Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » ZAMELDOWANIE NA POBYT STA?Y I CZASOWY TRWAJ?C PONAD 3 MIESI?CE

ZAMELDOWANIE NA POBYT STA?Y I CZASOWY TRWAJ?C PONAD 3 MIESI?CE

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ****

 Zameldowania można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa a w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach, innego dokumentu tożsamości. 

Wymagane dokumenty: 

 • Druk meldunkowy potwierdzony przez właściciela, wynajmującego lub najemcę

 • Dowód osobisty osoby meldującej się a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

 • Skrócony odpis aktu urodzenia (dotyczy dzieci, które nie posiadają dowodu osobistego)

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub lokalu (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, przydział mieszkania spółdzielczego, służbowego, zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości, umowa najmu + aneksy)

 • Pełnomocnictwo (w przypadku działania jako pełnomocnik) i dowód osobisty pełnomocnika, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

 • Zaświadczenie o wymeldowaniu – jeżeli zostało dokonane wcześniej. 

  Zameldowania można dokonać bez wcześniejszego wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

   

 Miejsce złożenia dokumentów

 Wydział Spraw Obywatelskich -ul. Wałowa 5, parter pok. 4  tel. 065-529-81-71.

Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

 Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w sprawach meldunkowych. Zwolnione z opłaty są pełnomocnictwa udzielne małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom, rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód dokonania opłaty skarbowej.
Opłatę dokonuje się na konto Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 54-100 Leszno, na numer konta - 26102030880000830200057513

Termin i sposób załatwienia

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego i wydaje się poświadczenia dokonanej czynności meldunkowej .

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Inne informacje: 
 • Zameldowanie ma wyłącznie charakter ewidencyjny i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w lokalu

 • Za osobę małoletnią, częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnioną w.w. czynności dokonuje opiekun prawny.

 • Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu od zamieszkania pod danym adresem.

 

 

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Czes??awa Surmacz
Informację wprowadził: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 82 30
Opublikowany dnia: 1974-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-10
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.