Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XI/112/2007 dot. zmiany Uchwa??y nr VIII/75/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Uchwa??a nr XI/112/2007 dot. zmiany Uchwa??y nr VIII/75/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Numer uchwa??y: 112
Numer sesji: 11
Rok: 2007


Uchwała nr XI/112/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 03 lipca 2007 roku

w sprawie : zmiany Uchwały nr VIII/75/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1

W § 1 Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr VIII/75/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku kwotę 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy zł 00/100) zastępuje
się kwotą 1.900.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy zł 00/100).

§ 2

Pozostałe paragrafy Uchwały Nr VIII/75/2007 z dnia 26 czerwca 2007 roku pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
UZASADNIENIE


do uchwały nr XI/112/2007 z dnia 03 lipca 2007 roku

w sprawie : zmiany Uchwały nr VIII/75/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowychZgodnie z przyjętym planem inwestycyjnym na 2007 rok na cmentarzu komunalnym przy ul. Osieckiej ma zostać wybudowany dom pogrzebowy. Finansowanie tego zadania rozłożone jest na dwa lata w kwotach 1.500.000 zł w 2007 roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr V/29/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku oraz 1.400.000,00 zł w 2008 roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr VIII/75/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku.

W przetargu nieograniczonym na wykonanie tego zadania inwestycyjnego w dniu 26 czerwca 2007 roku wpłynęły dwie oferty o następujących cenach ofertowych:
3.074.955,43 zł brutto Przedsiębiorstwa Realizacji Budownictwa „PARTNER” Spółka z o.o. oraz 3.289.461,30 zł brutto Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego DUDKOWIAK Spółka jawna. Ponieważ obie ceny ofertowe przekraczają środki, jakie zamawiający ma zabezpieczone na realizacje tej inwestycji niezbędne jest zwiększenie tych nakładów.

Proponuje się zatem dokonać zwiększenia nakładów na tą inwestycję poprzez zwiększenie zobowiązania na 2008 rok. Ponieważ procedura wyboru najkorzystniejszej oferty nie jest zakończona proponuje się zwiększyć zobowiązanie na 2008 rok o kwotę 500.000,00 zł tj. do kwoty 1.900.000,00 zł, co uwzględnia wartości obu ofert.

Zgodnie ze specyfikacjami istotnych warunków zamówienia inwestycja ma zakończyć się 31 stycznia 2008 roku a w roku 2007 fakturowanie wykonanych prac nie może przekroczyć kwoty brutto 1.400.000,00 zł.
Opracował:

Miejski Zarząd Dróg i InwestycjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.