Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR X/105/2007 dot. ustalenia najni??szego wynagrodzenia zasadniczego dla pracownik??w nie b?d?cych nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szko??ach i plac??wkach o??wiatowych prowadzonych przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obs??ugi przy Wydziale Edukacji Urz?du Miasta Leszna

UCHWA?A NR X/105/2007 dot. ustalenia najni??szego wynagrodzenia zasadniczego dla pracownik??w nie b?d?cych nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szko??ach i plac??wkach o??wiatowych prowadzonych przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obs??ugi przy Wydziale Edukacji Urz?du Miasta Leszna

Numer uchwa??y: 105
Numer sesji: 10
Rok: 2007


UCHWAŁA NR X/105/2007
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 14 czerwca 2007 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obsługi
przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz § 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zmianami) uchwala się, co następuje :

§ 1

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna w wysokości 700,- zł (słownie: siedemset zł 00/100)

§ 2

Wyraża się zgodę na ustalenie wartości punktu w tabeli dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w wysokości 2,80 zł. (słownie: dwa zł 80/100)

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr VII/64/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 marca 2007 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 lipca 2007 r.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie
do Uchwały Nr X/105/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna


Zasady wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Leszno reguluje Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty 20.09.2002 r. przez Prezydenta Miasta Leszna oraz ZNP Zarząd Okręgu Wielkopolskiego i Komisję Krajową NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. Układ Zbiorowy określa m.in. iż stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalane są jako suma najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych.
Wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustala - na podstawie § 2 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zmianami) - Rada Miejska, a wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu z Radą Miejską.
W 2007 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/64/2007 z dnia 22 marca 2007 r. podwyższono najniższe wynagrodzenie zasadnicze z 658,00 zł na 690,00 zł co pozwoliło na realizację podwyżek w wysokości ok. 44,- zł na etat we wszystkich składnikach tj. o 3% wynagrodzenia z 2006 roku.
Związki zawodowe postulowały przeprowadzenie kolejnej podwyżki dla pracowników administracji i obsługi tj. wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 34,-zł (do 724,-zł) i podwyższenie wartości punktu o 0,10 zł (do 2,80 zł).
W wyniku negocjacji, podczas których przedstawiono m.in. całokształt uwarunkowań budżetowych uzgodniono podwyższenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego o 10,- zł tj. z 690,- zł na 700,- zł i wartości punktu o 0,10 zł z 2,70 zł na 2,80 zł.

Skutek podwyżki za okres od 1.07. do 31.12.2007 wyniesie ok. 130.000,- zł.

Związki zawodowe (Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, Międzyzakładowa Komisja Oświaty i Wychowania NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” i Związek Zawodowy Pracowników Niepedagogicznych „POROZUMIENIE”)pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.Opracował:
Wydział EdukacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.