Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr X/107/2007 dot. zmiany uchwa??y Nr XII/136/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Miejskiego O??rodka Pomocy Rodzinie w Lesznie

Uchwa??a nr X/107/2007 dot. zmiany uchwa??y Nr XII/136/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Miejskiego O??rodka Pomocy Rodzinie w Lesznie

Numer uchwa??y: 107
Numer sesji: 10
Rok: 2007


Uchwała nr X/107/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/136/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art. 21ust.1 pkt 2, ust.2 i art. 20 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XII/136/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 5 w miejsce wyrazów „powoływany i odwoływany przez Zarząd Miasta” wpisuje się
„zatrudniony przez Prezydenta Miasta Leszna”;
2. uchyla się § 8;
3.dotychczasowe oznaczenia § 9 do § 11 otrzymują odpowiednio oznaczenie § 8 do
§ 10.

§ 2

Uchyla się statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/136/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie i wprowadza się nowy statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakZałącznik do uchwały Nr X/107/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/136/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie.S T A T U T
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, zwany dalej Ośrodkiem, jest miejską
jednostką organizacyjną.
2. Ośrodek działa jako jednostka budżetowa, w rozumieniu przepisów ustawy o
finansach publicznych.

§ 2. Terenem działalności i siedzibą Ośrodka jest miasto Leszno.

§ 3. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) ;
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr
142, poz. 1592 ze zm.) ;
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
ze zm.);
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.);
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. z 2006 r. Dz. U.
Nr 139 poz. 992 ze zm.);
- ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.);
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,
poz. 535 ze zm.);
- postanowień niniejszego statutu;
- innych obowiązujących przepisów prawa.


Cele i zakres działalności

§ 4. Celem działalności Ośrodka jest:
1) kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji
życiowych, których nie są w stanie pokonać;
2 ) przeciwdziałanie patologii społecznej;
3 ) pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań.

§ 5. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1 ) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy
społecznej;
2 ) tworzenie warunków organizacyjnych do funkcjonowania pomocy społecznej, w tym
niezbędnej infrastruktury socjalnej;
3 ) przyznawanie i wypłacanie świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej;
4 ) przyznawanie i wypłacanie świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach
rodzinnych;
5 ) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawanie
i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych;
6 ) pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
osób i rodzin;
7 ) prowadzenie pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa
i prewencji;
8 ) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych;
9 ) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
10 ) realizowanie innych zadań nałożonych przez obowiązujące przepisy na miasto
Leszno.
§ 6. W zakresie realizacji zadań Ośrodek współdziała na zasadzie partnerstwa
w szczególności z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim
i innymi kościołami, osobami fizycznymi a także innymi osobami prawnymi.


Struktura organizacyjna Ośrodka

§ 7. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor zatrudniony przez
Prezydenta Miasta Leszna.
2. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez
Prezydenta, o ile jest to niezbędne do realizacji zadań Ośrodka.
3. Dyrektor Ośrodka jest kierownikiem zakładu pracy, w rozumieniu przepisów
Kodeksu pracy.
4. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny nadany przez
Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Leszna.


Gospodarka finansowa

§ 8. 1. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy – plan dochodów
i wydatków.
2. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.


UZASADNIENIE

do uchwały Nr X/107/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/136/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie.Konieczność zmiany w/w uchwały i wprowadzenia nowego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie wynika ze zmiany ustawy o pomocy społecznej i realizacji przez Ośrodek nowych zadań z obszaru pomocy społecznej oraz zmiany innych uregulowań prawnych, na podstawie których działa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Opracował:

MOPR LesznoInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.