Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A nr XII/119/2007 dot. powo??ania zespo??u opiniuj?cego kandydat??w na ??awnik??w do S?du Okr?gowego w Poznaniu ?? O??rodek Zamiejscowy w Lesznie oraz do S?du Rejonowego w Lesznie

UCHWA?A nr XII/119/2007 dot. powo??ania zespo??u opiniuj?cego kandydat??w na ??awnik??w do S?du Okr?gowego w Poznaniu ?? O??rodek Zamiejscowy w Lesznie oraz do S?du Rejonowego w Lesznie

Numer uchwa??y: 119
Numer sesji: 12
Rok: 2007UCHWAŁA nr XII/119/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 lipca 2007 roku

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie oraz do Sądu Rejonowego w Lesznie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm./ Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
§ 1.

Powołuje się zespół opiniujący kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie oraz do Sądu Rejonowego w Lesznie w składzie:
1. Danuta Balcerzak
2. Grażyna Banasik
3. Zenon Kurt
4. Stanisław Mikołajczyk
5. Grzegorz Rusiecki.
§ 2.

Ze swego składu zespół opiniujący wybierze przewodniczącego.

§ 3.

Zobowiązuje się zespół opiniujący do przedstawienia Radzie Miejskiej Leszna opinii o zgłoszonych kandydatach nie później niż w dniu wyboru ławników.

§ 4.
Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Leszna do udzielenia niezbędnej pomocy zespołowi w jego pracach.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
UZASADNIENIE
do uchwały nr XII/119/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie oraz do Sądu Rejonowego w Lesznie
31 grudnia 2007 roku upływa kadencja ławników do sądów powszechnych.
Ławników do sądów okręgowych oraz rejonowych wybierają rady gmin, których obszar objęty jest właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym.
Wybory przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
Wybory odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja ławników.
Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29 maja 2007 roku zachodzi potrzeba wyboru:
- do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie 27 ławników;
- do Sądu Rejonowego w Lesznie 41 ławników, w tym 11 ławników do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy.
Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia radzie na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach.

Opracował:
Wydział Spraw ObywatelskichInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.