Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » Zameldowanie (wymeldowanie) cudzoziemc??w na pobyt czasowy

Zameldowanie (wymeldowanie) cudzoziemc??w na pobyt czasowy

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ****

 

 

Wymagane dokumenty

  • wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
  • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, wypis z księgi wieczystej lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu,
  • cudzoziemiec przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich bądź decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • członek jego rodziny obywatela UE niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

 

Dokonując wymeldowania z miejsca pobytu czasowego przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu cudzoziemiec zgłasza dane, o których mowa w art. 15 ust. 1a ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, przez wypełnienie i podpisanie formularza, o którym mowa w § 12 ust.3 ww. ustawy.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich – Leszno, ul. Wałowa 5, parter, pok. 4, tel. 065-529-81-71 .

Cudzoziemcy przebywający czasowo w hotelach, w zakładach udzielających pomieszczenia w związku z leczeniem lub wypoczynkiem dopełniają obowiązku meldunkowego u kierownika zakładu lub uprawnionego pracownika.

Opłaty

Czynność nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Zameldowanie i wymeldowanie dokonuje się odręcznie i wydaje się poświadczenie dokonanej czynności meldunkowej (zameldowania lub wymeldowania).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Inne informacje

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązany jest zameldować się na pobyt czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od chwili przekroczenia granicy RP.

Cudzoziemiec może być zameldowany na pobyt czasowy tylko na okres ważności wizy lub innych dokumentów.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Czes??awa Surmacz
Informację wprowadził: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 82 30
Opublikowany dnia: 1974-04-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-13
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.