Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A nr X/111/2007 dot. zmian w Statucie Leszna

UCHWA?A nr X/111/2007 dot. zmian w Statucie Leszna

Numer uchwa??y: 111
Numer sesji: 10
Rok: 2007


U C H W A Ł A nr X/111/2007Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie zmian w Statucie Leszna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1


Dokonuje się następujących zmian w Statucie Leszna stanowiącym załącznik do uchwały nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Leszna ze zmianami w uchwałach: nr XXXVI/374/2001 z dnia 27 września 2001 roku, nr XXXVII/384/2001 z dnia 25 października 2001 roku i nr XLV/482/2002 z dnia 19 września 2002 roku opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 59, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku, nr 136, poz. 2678 z 8 listopada 2001 roku, nr 140, poz. 2812 z 16 listopada 2001 roku i nr 129, poz. 3551 z dnia 22 października 2002 roku:


I. ZMIANY W STATUCIE:


1. W § 3 ust.1 zmienić słowo „prostopadle” na „pionowo”.

2. W § 8 w ust. 3 między wyrazy „połowy” a „składu Rady” wpisać: „ustawowego”.

3. W § 11 dodać ust.4 o treści :
4. Funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady nie można łączyć
z funkcjami kierowniczymi w komisjach stałych.

4. W § 11 w ust. 2 między wyrazy „jest” a „organizowanie” wpisać: „wyłącznie”.

5. § 13 nadać treść :
1. Oprócz Komisji Rewizyjnej Rada Miejska powołuje następujące komisje
stałe:
1) Komisję Budżetowo-Finansową,
2) Komisję Edukacji, Kultury i Sportu,
3) Komisję Praworządności i Porządku Publicznego,
4) Komisję Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej,
5) Komisję Spraw Społecznych.

2. Ramowy zakres działania komisji określa załącznik nr 6 do Statutu.
3. Rada ustala skład osobowy, liczebność komisji oraz wybiera ich
przewodniczących i wiceprzewodniczących.
4. Liczebność komisji stałych nie może przekraczać 40 % ustawowego składu
Rady.
5. Funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego można pełnić tylko
w jednej komisji stałej.

6. § 14 nadać treść:
Każdy radny ma obowiązek uczestniczyć w pracach przynajmniej jednej
komisji stałej.

7. W § 15 po słowie „doraźną” dodać po przecinku : „określając jej skład, zakres
zadań do wykonania, tryb pracy oraz sposób i termin zakończenia
działalności.”

8. W § 23 :
a) wyrazy „określa ustawa” zmienić na „określają ustawy”,
b) po wyrazie „gminnym” dodać : „ i ustawa ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików wojewódzkich.”

9. W § 25 wyraz „jego” zastąpić „ich”, a „jemu” – „im”.

10. W § 32 w ust.3 po słowach „informując o” dodać „nazwie i”.

11. W § 36 słowa „Rady Miejskiej” zastąpić słowem „gminy”.

12. W § 62 wyrazy „opłaty administracyjnej określonej w odrębnej uchwale”
zastępuje się „stosownej opłaty”.


II. ZMIANY W ZAŁĄCZNIKACH :

1. W załączniku nr 1 § 2 po słowach „korzystać mogą: ” zapisać:
1) radni Rady Miejskiej w ramach pełnienia mandatu,
2) organy miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne,
3) podmioty gospodarcze, instytucje kultury i inne jednostki – za zgodą
Prezydenta Miasta.

2. W załączniku nr 4 § 3 ust.1 i 2 nadać treść:
1. Sesję nadzwyczajną zwołuje się na wniosek Prezydenta Miasta lub co
najmniej ¼ ustawowego składu Rady.
2. Zwołana przez Przewodniczącego Rady sesja nadzwyczajna,
z proponowanym przez wnioskodawców porządkiem obrad, musi odbyć się
w ciągu siedmiu dni od daty złożenia wniosku w Biurze Rady Miejskiej.
W przypadku braku Przewodniczącego sesję zwołuje najstarszy wiekiem
Wiceprzewodniczący Rady, o ile Przewodniczący nie wskaże osoby
zastępującej.

3. W załączniku nr 4 § 11 ust.3 i 4 nadać treść:
3.Porządek obrad winien być uzupełniony o przyjęcie przez Radę
ewentualnych uwag radnych do protokołu z poprzedniej sesji, wyłożonego
do wglądu w Biurze Rady.
Uwagi takie radni składają na piśmie w Biurze Rady do dnia
poprzedzającego termin kolejnej sesji.
4. Dopuszcza się składanie ustne uwag do protokółu z poprzedniej sesji po
otwarciu obrad, o ile protokół nie został wyłożony do wglądu co najmniej na
3 dni przed kolejną sesją.

4. W załączniku nr 4 w § 20 ust.2 zwrot „ustawowego składu Rady” zastąpić
słowami „ważnie oddanych głosów”.

5. W załączniku nr 4 w § 23 dodać do ust.1 zdanie końcowe: Decyzje
o kierowaniu projektów uchwał do opiniowania przez poszczególne komisje
podejmuje Przewodniczący Rady, uwzględniając zakres ich działania.

