Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XI/115/2007 dot. regulaminu przewozu os??b, baga??u i zwierz?t ??rodkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, ??wi?ciechowa

Uchwa??a nr XI/115/2007 dot. regulaminu przewozu os??b, baga??u i zwierz?t ??rodkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, ??wi?ciechowa

Numer uchwa??y: 115
Numer sesji: 11
Rok: 2007


Uchwała Nr XI/115/2007
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 03 lipca 2007 roku
w sprawie: regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zmianami), art.15 ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku - Prawo przewozowe (jednolity tekst Dz. U. Nr 50, poz. 601 z 2000r. ze zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia:

§ 1

Uchwala się Regulamin przewozu osób, bagażu i zwierząt obowiązujący w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie.

1. Regulamin określa warunki przewozu osób, bagażu ręcznego i zwierząt
w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie.
2. Regulamin przewozu jest zbiorem praw i obowiązków dla:
a) przewoźnika
b) pasażerów
c) obsługi pojazdu
d) kontroli biletowej
3. Wysokość opłat za przejazd oraz przewóz bagażu ręcznego i zwierząt autobusami
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie określają odrębne przepisy uchwalone przez
Radę Miejską Miasta Leszna.
4. Nieznajomość obowiązujących przepisów nie zwalnia z odpowiedzialności za ich
naruszenie.

5.1) Do przejazdu autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie upoważniają
tylko bilety z nadrukiem logo „MZK Leszno”.
2) Bilet zabrudzony lub zniszczony jest nieważny.
3) Do przejazdu autobusami upoważniają:
a) bilety jednorazowe o wartości zgodnej z taryfą, skasowane niezwłocznie po wejściu do autobusu,
b) bilety okresowe:
- miesięczne imienne
- dekadowe imienne
- miesięczne na okaziciela
- dekadowe na okaziciela

6.1) Przewoźnik może uruchomić linie specjalne i doraźne.
2) Przewoźnik może zastosować promocyjne ceny biletów.7. Obowiązki przewoźnika.
1) Przewoźnik zobowiązany jest do opublikowania w autobusach informacji o aktualnej
taryfie opłat, informacji o zasadach korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych na
terenie obsługiwanym przez MZK oraz o wysokości opłaty dodatkowej za przejazd bez
ważnego biletu.
2) Przewoźnik zobowiązany jest do umieszczania na przystankach rozkładów jazdy.
3) Przewoźnik zobowiązany jest do prowadzenia w pojazdach sprzedaży biletów
jednorazowych. Wskazane jest uiszczanie opłaty za bilet kwotą odliczoną.

8. Prawa przewoźnika
1) Obsługa autobusu może odmówić przewozu lub usunąć z autobusu osoby:
a) nietrzeźwe
b) wzbudzające odrazę
c) używające słów powszechnie uważanych za obraźliwe
d) nie przestrzegające obowiązujących przepisów prawnych
2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu uzyskania pomocy, kierowca autobusu
ma prawo zjechać z trasy i podjechać do najbliższego posterunku Policji lub Straży
Miejskiej.
3) Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw, zmiany kierunku jazdy
spowodowane siłą wyższą, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych
kompetentnych organów.


