Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR X/108/2007 dot. przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrzei, tor??w kolejowych i granic miasta Leszna

UCHWA?A NR X/108/2007 dot. przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrzei, tor??w kolejowych i granic miasta Leszna

Numer uchwa??y: 108
Numer sesji: 10
Rok: 2007


UCHWAŁA NR X/108/2007
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrzei, torów kolejowych i granic miasta Leszna.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrzei, torów kolejowych i granic miasta Leszna, zwanego dalej planem.

§ 2
Granice terenu objętego planem naniesiono na mapie geodezyjnej w skali 1:10000 stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3
Przedmiotem planu jest określenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;
7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej;
11) sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów;
12) stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego;
13) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów
nieruchomości;
14) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
15) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;
16) granic obszarów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2
17) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji
imprez masowych;
18) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń
dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych
w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów
zagłady.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr Olejniczak


UZASADNIENIE
do uchwały nr X/108/2007 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 14 czerwca 2007 rokuUchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrzei, torów kolejowych i granic miasta Leszna podejmuje się na wniosek Prezydenta Miasta Leszna.

Od dnia 1 stycznia 2004 r. na przedmiotowy teren w związku z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianami) nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar objęty niniejszą uchwałą został wskazany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w wieloletnim programie sporządzania planów miejscowych, który stanowi integralną część analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Leszna. Program nawiązuje do ustaleń studium, uwzględnia decyzje zamieszczone w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust 1-3 i art. 67 wspomnianej ustawy oraz wnioski w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Kompletna analiza została przedstawiona Radzie Miejskiej i stanowi załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/496/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Objęcie obszaru planem miejscowym jest więc realizacją wieloletnich celów określonych w trybie art. 32 wymienionej ustawy.

Proponowany zakres prac planistycznych jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna zatwierdzonym uchwałą Nr XIX/210/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 marca 2000 r.. Zgodność obejmuje docelowe funkcje, tj.: funkcję produkcyjno-usługowo-techniczną przeznaczoną na lokowanie obiektów produkcyjnych, baz, składów, magazynów, handlu hurtowego i innych obiektów handlowych terenochłonych, terminali, obiektów, technicznej obsługi miasta, uciążliwego rzemiosła, funkcję mieszkaniowo-usługową o zabudowie średnio intensywnej i ekstensywnej z dominacją zabudowy niskiej (do 3 kondygnacji) w zespołach, z dopuszczeniem lokalizacji obiektów usługowych, a także zachowanie obszaru oznaczonego w studium symbolem „ZO” – ogrody działkowe, które stanowią strefę buforową oddzielającą tereny mieszkaniowe od przemysłowych. Nowy plan ureguluje w sposób kompleksowy zagospodarowanie terenu, a także uporządkuje pod względem formalno-prawnym stan istniejący.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.