Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr X/102/2007 dot. okre??lenia szczeg????owych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelno??ci i udzielania ulg w sp??acie nale??no??ci pieni???nych przypadaj?cych gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, do kt??rych nie stosuje si? przepis??w ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organ??w lub os??b do tego uprawnionych

Uchwa??a Nr X/102/2007 dot. okre??lenia szczeg????owych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelno??ci i udzielania ulg w sp??acie nale??no??ci pieni???nych przypadaj?cych gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, do kt??rych nie stosuje si? przepis??w ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organ??w lub os??b do tego uprawnionych

Numer uchwa??y: 102
Numer sesji: 10
Rok: 2007


Uchwała Nr X / 102 / 2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1

Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady umarzania wierzytelności, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Leszna i jednostek organizacyjnych Miasta Leszna z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :

1) wierzytelności – rozumie się przez to należność główną lub odsetki za zwłokę albo kary umowne, przy czym kwoty wierzytelności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają sumowaniu,
2) kompletnym wniosku – rozumie się przez to wniosek zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy
3) uldze – rozumie się przez to: rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty wierzytelności

§ 3

1) Do umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych uprawniony jest :Prezydent Miasta Leszna

2) Prezydent Miasta Leszna może upoważnić do umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Leszna jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza 1.000,00 zł


§ 4

1) Wierzytelność może zostać umorzona lub można zastosować ulgę w całości lub części, jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą, że:

a) dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a umorzenie dotyczy wyłącznie odsetek od należności głównej,
b) wierzytelność nie została zaspokojona w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, lub sąd odrzucił wniosek o ogłoszeniu upadłości w związku z brakiem środków wystarczających na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego,
c) nie można ustalić dłużnika, dłużnik zmarł lub został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych nie pozostawiając żadnego majątku lub w przypadku osób fizycznych pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów
d) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu mającym na celu przymusowe zaspokojenie wierzytelności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów postępowania
e) egzekucja okazała się bezskuteczna, mimo kilkakrotnie podejmowanych działań egzekucyjnych

2) Wierzytelność może być również umorzona lub można zastosować ulgę w całości lub części mimo braku okoliczności wymienionych w punkcie 1, jeżeli postępowanie wyjaśniające wykaże, że przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub gospodarcze, a odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie wierzytelności na raty nie zapewnia spłaty tej wierzytelności

3) Umorzenie wierzytelności lub zastosowanie ulgi w odniesieniu do przedsiębiorców prowadzących zakład pracy chronionej może mieć miejsce w sytuacji, gdy w złożonym wniosku przedsiębiorca udokumentuje, że zapłata należności pieniężnej spowodowałaby konieczność trwałego zmniejszenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych .

4) W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność społecznie użyteczną można umorzyć wierzytelność lub zastosować ulgę w całości lub części jeżeli:

a) w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wykażą, iż uregulowanie zobowiązania spowoduje znaczne ograniczenie lub zaprzestanie prowadzenia działalności statutowej
b) niemożność świadczenia jest wynikiem czynników od nich niezależnych (wypadki losowe)


5) W przypadkach określonych w punkcie 1 lit. b, c, d, e umorzenie wierzytelności może nastąpić również z urzędu6) Podmiot ubiegający się o umorzenie lub zastosowanie ulg składa organowi lub osobom wymienionym w § 3 umotywowany wniosek wraz z następującymi załącznikami:

a) zaświadczenie o dochodach osoby zainteresowanej i osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej)
b) zaświadczenie o dochodach, lub bilans, rachunek zysków i strat, a ponadto opinia banku o sytuacji finansowej podmiotu (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i publiczną)
c) inne dokumenty potwierdzające wykazane we wniosku fakty

7) W przypadku gdy wierzytelność jest umarzana z urzędu w aktach sprawy winny znajdować się dowody, notatki, adnotacje oraz inne dokumenty umożliwiające merytoryczne i ostateczne rozstrzygnięcie sprawy

8) Decyzja lub porozumienie o umorzeniu wierzytelności lub zastosowaniu ulgi muszą być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek, wymienionych w § 4

9) Jeżeli umorzenie lub ulga dotyczą części wierzytelności, w decyzji lub porozumieniu należy oznaczyć termin zapłaty pozostałej części wierzytelności. W razie niedotrzymania terminu spłaty pozostałej części wierzytelności następuje wygaśnięcie decyzji lub porozumienia.

