektu wymusza na beneficjencie poniesienie największych kosztów w sezonie turystycznym. Nie ma możliwości przeniesienia kosztów na okres późniejszy. Kampania promocyjna, czy imprezy plenerowe muszą zostać zrealizowane najpóźniej w III kwartale 2007 r. Koszty które we wniosku rozłożone były na dwa lata realizacji projektu, poniesione muszą zostać w ciągu najbliższych miesięcy. Do tej pory w Organizacja Turystyczna na realizację projektu wydała 75 972,34 zł, a projekt realizowany jest bez uwag ze strony Instytucji Pośredniczącej.

Organizacja Turystyczna Leszno – Region, utrzymująca się głównie ze składek członkowskich gmin nie jest w stanie podołać takiemu finansowemu wyzwaniu. Środki na realizację projektu są bowiem refundowane po ich wydatkowaniu i przedłożeniu wniosku o płatność. Do tej pory do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego złożone zostały dwa wnioski o płatność, jednak ich realizacja trwa średnio pół roku. W zaistniałej sytuacji finansowej Zarząd Organizacji Turystycznej Leszno – Region, potrzebując środków na bieżącą realizację projektu, podjął decyzję o zaciągnięciu kredytu.

Instytucją przewidzianą do prefinansowania projektów unijnych jest Bank Gospodarstwa Krajowego. W wyniku prowadzonych rozmów okazało się, że bank udziela tego rodzaju pożyczek wyłącznie jednostkom sektora publicznego i Organizacja Turystyczna Leszno – Region posiadająca status stowarzyszenia takiego warunku nie spełnia.
W tej sytuacji podjęto rozmowy z PKO PB SA, które prowadzi stowarzyszeniu rachunek, o możliwości zaciągnięcia kredytu w wysokości 200 000 zł na realizację projektu. Bank uznał, że udzielenie takiego kredytu będzie możliwe, przy zapewnieniu odpowiedniego zabezpieczenia. W związku z tym, podjęto szereg działań. Prowadzono rozmowy z przedstawicielami Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na temat dokonania cesji praw umowy na bank. Niestety, Urząd Wojewódzki nie wyraził zgody na tą formę zabezpieczenia kredytu. Skonsultowano się z Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu. Jednak, fundusz, zgodnie ze swoim statutem, poręczać może kredyty wyłącznie podmiotom gospodarczym. Organizacja z takiego poręczenia uzyskać więc nie może. Niemożliwe jest również zabezpieczenie majątkowe kredytu, gdyż organizacja nie posiada majątku. W tej sytuacji poręczenie Miasta wydaje się być jedyną szansą na uzyskanie przez Organizację Turystyczną Leszno - Region kredytu na bieżącą realizację projektu.

Opracowano:
Wydział Promocji i Rozwoju
Informacja Turystyczna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Maciej Dziamski - tel: 065 529 81 21
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-16
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.