Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XII/117/2007 dot. zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2007

Uchwa??a Nr XII/117/2007 dot. zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2007

Numer uchwa??y: 117
Numer sesji: 12
Rok: 2007


Uchwała Nr XII/117/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 lipca 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2007 po stronie dochodów o kwotę 2.375.148,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2007 po stronie wydatków o kwotę 2.375.148,- zł oraz zmian na kwotę 106.116,- zł zgodnie
z Załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 223/2007 Prezydenta Miasta Leszna z dnia
29 czerwca 2007 roku.

4. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2007” po zmianach dokonanych Uchwałą Nr X/101/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia
14 czerwca 2007 roku.

5. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2007” po zmianach dokonanych Uchwałą Nr XI/113/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia
3 lipca 2007 roku.

6. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8 „Wydatki majątkowe w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
 w poz. 1 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
oraz poz. „inwestycje jednoroczne” – zwiększenie o kwotę 164.360,- zł,
 w poz. 2 „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – zwiększenie o kwotę 24.500,- zł.

7. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
 wprowadzeniu w pozycji IV.1. „Komitety Inicjatyw Gospodarczych” – środki z odpłatności mieszkańców – kwota 164.360,- zł.

8. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2007 roku” po wprowadzeniu nowej pozycji:
 dział 754 rozdz. 75404 dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie – kwota 24.500,- zł:
• „zakup zestawu do ćwiczeń typu „Atlas” – kwota 10.000,- zł,
• „zakup przyczepki do przewozu psów służbowych” – kwota 10.500,- zł,
• „zakup psa służbowego” – kwota 4.000,- zł.

9. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2007 roku” po dokonaniu następującej zmiany:
 w poz. 2 – Miejski Zakład Budynków Komunalnych zwiększa się poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe”, „Razem wydatki”
i „Pozostałe wydatki bieżące” o kwotę 100.000,- zł.

10. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2007 roku” po dokonaniu następującej zmiany:
 zwiększenie w poz. 2. „Miejski Zakład Budynków Komunalnych” – dotacja przedmiotowa o kwotę 100.000,- zł.


§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 210.053.063,- zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 138.591.368,- zł,
2) dochody powiatu w wysokości 71.461.695,- zł”

2. § 2 ust. 1 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 224.982.946,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 143.979.481,- zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 81.003.465,- zł”

3. § 2 ust. 2 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 179.508.094,- zł, w tym:
a) kwotę 89.083.722,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
b) kwotę 17.401.098,- zł z przeznaczeniem na dotacje,
c) kwotę 3.750.000,- zł na wydatki związane z obsługą długu gminy,
2) wydatki majątkowe w kwocie 45.474.852,-zł, jak w załączniku Nr 8.”4. § 2 ust 3 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
(…)
2) dotacje przedmiotowe w kwocie 4.939.950,- zł, jak w załączniku Nr 11,
3) dotacje celowe w kwocie 3.245.998,- zł, w tym:
a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 3.400,- zł,
b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.846.320,- zł,
c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w kwocie 350.978,- zł,
(…)
5) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 5.000,- zł”.

5. § 10 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 1.418.709,- zł, (…)”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/117/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 lipca 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007.


Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2007 polegający na:

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej – dochody – zadania miasta – zwiększenie
o kwotę 219.251,- zł:

Proponowane zmiany polegają na:

a) włączeniu środków w wysokości 54.891,- zł tytułu części oświatowej subwencji
ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5-4822-4p/2007 z dnia
27 czerwca 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych
z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

b) włączeniu środków w wysokości 164.360,- zł z odpłatności mieszkańców
na zadaniach realizowanych w ramach „Komitetów Inicjatyw Gospodarczych”.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej – dochody – zadania powiatu – zwiększenie
o kwotę 2.155.897,- zł :

Proponowane zmiany polegają na:

a) zwiększenie dochodów o kwotę 76.514,- zł tytułu części oświatowej subwencji
ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5-4822-4p/2007 z dnia
27 czerwca 2007r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych
z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

b) zwiększenie o kwotę 2.079.383,- zł części równoważącej subwencji ogólnej.
Pismo Ministerstwa Finansów nr ST3-4820-6/2007/507 z dnia 15 marca 2007
roku w sprawie zmniejszenia subwencji równoważącej nieprawidłowo zostało
odczytane jako zmniejszenie subwencji dla powiatów, a dotyczyło subwencji
równoważącej w części gminnej. Stąd niesłusznie dokonano zmniejszenia
subwencji o powyższą kwotę Uchwałą VIII/73/20007 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26.04.2007 r.

Po dokonanej korekcie część równoważąca subwencji ogólnej wynosi: - w zadaniach gminy wynosi 1.042.122,- zł
- w zadaniach powiatu wynosi 3.121.505,- zł.
Z powyższej kwoty Prezydent proponuje przeznaczyć 700.000,- zł na remonty
na obiektach oświatowych, remonty substancji mieszkaniowej i lokali użytkowych, a pozostałą nierozdysponowaną kwotę w wysokości 1.379.383,- zł włączyć do rezerwy ogólnej.