9. Prawa i obowiązki pasażera
1) Wsiadanie i wysiadanie do i z pojazdu – dozwolone jest tylko na przystankach i po
całkowitym zatrzymaniu autobusu.
2) Zabrania się w autobusie palenia tytoniu, spożywania pokarmów mogących zabrudzić
współpasażerów i wnętrze autobusu.
3) Dla bezpieczeństwa pasażerowie zajmujący miejsca stojące w czasie jazdy powinni
trzymać się uchwytów lub poręczy.
4) Pasażer zobowiązany jest posiadać przy sobie przez cały czas trwania jazdy ważny bilet
i okazywać go na żądanie osoby uprawnionej do kontroli biletów.
5) Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego już biletu innej osobie, jak również
korzystać z biletu otrzymanego od innej osoby.
6) Pasażer korzystający z bezpłatnego lub ulgowego przejazdu zobowiązany jest posiadać
przy sobie i okazywać na każde żądanie osoby uprawnionej do kontroli ważny dokument
uprawniający go do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
7) Pasażer odpowiada wobec MZK za szkody powstałe na skutek uszkodzenia lub
zanieczyszczenia z jego winy pojazdu lub przystanku komunikacji miejskiej.
8) W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu pasażerom tego pojazdu posiadającym ważny bilet
przysługuje prawo kontynuowania podróży pojazdem zastępczym, z tym samym biletem.
9) Zabrania się kierowcy prowadzenia rozmowy w czasie jazdy.
10) Zabrania się pasażerowi przebywania w kabinie kierowcy.
11) Kierowca po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy (podczas ich
wykonywania pasażerowie nie mogą przebywać w autobusie) zobowiązany jest podjechać
niezwłocznie na przystanek dla wsiadających w celu umożliwienia oczekujący pasażerom
zajęcia miejsca w pojeździe.


10. Przewóz bagażu ręcznego i zwierząt.
1) Pasażerowie mogą przewozić w autobusach bezpłatnie bagaż podręczny za który uważa się
wózek dziecięcy przy przewożeniu dzieci do lat 4, wózki inwalidzkie, zwierzęta domowe
trzymane na kolanach, o ile nie są one uciążliwe dla innych pasażerów i są zabezpieczone
przed ucieczką lub wyrządzeniem szkody pasażerom oraz psy będące przewodnikami osób
ociemniałych posiadających stosowne upoważnienia.
2) Bagażu i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
3) Opłacie za przewóz podlega bagaż ręczny, którego wymiary przekraczają 60 cm x 40 cm
x 20 cm.
4) Zabrania się przewozu w autobusach przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym
pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała, odzieży, albo mogą uszkodzić lub
zanieczyścić pojazd /rowery, ostre narzędzia, otwarte naczynia ze smarami, farbami, itp./
oraz broni palnej itp.
5) Przewóz dużego psa może odbywać się wyłącznie pod opieką dorosłego pasażera oraz pod
warunkiem, że pies jest ułożony, trzymany na smyczy i ma założony kaganiec a, opiekun
psa posiada aktualne świadectwo szczepienia psa przeciw wściekliźnie.
6) Nadzór na przewożonym bagażem i zwierzętami należy do pasażera.

11. Kontrola biletów
1) Przy wykonywaniu kontroli przewozu przewoźnik może korzystać z kontrolerów biletów
lub firm kontrolerskich zaopatrzonych w odpowiednie legitymacje.
2) Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona legitymująca się identyfikatorem
umieszczonym w widocznym miejscu może dokonywać kontroli dokumentów przewozu
osób, bagażu i zwierząt.
3) W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przejazdu lub przewozu /biletu/
oraz dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego bądź ulgowego przewoźnik lub
osoba przez niego upoważniona powinna spowodować zakup biletu u kierowcy
w autobusie i pobrać opłatę dodatkową określoną w odrębnej uchwale Rady Miejskiej
Leszna.
4) Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona ma prawo:
a) w razie odmowy zapłacenia należności – żądać okazania dokumentu ze zdjęciem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości pasażera a, w razie odmowy zwrócić się do funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej celem umożliwienia wystawienia opłaty dodatkowej za przejazd.
b) w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu /bilet/ lub dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego bądź ulgowego jest sfałszowany – zatrzymać dokument za pokwitowaniem i dokonać przekazania stosownym organom.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 4

Uchyla się Uchwałę nr XVII/162/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie: ustalenia taryfy opłat i regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie

do Uchwały Nr XI/115/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 03 lipca 2007 roku
w sprawie: uchwalenia regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa.W związku ze zmianą interpretacji przepisów stanowiących podstawę podjęcia uchwały Nr IX/86/2007 – Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 maja 2007 r. zachodzi konieczność uchylenia tej uchwały i podjęcia niniejszej uchwały, w której wprowadza się nowe zapisy wyłącznie dotyczące terminu wejścia w życie i obowiązywania
Opracował:

Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony ŚrodowiskaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.