Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XI/113/2007 dot. zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2007

Uchwa??a Nr XI/113/2007 dot. zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2007

Numer uchwa??y: 113
Numer sesji: 11
Rok: 2007


Uchwała Nr XI/113/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 lipca 2007 rokuw sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2007 po stronie dochodów o kwotę 90.000,- zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2007 po stronie wydatków o kwotę 90.000,- zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8 „Wydatki majątkowe w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
- w poz. 5 „Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych” – zwiększenie o kwotę 60.000,- zł, oraz dodanie poz. ”dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na rozwój sieci komputerowej” – kwota 60.000,- zł.

Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2007 rok” po dokonaniu następującej zmiany:
- w poz. III.1 „Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym
przy ul. Osieckiej”
§ zwiększenie środków własnych miasta w 2008 roku o kwotę 500.000,- zł.

Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 9 „Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych na 2007 rok” po dokonaniu następującej zmiany:
- w poz. „§ 2480 – Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury”
i poz. „Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie ” – zwiększenie o kwotę
30.000,- zł.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 207.677.915,- zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 138.372.117,- zł,
2) dochody powiatu w wysokości 69.305.798,- zł”§ 1 ust. 2 pkt 4 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
z organami administracji rządowej w kwocie 3.524.000,- zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,”

§ 2 ust. 1 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 222.607.798,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 142.070.121,- zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 80.537.677,- zł”

§ 2 ust. 2 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 177.321.806,- zł, w tym:
a) kwotę 89.085.192,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
b) kwotę 17.401.744,- zł z przeznaczeniem na dotacje,
c) kwotę 3.750.000,- zł na wydatki związane z obsługą długu gminy,
2) wydatki majątkowe w kwocie 45.285.992,-zł, jak w załączniku Nr 8.”

§ 2 ust 3 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
1) dotacje podmiotowe w kwocie 9.209.370,- zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:
a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2.949.200,- zł ,
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6.260.170,- zł,(...)”

§ 2 ust 5 pkt 4 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„wydatki w kwocie 3.524.000,- zł na realizację zadań przejętych przez powiat
w drodze porozumienia z organami administracji rządowej, jak w załączniku
Nr 6 do uchwały,”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAKUzasadnienie
do Uchwały Nr XI/113/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 lipca 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007.


Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2007 polegający na:
1) włączeniu środków w wysokości 90.000,- zł na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu pn. „7.Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury. / Rozwój sieci komputerowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie”. Zmiana ta dotyczy dochodów budżetu (dotacja
z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumienia)
i wydatków budżetu (zwiększenie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej dotacji podmiotowej w wysokości 30.000,- zł oraz dotacji na inwestycje w wysokości 60.000,- zł) oraz powoduje konieczność dostosowania załączników Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2007 roku” i nr 9 „Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych
na 2007 rok” do ww. zmian.

2) zmianie w załączniku nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2007 rok”.
W związku ze złożeniem ofert na realizację zadania: „Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Osieckiej”, z których najkorzystniejsza jest wyższa niż środki zabezpieczone w budżecie (w roku 2007 1.500.000,- zł oraz w 2008 roku 1.400.000,- zł), należy dokonać zwiększenia środków budżetowych na tym zadaniu. Ponieważ procedura wyboru najkorzystniejszej oferty nie jest zakończona proponuje się zwiększyć zobowiązanie na 2008 rok o kwotę 500.000,- zł tj. do kwoty 1.900.000,- zł, co uwzględnia wartości obu ofert oraz koszty nadzorów.


Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.