Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr X/106/2007 dot. likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 9 im. Janka Muzykanta przy ul. Starozamkowej 14a w Lesznie

Uchwa??a Nr X/106/2007 dot. likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 9 im. Janka Muzykanta przy ul. Starozamkowej 14a w Lesznie

Numer uchwa??y: 106
Numer sesji: 10
Rok: 2007


Uchwała Nr X/106/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 9 im. Janka Muzykanta
przy ul. Starozamkowej 14a w Lesznie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1

Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2008r. Przedszkole Miejskie Nr 9 im. Janka Muzykanta przy ul. Starozamkowej 14a w Lesznie.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie do Uchwały Nr X/106/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 9 im. Janka Muzykanta przy
ul. Starozamkowej 14a w Lesznie.

Przedszkole Miejskie Nr 9 w Lesznie znajduje się w budynku przy ul. Starozamkowej 14a. Parter budynku użyczony jest Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie w celu prowadzenia Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.
Likwidacja Przedszkola Miejskiego Nr 9 związana jest z postulatem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym uzyskania pomieszczeń w celu utworzenia Dziennego Centrum Aktywności dla osób powyżej 25 roku życia.
Zgodnie z art 59 ustawy o systemie oświaty likwidacja przedszkola może nastąpić z końcem roku szkolnego po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innym przedszkolu. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji przedszkola rodziców oraz właściwego kuratora oświaty. Likwidacja może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.
Rada Miejska Uchwałą Nr VI/48/2007 z dnia 22 lutego 2007r.wyraziła zamiar likwidacji przedszkola. O zamiarze zostali również poinformowani rodzice w dniu
28 lutego 2007r.
Zawiadomiono Kuratora Oświaty, który wyraził pozytywną opinię o likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Lesznie.
W czasie procesu likwidacji podjęte zostaną starania mające na celu przeniesienie nauczycieli i pracowników do innych placówek.
Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zostały przedstawione uwarunkowania związane z likwidacją Przedszkola Miejskiego Nr 9 i przekazaniem pomieszczeń min. konieczność zawarcia nowej umowy użyczenia, w której Stowarzyszenie zobowiąże się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem obiektu.
Likwidacja przedszkola nastąpi z dniem 31 sierpnia 2008r. a dzieciom zostaną zapewnione miejsca w Przedszkolu Miejskim Nr 4 przy ul. Poplińskiego 5.
Opracował :
Wydział Edukacji Akceptował :Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.