Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » Dowody Osobiste

Dowody Osobiste

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ****


Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby oraz poświadczającym obywatelstwo polskie.

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkująca w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty.

Obywatel polski zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  ma prawo a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.

Od 1 marca 2015 roku dowody osobiste wydawane są obywatelom polskim bez ograniczeń wiekowych.

Dowód osobisty wydany: 

  • osobie, która nie ukończyła 5 roku życia ważny jest przez okrez 5 lat,
  • osobie która ukończyła 5 rok zycia ważny jest przez okres 10 lat.

ZŁOŻENIE WNIOSKU


Wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej należy złożyć w  siedzibie organu dowolnej gminy. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcyz wyjątkiem:

- osoby małoletniej, której do ukończenia 18 lat pozostało więcej niz 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,

  - osoby ubezwłasnowolnionej całakowice pozostajacej pod władza rodzicielksa, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,

-osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władza rodzicielską, w imieniu krórej wniosek składa opiekun prawny,

- osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

Skladanie wniosku przez rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora w imieniu w.w osób odbywa sie w obecności tych osób, za wyjatkiem osób, które nie ukończyły 5 roku życia.


Do wniosku należy dołączyć:

- aktualną fotografią osoby o wymiarach 35x45mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość i odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% forografii, pokazujacą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawia osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i bez okularów,

- fotografia powinna byc wykonana nie wcześniej niż 6 niesięcy przed złożeniem wniosku

- osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołaczyć do wniosku fotografię w okularach z ciemnymi szklami wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności,

-w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, można załączyć fotografię z nakryciem głowy, pod warunkiem, iż wizerunke twarzy jest całkowice widoczny, wraz z zaświadczeniem o przynalezności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP. 

ODBIÓR DOWODU.

Dowód osobisty odbiera się osobiście  w organie gminy, do krórej złożony został wniosek o jego wydanie.

- dowód osobisty wydaniy osobie nieposiadajacej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic lub opiekun prawny

- dowód osobisty wydany osobie posiadajacej organiczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

UWAGA:

Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas w oparciu o poprzednio obowiązujace przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych zachowują ważnośc do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie. Zmana danych nie dotyczy jednak zmiany adresu zameldowania.

 

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

- zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym (NIEZWŁOCZNIE)

- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w sposób utrudniającym uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

- upływu terminu ważności dowodu osobistego (co najmniej na 30 dni przed jego upływem).

 

 O utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego należy osobiście powiadomić dowolny organ gminy, a osoby przebywajace poza granicami RP dowolna placówke konsularną., przedkładając wypełniony formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Zgłoszenie utraty lub uszkoszenia dowodu osobistego można zgłosić w dowolnym organie gminy, w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez zgłaszajacego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego albo profilem zaufanym ePUAP.

Organ przyjmujący zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wydaje posiadaczowi nieodpłatnie zaświadczenie stwierdzajace utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego.

- z urzędu - w przypadku osobistego zgłoszenia w organie gminy

- na wniosek - w przypadku zgłoszenia dokonanego w formie dokumentu elektronicznego drogą elektroniczną

Biuro Dowodów Osobistych  znajduje się w przy ulicy Wałowej 5, 64-100 Leszno, parter pok nr 4.

tel 065 529 81 70

czynne w poniedziałki od 7.30 do 16.00 od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30

 

Podstawa prawna:-
 

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku  w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, uniewaznienia i zwrotu (D.U z 2015r., poz. 212)
  •  

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Czes??awa Surmacz
Informację wprowadził: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 82 30
Opublikowany dnia: 2003-07-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-05
Ilość zmian wpisu: 11 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.