3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej – wydatki – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 1.909.360,- zł oraz zmiany na kwotę 24.500,- zł:
Proponowane zmiany polegają na:

a) zwiększeniu wydatków na następujące zadania:
- 100.000,- zł na dotację przedmiotową dla MZBK (remonty substancji mieszkaniowej),
- 100.000,- zł na koszty administrowania lokalami użytkowymi (remonty lokali użytkowych),
- 215.000,- na remonty w oświacie (z tego kwota 54.891,- zł pochodzi z subwencji oświatowej; kwota 160.109,- zł z dochodów własnych miasta). Środki przeznaczone zostaną m.in. na remonty bibliotek szkolnych, gabinetów lekarskich, remont schodów w SP 13, remont dachu w Przedszkolu nr 11,
- 1.300.000,- zł rezerwa ogólna (na ewentualne zwiększenie wydatków projektu unijnego związanego z gospodarką odpadami),
- 30.000,- zł na wydatki w zakresie kultury fizycznej realizowane
przez Wydział Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta,
- 164.360,- zł na wydatki inwestycyjne na zadanie „Komitety Inicjatyw Gospodarczych”,

b) zmiany po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
na kwotę 20.500,- zł w dz. 754 rozdz. 75404 w celu umożliwienia zakupu przez
Urząd Miasta urządzeń, które w formie darowizny będą przekazane
Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie. Środki zabezpieczone były w budżecie
na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu,

c) zmiana przeznaczenia rezerwy ogólnej w wysokości 4.000,- zł w związku
z zakupem psa służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie (dz. 754
rozdz. 75404).

4. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej – wydatki – zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 465.788,- zł oraz zmiany na kwotę 51.616,- zł:
Proponowane zmiany polegają na:

a) zwiększeniu wydatków na następujące zadania:
- 416.405,- zł na remonty w oświacie(z tego kwota 76.514,- zł pochodzi z subwencji oświatowej; kwota 339.891,- zł z dochodów własnych miasta). Środki przeznaczone zostaną m.in. na elewację Zespołu Szkół Ochrony Środowiska, wymianę okien i remont dachu w II LO, na remonty bibliotek szkolnych, remont sekretariatu w III LO,
- 79.383,- zł rezerwa ogólna.

b) zmniejszeniu wydatków w dz. 854 rozdz. 85407 na kwotę 30.000,- zł
przeznaczonych na dotację dla UKS (środki przeniesiono do zadań miasta
na wydatki Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej).

c) zmiany po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
na kwotę 51.616,- zł w planie projektu unijnego „Kobiety na start”
realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie. Zmiany wynikają
z nowej interpretacji Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikowania
poszczególnych wydatków.

5. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2007”
W Zarządzeniu Nr 223/2007 z dnia 29 czerwca 2007r. Prezydent Miasta włączył środki z dotacji z WUW w Poznaniu z przeznaczeniem na zasiłki stałe i okresowe w pomocy społecznej w wysokości 44.853,- zł.


6. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2007”
Uchwałą Nr X/101/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 r. dokonano zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 95.000,- zł zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zmiana dotyczyła przeniesienia środków z zadań bieżących do zadań inwestycyjnych.

7. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2007”
Uchwałą Nr XI/113/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 lipca 2007 r. dokonano zwiększenia planu o środki w wysokości 90.000,- zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie porozumienia na realizację programu „Rozwój sieci komputerowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie”. Jednocześnie na podstawie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 lipca 2007 roku nr WA-0903/94/2/2007 dokonuje się korekty oczywistej omyłki pisarskiej (uchwała Nr IX/83/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 maja 2007 roku). W ww. załączniku w części dotyczącej wydatków w dz. 854 rozdz. 85415 kwota 553 zł dotyczy § 4119, a nie jak zostało wpisane § 4118.

8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Wydatki majątkowe w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika nr 8 „Wydatki majątkowe w 2007 roku”
wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 6 uchwały).

9. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2007 roku” wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 7 uchwały) oraz zgodnie z pkt. 1 lit. b) oraz pkt. 3 a) uzasadnienia.

10. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2007 roku” wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 8 uchwały) oraz zgodnie z pkt. 3 b) i 3 c) uzasadnienia.

11. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika
nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2007 roku”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 9 uchwały). Dokonuje się zwiększenia planu Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych po stronie przychodów i wydatków o kwotę 100.000,- zł
z przeznaczeniem na wydatki remontowe substancji mieszkaniowej.

12. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2007 roku”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 10 uchwały). Zmienia się wielkość dotacji przedmiotowej o 100.000,- zł (z kwoty 1.570.000,- zł do 1.670.000,- zł). Zakres dotacji pozostaje bez zmian (129.909 m2 ).Opracował:
Wydział Budżetu

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.