Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » Wydanie uprawnie?? do kierowania pojazdami

Wydanie uprawnie?? do kierowania pojazdami

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

PODSTAWA PRAWNA:

*   Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t. j. Dz. U. z 2012r.  poz.1137  ze zm.);

*   Ustawa  z dnia 5 stycznia 2011r o kierujących pojazdami ( t.j. Dz. U. z 2015r. , poz.155 ze zm..  zm.);

*    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz.U. 2012.1005 ze zm. )

*     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz.U. z 2012.973 ze zm.);

 
WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie, przed przystąpieniem do szkolenia ( dotyczy to również osób ubiegających się  po raz pierwszy o uprawnienia odpowiedniej kategorii lub podwyższających uprawnienia - PKK) składa :

wniosek o wydanie prawa jazdy – załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r., (Dz. U. 2012.1005  ze zm.), wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami, oraz o niewystępowaniu przesłanek, o których mowa w art. 12 ust.1 pkt 1-5  ustawy o kierujących pojazdami  z własnoręcznym podpisem.

2. Załączniki:

 •  jedną wyraźną, aktualną i kolorową  fotografię o wymiarach  3,5 x 4.5 cm,  przedstawiająca  osobę  bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych  do  kierowania pojazdami danej kategorii, wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców ( dotyczy wszystkich kategorii).
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające  brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami  (dotyczy kategorii C1,C1+E,C,C+E, D1, D1+E,D, D+E) lub uprawnienia do kierowania tramwajem, wystawione przez psychologa uprawnionego do przeprowadzania badań w zakresie psychologii transportu;
 • dokument tożsamości do wglądu;
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat;
 • kserokopia prawa jazdy ( w przypadku gdy wnioskodawca posiada wydane wcześniej prawo jazdy);
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem ( przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencji o ruchu drogowym);
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.
 • dowód uiszczenia opłaty.

       WAŻNE

     -  Po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Komunikacji dowód  uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy. Niedostarczenie dowodu wpłaty uniemożliwia wysłanie zamówienia na dokument prawa jazdy do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

   -  Za wydanie Profilu Kandydata na kierowcę opłaty nie pobiera się.

     OPŁATY:

* opłata podstawowa za wydanie prawa jazdy ( po zdanym egzaminie) - 100,50zł                  

* wymiana z art. 150 (starego dokumentu) - 100,50 zł

* wtórnik prawa jazdy ( zagubienie, utrata)- 100,50 zł

* wymiana prawa jazdy ( zmiana miejsca zamieszkania , nazwiska) -100,50 zł

* wydanie międzynarodowego prawa jazdy - 35 zł

* pozwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi - 50zł

* pozwolenie do kierowania tramwajem - 30 zł

* zwrot dokumentu po zatrzymaniu - 10, 50 zł

 Za wydanie dokumentu mozna wnieść w momenie składania wniosku - płatne w Agencji PKO Bank Polski ( bez dodatkowych opłat )  lub przelewem na konto:

 Urzędu Miasta Leszna ul. Karasia 15 ,64-100 Leszno     Nr Rachunku  26 1020 3088 0000 8302 0005 7513

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

Wydania prawa jazdy po egzaminie około 14 dni.

Wydania wtórnika około 14 dni.

Wymiana prawa jazdy z innego terenu około 30 dni.

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy do 3 dni.

 

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ:

Wydział Komunikacji

Budynek Urzędu Miasta  ul. Wałowa 5,  pokój nr 2 (parter)

tel.(0-65) 529-81-06

Godziny pracy : poniedziałek  7.30 - 16.00,

                           wtorek - piątek 7.30 - 14.30

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Lesznie  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w  Urzędzie Miasta Leszna).Odwołanie wnosi się w  terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

UWAGI:

1. Informacja  po   pozytywnie  zdanym  egzaminie  państwowym   zostaje przesłana  przez   Wojewódzki  Ośrodek  Ruchu  Drogowego  do  Wydział  Komunikacji  Urzędu Miasta   w  Lesznie drogą elektroniczną.

2. Wnioskodawca odbiera osobiście uprawnienia do kierowania pojazdami po okazaniu dowodu osobistego oraz ze starym dokumentem prawa jazdy, jeśli go posiada.

3. Prawo jazdy, na prośbę wnioskodawcy można przesłać za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, jeżeli zostały uregulowane opłaty za wydanie tego dokumentu.

4. Inna osoba może odebrać prawo jazdy wnioskodawcy po przedłożeniu:
 •  dowodu osobistego wnioskodawcy,
 •  pełnomocnictwa lub upoważnienia do odbioru prawa jazdy,
 •  swojego dokumentu tosamości;

5. Informację  o   tym, czy  dokument prawa  jazdy  jest  gotowy  do  odbioru  można  uzyskać w  Urzędzie Miasta Leszna  lub  pod  numerem  telefonu ( 0-65 ) 529-81-06.

6. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia.

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Emilia Ma?kowiak
Opublikowany dnia: 2006-04-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-26
Ilość zmian wpisu: 13 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.