6. W załączniku nr 4 w § 25 ust.2 nadać brzmienie:
2. Uchylenie lub zmiana uchwał podjętych w czasie sesji może nastąpić
wyłącznie w drodze reasumpcji.

7. W załączniku nr 4 w § 25 dodać kolejne ustępy 3 i 4 o treści:
3. Reasumpcja uchwały oznacza, że poprzedni wynik głosowania uważa się za
niebyły i wznawia się dyskusję nad projektem uchwały.
4. Wniosek o reasumpcję rozstrzyga się w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, po przeprowadzeniu nad nim dyskusji.

8. W załączniku nr 4 w § 28 ust.2 po wyrazie „radni” dodać „ w liczbie określonej
przez Radę, z uwzględnieniem zapisu § 13 ust. 4 Statutu”

9. W załączniku nr 6 w § 3 początkowi ust.10 nadać brzmienie: „Komisja
o terminie podjęcia czynności kontrolnych na siedem dni przed ich
rozpoczęciem zawiadamia w formie pisemnej Przewodniczącego Rady
Miejskiej, Prezydenta Miasta oraz kierownika jednostki kontrolowanej,
określając zakres kontroli i datę jej rozpoczęcia.”

10. W załączniku nr 6 w § 4 uporządkować numerację ustępów i punktów w ten
sposób, że punkty 10 – 13 ust.6 stają się kolejnymi ustępami o numerach
7 – 10, a kolejne ustępy otrzymują numery 11 i 12.

11. W załączniku nr 6 w § 9 ust. 2 dodać na końcu: „ z uwzględnieniem zapisu
§ 13 ust.4 Statutu.”

12. W załączniku nr 6 w § 2 skreślić pkt 4 a dotychczasowy pkt 5 otrzymuje nr 4

13. W załączniku nr 6 w § 12 zapisać przedmiot działania Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu:
Przedmiotem działania Komisji jest:
1) funkcjonowanie nauki, oświaty, kultury, sportu, rekreacji i turystyki ,
2) działalność instytucji, organizacji i stowarzyszeń działających w tych
dziedzinach,
3) stan kadrowy i stan bazy w wyżej wymienionym zakresie,
4) opiniowanie projektów i programów modernizacyjnych i inwestycyjnych
w zakresie zainteresowań Komisji.

14. W załączniku nr 6 dotychczasowemu § 14 zawierającemu zakres działania
Komisji Praworządności i Porządku Publicznego nadać nr 13.

15. W załączniku nr 6 dotychczasowemu § 12 zawierającemu zakres działania
Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej nadać nr 14 i zmienić niektóre
zapisy:
a) zdaniu pierwszemu nadać treść: „Przedmiotem działania Komisji są
problemy gospodarki i rozwoju miasta oraz problematyka komunalna,
a w szczególności :”,
b) w pkt 13 wykreślić znajdujące się w nawiasie słowa „i lokalami
użytkowymi”,
c) skreślić pkt 16 i 19,
d) w pkt 14 dopisać : „podejmowanych w ramach komitetów inicjatyw
gospodarczych”.
16. W załączniku nr 6 dotychczasowemu § 13 zawierającemu zakres działania
Komisji Spraw Społecznych nadać nr 15 i zmienić niektóre zapisy:
a) zdaniu pierwszemu nadać brzmienie : „Przedmiotem działania Komisji są
sprawy polityki społecznej i rodziny, gospodarki mieszkaniowej oraz
ochrony zdrowia, a w szczególności:”,
b) wykreślić pkt 1 - 3 i zmienić odpowiednio numerację kolejnych punktów na
1 - 5,
c) dodać kolejne punkty o brzmieniu :
6) ocena i opracowanie założeń gospodarowania gminnym zasobem
mieszkaniowym,
7) czynsze i dodatki mieszkaniowe.
17. W załączniku nr 6 do Statutu Leszna w rozdziale III Przedmiot działania poszczególnych Komisji i sposób realizacji zadań, skreśla się nazwy komisji umieszczone przed paragrafami.
Nazwy komisji umieszcza się w początkowej treści paragrafów przed zapisami określającymi przedmiot działania komisji.§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.§ 3

Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna przedstawi Radzie w terminie 30 dni od wejścia
w życie niniejszej uchwały projekty uchwał Rady Miejskiej Leszna dostosowujące je do dokonanych zmian w Statucie


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr X/111/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Leszna.


Komisja Doraźna Rady Miejskiej Leszna do opracowania zmian w Statucie Leszna powołana uchwałą Rady Miejskiej nr V/38/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku przedkłada Radzie efekt swoich prac nad zmianami w Statucie Leszna.
Propozycje zmian w Statucie Miasta i w załącznikach były przedmiotem obrad 4 posiedzeń komisji.
Propozycje nr 1,2,4,7,9 pkt 1 i 3 oraz 10 do 13 w części I (dotyczącej zmian w Statucie) oraz 1 do 7, 9, 10, 12,15 i 16 pkt c w części II (dotyczącej zmian w załącznikach zostały zaakceptowane przez członków komisji jednogłośnie. Pozostałe proponowane zmiany komisja przedstawia do rozstrzygnięcia Radzie.Opracowała:

Komisja Doraźna RM Leszna
do opracowania zmian
w Statucie LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.