10) Umorzenie wierzytelności, lub zastosowanie ulgi w przypadku gdy obok dłużnika są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia i udzielania ulg zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

11) Od wierzytelności, której termin zapłaty odroczono, lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za okres od dnia przyznania ulgi do upływów terminów zapłaty określonych przez przyznającego ulgę.

§ 5

1) W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi organ wymieniony w § 3 , na wniosek dłużnika może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności pieniężnej na raty na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, a w przypadku gdy wierzytelność powstała z tytułu najmu lokali mieszkalnych na okres do 12 miesięcy licząc od dnia wydania decyzji lub dnia zawarcia porozumienia

2) Decyzja i porozumienie powinny zawierać postanowienie o natychmiastowej wymagalności wierzytelności wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie, albo w pełnej wysokości wierzytelności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat.

3) Organ, o którym mowa w § 3 może cofnąć swoją decyzję lub wycofać się z porozumienia, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których należność umorzono lub udzielono ulg w jej spłaceniu, okazały się fałszywe, bądź gdy dłużnik wprowadził ten organ w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę podjęcia decyzji lub zawarcia porozumienia.


§ 6

1) Umorzenie wierzytelności oraz udzielanie ulg w ich spłacaniu następuje w odniesieniu:

a) do należności pieniężnych o charakterze administracyjnym w drodze decyzji administracyjnej,
b) do należności pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych w drodze porozumienia

§ 7
Umorzenie wierzytelności oraz udzielanie ulg w ich spłacaniu dokonywane na wniosek przedsiębiorcy następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i ma charakter pomocy de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.U. UE L 379/5 z dnia 28.12.2006 r.)

§ 8

1) osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta Leszna do umarzania i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przedkładają mu w terminie do dnia 15 po upływie kwartału pisemną informację o dokonanych umorzeniach należności oraz o udzielonych ulgach

2) Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miejskiej informację o wysokości umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulgach za okresy półroczne w terminie do dnia 31 sierpnia za I półrocze i do dnia 31 marca roku następnego za II półrocze.

3) Informacje należy sporządzić z podziałem na rodzaje należności, powinna ona zawierać liczbę podmiotów objętych umorzeniami i ulgami, kwotę oraz okoliczności stanowiące podstawę podjętej decyzji.

4) W przypadku zastosowania ulg skutki finansowe wynikające z decyzji lub porozumienia wykazuje się za kolejne okresy sprawozdawcze w roku, w którym została wydana decyzja lub zawarte zostało porozumienie.

5) Wzór informacji stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały


§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna


§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


UZASADNIENIE


do Uchwały Nr X / 102 / 2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

Stosowanie ulg i umorzeń w zakresie podatków, opłat oraz niepodatkowych należności, do których ustalania lub określania uprawniony jest organ podatkowy zostały uregulowane ustawą ordynacja podatkowa, na mocy której, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, Prezydent Miasta Leszna może umorzyć należność lub zastosować ulgę w jej spłacie.
Istnieje potrzeba uregulowania zagadnień związanych z umarzaniem oraz udzielaniem ulg w zakresie pozostałych należności pieniężnych. Umożliwia to ustawa o finansach publicznych, z której wynika, że w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym mogą być umarzane, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty. Szczegółowe zasady w tym zakresie, sposób i tryb udzielania ulg oraz wskazanie organu lub osoby do tego uprawnionej należy do kompetencji Rady Miejskiej.
Niniejsza uchwała wskazuje Prezydenta Miasta Leszna jako organ uprawniony do umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych oraz uprawnia do działania w jego imieniu kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.
Uchwała wskazuje również sytuacje, w których można umorzyć należność, względnie udzielić ulgi oraz określa okresy maksymalne, do których można jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności pieniężnej. Określa się również przypadki, w których umorzenie lub zastosowanie ulgi może nastąpić na wniosek, a w których z urzędu, a także wskazuje się rodzaje dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w sprawie.
Uchwała nakłada obowiązek przedkładania sprawozdań. Aby ujednolicić przekazywanie danych proponuje się dwa wzory druków, oddzielnego dla umorzeń, oddzielnego dla ulg. We wzorach uwzględniono wymogi informacyjne określone w § 8 uchwały oraz dodatkowo wprowadzono podział na „osoby fizyczne” i „osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej”.

Opracował:
Referat Dochodów

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.