Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



Strona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » Wpis do rejestru przedsi?biorc??w prowadz?cych stacje kontroli pojazd??w

Wpis do rejestru przedsi?biorc??w prowadz?cych stacje kontroli pojazd??w

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

 

PODSTAWA PRAWNA:

-              Ustawa  z  dnia  20  czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym  ( t.j. Dz. U. z 2012r. , poz. 1137  ze zm); 

 

-             Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji  przeprowadzających badania techniczne pojazdów ( Dz. U. z 2006r.  Nr 40,  poz. 275 ze zmianami);

 

-          Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej  (t.j. Dz.U. z 2013r. , poz. 672 ze zm.),

 

-           Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004r.  w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli  pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów  ( Dz. U.  z 2004r. Nr 223, poz. 2261 ze zmianami - tekst ujednolicony);

 

-           Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów  oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach( Dz. U. z 2012r., poz. 996. ze zm.).

         -        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 pażdziernika 2004r. w sprawie  wzorów  dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U.  nr 223, poz. 2264 )

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.       Wniosek (wzór – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów ( Dz. U. 2004, Nr 223, poz. 2264).

2.        Załączniki:

§         Dowód uiszczenia opłaty.

3.        Do wglądu:

§         Dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu.

 

OPŁATY:

1.        Opłata:

   *      za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów - 412,00 zł

    * zmiana wpisu związanego z rozszerzeniem działalności gospodarczej  objętej wpisem- 206.00zł

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWYI:

Do 7 dni.  

 

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ:

                  Wydział Komunikacji

 Budynek Urzędu Miasta przy ul. Wałowa 5, pokój nr 2 (parter)

 tel. (0-65) 529-81-06
Godziny pracy: poniedziałek 7.30 - 16.00, od wtoreku  do piątku 7.30 - 14.30

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji odmawiajacej wydania zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie stacji kontroli pojazdów przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorzzadowego kolegium Odwoławczego w Lesznie, wterminie 14 dni od daty jej doręczenia za posrednictwem Wydziału Komunikacji. 

 

UWAGI:

1.        Wnioskodawca odbiera osobiście zaświadczenia po okazaniu dowodu osobistego.

2.        Informację o tym, czy zaświadczenie jest gotowe do odbioru, można uzyskać w Urzędzie Miasta Leszna lub pod numerem telefonu 529-81-06.

3.        W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia.

4.        Wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

§         Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą,

§         Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacje kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997- Prawo o ruchu drogowym.

5.        Oświadczenie powinno zawierać także:

§         firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,

§         oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

§        podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

6.       Nadzór nad stacje kontroli pojazdów sprawuje starosta ( prezydent miasta na prawach powiatu) i w ramach wykonywanego nadzoru:

§       Co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę stacji kontroli pojazdów w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji i zgodności stacji z wymaganiami tj.:

6.1.    posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie RP,

6.2     nie jest podmiotem w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe      lub .likwidacyjne,

6.3.     nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przeciw dokumentom,

6.4. posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań,

6.5. posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymoganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestruprzedsiebiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów – poświadczenie to za opłatą wydaje w drodze decyzji Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie to zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania,

 6.6.   zatrudnia uprawnionych diagnostów.

§     Wydaje zalecenia pokontrolne i wyznacza termin usunięcia naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

7.        Starosta wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca:

§      złożył oświadczenie niezgodne ze stanem faktycznym,

§      nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów w wyznaczonym przez starostę terminie,

§      rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

8.       W przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej, może on uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności.

 


Pliki do pobrania:



Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:



Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Emilia Ma?kowiak
Opublikowany dnia: 2005-06-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-26
Ilość zmian wpisu: 8 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.