Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » Zezwolenia na Imprezy Masowe

Zezwolenia na Imprezy Masowe

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ****

 

Imprezą masową  artystyczno-rozrywkowa to impreza o charakterze artystycznym lub rozrywkowaym, na  której liczba miejsc dla osób

- na stadionie, w innym obiekcie nie będącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi - nie mniej niż 1000,

- w hali sportowej lub innym budynku - nie mniej niż 500,

 

Impreza masowa sportowa to impreza majaca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, na której liczba miejsc dla osób:

 - na stadionie lub innym obiekcie niebędącym budynkiem  lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi -nie mniej niż 1000

- w hali sportowej lub innym budynku - wynosi nie mniej niż 300.

 

 

Z wyjątkiem imprez:

- w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, galeriach sztuki, bibliotekach, domach kultury, placówkach oświatowych,

- imprez sportowych wyłącznie z udziałem sportowców niepełnosprawnych,

- imprez organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

- imprez rekreacyjnych.

 

Imprezą masową o podwyższonym ryzyku jest impreza masowa, w czasie której, jak wynika z posiadanych informacji i dotychczaso­wych doświadczeń dotyczących zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wy­stąpienia aktów przemocy lub agresji.. 

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadze­nie imprezy masowej należy dołączyć:

1) opinie:

- Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie

- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie

- Ordynatora Oddziału Ratunkowego (pogotowia ratunkowego) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie ,

                które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do za­bezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidy­wanych przez Policję zagrożeniach,

2) opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie

3) graficzny planu obiektu lub terenu, na którym ma się odbyć impreza masowa zawiera­jący:

- oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg do­jaz­dowych dla pojazdów służb ratowniczych,

- oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody, gazu i energii elek­trycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

- informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie ma­sowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastrono­micznych i sanitariatów,   

4) regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom im­prezy ma­sowej (przepisy wydane przez właściciela lub zarządzającego obiektem zawierające za­sady za­chowania się osób na imprezie i korzystania przez nie z obiektu lub terenu a także znajdują­cych się tam urządzeń),

5) szczegółowy program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odby­wają­cych się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informa­cją o spo­sobie udostępniania ich uczestnikom imprezy masowej, 

6) informację:  

                - o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,

- przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

       

7) informację określającą stan liczebny, organizację, oznakowanie, wyposażenie i sposób roz­mieszczenia służb: porządkowej i informacyjnej,

- służba porządkowa i informacyjna: minimum 10 porząd­kowych na 300 uczestników, i co najmniej 1 członek słuzby porządkowej lub informacyjnej  następne 100 osób,

- imprezy o podwyższonym ryzyku: min. 15 porządkowych i informacyjnytch na 200 osób i conajmniej 2 członków słuzby porządkowej lub informacyjnej na następne 100 osób,    

8) wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika ds. bezpieczeństwa),

9) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomię­dzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy,

10) szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miej­sco­wego zagrożenia (uzgodnione z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Po­żar­nej),

11) polisę ubezpieczeniową ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wy­rządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny,

12) informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Wniosek należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpo­częcia imprezy.

   Zgodne z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej należy uiścić opłatę w znaczkach skarbowych:

- 82 zł.

 

Dokumanty nalezy złozyć w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna, ul. Wałowa 5, 64100 Leszno, pok.22 tel. 5298230

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych ( t.j. Dz. U z  2013 roku, poz. 611)
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Czes??awa Surmacz
Informację wprowadził: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 82 30
Opublikowany dnia: 2006-11-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-22
Ilość zmian wpisu: 6 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.