Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR X/110/2007 dot. przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chopina, tor??w kolejowych i granic miasta Leszna

UCHWA?A NR X/110/2007 dot. przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chopina, tor??w kolejowych i granic miasta Leszna

Numer uchwa??y: 110
Numer sesji: 10
Rok: 2007


UCHWAŁA NR X/110/2007
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chopina, torów kolejowych i granic miasta Leszna.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chopina, torów kolejowych i granic miasta Leszna, zwanego dalej planem.

§ 2
Granice terenu objętego planem naniesiono na mapie geodezyjnej w skali 1:10000 stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3
Przedmiotem planu jest określenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;
7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego;
13) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
14) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
15) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
16) granic obszarów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
17) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;
18) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.


§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr OlejniczakUZASADNIENIE
do uchwały nr X/110/2007 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 14 czerwca 2007 roku


Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chopina, torów kolejowych i granic miasta Leszna podejmuje się na wniosek Prezydenta Miasta Leszna.

Od dnia 1 stycznia 2004 r. na przedmiotowy teren w związku z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianami) nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar objęty niniejszą uchwałą został wskazany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ze względu na potrzebę uporządkowania cennego krajobrazu kulturowego dzielnicy Zaborowo. Ekspansywny rozwój terenów mieszkaniowych wynikający z potrzeb mieszkańców i mający miejsce w ostatnim czasie, powinien uwzględniać w kompleksowy sposób specyfikę i skalę tej charakterystycznej dzielnicy Leszna. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli jasno określić przeznaczenie terenów oraz sposób zagospodarowania i zabudowy.

Proponowany zakres prac planistycznych jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna zatwierdzonym uchwałą Nr XIX/210/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 marca 2000 r.. Zgodność dotyczy dominujących funkcji, tj.: funkcji mieszkaniowo-usługowej o zabudowie średnio intensywnej i ekstensywnej z dominacją zabudowy niskiej (do 3 kondygnacji) w zespołach, z dopuszczeniem lokalizacji obiektów usługowych oraz funkcji turystyki i rekreacji o zasięgu ponadmiejskim, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej jednorodzinnej na dużych działkach (pow. 2500m2). Nowy plan ureguluje w sposób kompleksowy zagospodarowanie terenu, a także uporządkuje pod względem formalno-prawnym stan istniejący.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.