Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt sta??y lub czasowy

Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt sta??y lub czasowy

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ****

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) meldunkowy oraz:

  • dowód osobisty lub dokument stwierdzający tożsamość,
  • dla cudzoziemców przy zameldowaniu na pobyt stały - dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub karta stałego pobytu
  • wojskowy dokument osobisty - dla osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony,
  • potwierdzenie wymeldowania z pobytu stałego w poprzedniej gminie dla osób meldujących się na pobyt stały,

Przy zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy ponad 3 miesiące najemca (najemcy), osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel (współwłaściciele) lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące, oraz przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

Przy wymeldowaniu należy stawić się osobiście i przedstawić dokument stwierdzający tożsamość (za osobę niepełnoletnią czynność wymeldowania dokonują osoby sprawujące prawną opiekę),

Zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy dokonuje się w obecności najemcy (najemców), właściciela (współwłaścicieli) lokalu po okazaniu tytułu prawnego do lokalu (do wglądu) na ustny wniosek, zawierający datę przybycia do miejsca pobytu, adres i zamierzony czas trwania pobytu.

Wymeldowania z pobytu czasowego do 3 miesięcy przed upływem zamierzonego czasu pobytu dokonuje się ustnie.

Osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 3 miesiące jest obowiązana zgłosić swój wyjazd i powrót. Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu a zgłoszenie powrotu najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia powrotu.

Miejsce złożenia dokumentów

Sprawy meldunkowe załatwia się w Wydziale Spraw Obywatelskich -ul. Wałowa 5, parter pok. 4  tel. 065-529-81-71.

Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Zameldowania i wymeldowania dokonuje się odręcznie i wydaje się poświadczenia dokonanej czynności meldunkowej (zameldowania lub wymeldowania).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Inne informacje

Ze względu na czas zamierzonego pobytu rozróżnia się następujące formy zameldowania i wymeldowania:

1. zameldowanie na pobyt stały lub wymeldowanie z pobytu stałego,

2. zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące (jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się),

3. zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy.

W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania przed upływem czwartej doby, po przybyciu na nowe miejsce.

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

Osoby posiadające przydział mobilizacyjny, pracowniczy przydział mobilizacyjny lub kartę powołania są zobowiązane do osobistego powiadomienia o zmianie miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące właściwego WKU, nie później niż w dniu dokonania czynności meldunkowej.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Czes??awa Surmacz
Informację wprowadził: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 82 30
Opublikowany dnia: 1974-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.