Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » Rejestracja pojazd??w

Rejestracja pojazd??w

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

§                  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U.  z  2012r.   poz. 1137   ze zmianami);

§                 Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie    rejestracji  i oznaczania pojazdów ( Dz. U.  z 2007r. Nr 186, poz. 1366 ze zmianami);

§               Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007r.  Nr 137, poz. 968 tekst jednolity ze zmianami).

§            Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 9 grudnia  2009r. w sprawie opłaty ewidencyjnej( Dz.U. z 2009r. Nr 210, poz.1626 ze zmianami);

§                Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003r. Nr 230, poz. 2302 ze zmianami);

§                Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. z  2006r.  Nr 59, poz. 421 ze zmianami);

§                 art.11 ust 4 i art.12 ust.2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr. 25, poz. 202 ze zmianami),

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1.        Odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (wypełnia się w Wydziale   Komunikacji) z własnoręcznym podpisem właściciela lub współwłaściciela.

2.         Załączniki:

§         Dowód własności pojazdu.

§         Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

§         Wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane ( nowy pojazd).

§        Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeśli jest wymagane.

§         Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany.

§         Tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany.

§        Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego i jest rejestrowany po raz pierwszy.

§         Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego i jest rejestrowany po raz pierwszy.

§         Zaświadczenia wydane przez właściwy organ potwierdzające - uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub o braku tego obowiązku, przy sprowadzonym pojeździe rejestrowanym po raz pierwszy.

§         Dowód uiszczenia opłaty o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, albo faktura zawierająca takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.

§         Dowód uiszczenia opłaty.

3.        Do wglądu:

§         Dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu.

§        Od osoby prawnej – wyciąg z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

§         Od spółki – umowa spółki i zaświadczenie o wpisie prowadzonej działalności gospodarczej, oraz dowód osobisty lub dowód tymczasowy albo paszport wraz z zaświadczeniem o aktualnym miejscu zameldowania – pojazd będzie zarejestrowany na właściciela (właścicieli).

§         Dowód zawarcia ubezpieczenia OC.

 

 

OPŁATY:

 

1.           Opłaty za rejestrację pojazdu - suma opłat:

o        samochód z zagranicy- 256,00zł

o        samochód nowy lub z innego powiatu -180,50 zł

o        rejestracja czasowa - 62,00 zł 

       Wysokość opłat w innych przypadkach zostaje naliczana na stanowiskach ds. rejestracji   pojazdów.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

                                                      

Rejestracja czasowa niezwłocznie.

Rejestracja stała nowego pojazdu, kupionego na terenie miasta Leszna lub

z  zagranicy do 15 dni.

Rejestracja stała pojazdu z innego powiatu około 30 dni.

 

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ: 

Wydział Komunikacji

Budynek Urzędu Miasta przy ul. Wałowej 5,  pokój nr 2 (parter)

 

tel. (0-65) 529-81-05

 

Godziny pracy:  poniedziałek  7.30 - 16.00,

                             wtorek - piątek   7.30 - 14.30

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Miasta Leszna).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:

 

1.        Wnioskodawca odbiera osobiście dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne, komplet znaków legalizacyjnych, nalepkę kontrolną na szybę, kartę pojazdu dla pojazdu sprowadzonego.

2.        W pierwszej kolejności wydawane jest pozwolenie czasowe na okres 30 dni z możliwością jego przedłużenia na dodatkowe 2 tygodnie, a po sprawdzeniu danych i uprawomocnieniu się decyzji zostaje wydany dowód rejestracyjny (po przesłaniu z PWPW S.A.).

3.        Dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli pojazd zakupiono po przepadku na rzecz Skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także w przypadku zakupu pojazdu od Policji lub Sił Zbrojnych oraz rejestracji pojazdu zabytkowego.

4.        Kopie dokumentów pozostających w aktach organu rejestrującego wykonuje pracownik rejestrujący pojazd.

5.        W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu wymagane jest zaświadczenie potwierdzające dane pojazdu wystawione przez organ ostatniej rejestracji – po zgłoszeniu zbycia pojazdu przez właściciela, na którego były wystawione zagubione dokumenty.

6.        Informację o tym, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru, można uzyskać w Urzędzie Miasta Leszna lub pod numerem telefonu 529-81-05.

7.        W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia.

8.        Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

9.        Właściciel jest zobowiązany dokonać rejestracji lub zgłosić zmianę danych pojazdu, zbycia lub kasacji pojazdu w ciągu 30 dni.

10.     Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne czasowe zwraca się do organu, który je wydał (nie dotyczy wywozu pojazdu za granicę).

11.     Przy odbiorze stałego dowodu rejestracyjnego należy mieć przy sobie dokument zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz kartę pojazdu jeżeli była wydana.

12.     Od 01.01.2006 obowiązuje opłata tzw. "recyklingowa"  przy pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego i nowego kategorii M1 i N1 w wysokości 500zł. :

- Kategoria M1 - pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające nie więcej niż 8 miejsc, oprócz siedzenia kierowcy

- Kategoria N1 - pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu ładunków mających max. dopuszczalną masę całkowitą nie przekraczającą 3,5 tony

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: ??kowska Danuta
Informację wprowadził: Emilia Ma?kowiak
Opublikowany dnia: 2005-06-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-26
Ilość zmian wpisu: 13 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.