Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » ZAMELDOWANIE NA POBYT STA?Y I CZASOWY TRWAJ?C PONAD 3 MIESI?CE

ZAMELDOWANIE NA POBYT STA?Y I CZASOWY TRWAJ?C PONAD 3 MIESI?CE

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ****

 Zameldowania można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa a w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach, innego dokumentu tożsamości. 

Wymagane dokumenty: 

  • Druk meldunkowy potwierdzony przez właściciela,wynajmującego lub najemcę

  • Dowód osobisty lub paszport osoby meldującej się 

  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub lokalu (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, przydział mieszkania spółdzielczego, służbowego, zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości, umowa najmu + aneksy)
  • Pełnomocnictwo (w przypadku działania jako pełnomocnik) i dowód osobisty lub paszport pełnomocnik

    Zameldowania można dokonać bez wcześniejszego wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

  •  

 Miejsce złożenia dokumentów

 Wydział Spraw Obywatelskich -ul. Wałowa 5, parter pok. 4  tel. 065-529-81-71.

Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

 Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w sprawach meldunkowych. Zwolnione z opłaty są pełnomocnictwa udzielne małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom, rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód dokonania opłaty skarbowej.
Opłatę dokonuje się na konto Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 54-100 Leszno, na numer konta - 26102030880000830200057513

Termin i sposób załatwienia

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania. Zaświadczenie to wolne jest od  opłaty skarbowej.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie , na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednakże nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania. Zaświadczenie jako wydawane na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r.. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010r., Nr 217, poz. 1427 z zm.

Inne informacje: 
  • Zameldowanie ma wyłącznie charakter ewidencyjny i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w lokalu

  • Za osobę małoletnią, częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnioną w.w. czynności dokonuje opiekun prawny.

  • Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu od zamieszkania pod danym adresem.

 

 

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Czes??awa Surmacz
Informację wprowadził: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 82 30
Opublikowany dnia: 1974-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-27
Ilość zmian wpisu: 12 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.