Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » Wpis do rejestru przedsi?biorc??w prowadz?cych o??rodki szkolenia kierowc??w

Wpis do rejestru przedsi?biorc??w prowadz?cych o??rodki szkolenia kierowc??w

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

-                Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.155 ze zm. )

-                 rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 stycznia 2013r. w  sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców ( Dz. U. z 2013r. , poz.  84 ze zm.);

-           rozporządzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców ( Dz. U. z 2012r. ,poz. 1019 ze zm. ) .

-           rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców  i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek zskolenia kierowców ( Dz. U. z 2013r. , poz. 31).

-                Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej  (t.j  Dz. U. z  2013r. , poz. 672 ze zm.);

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1.      Wypełniony  wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzacych osrodek szkolenia kierowców (wzór – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i  Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013r. (Dz. U z 2013r., poz. 31  ).

2.        Załączniki:

§         Dowód uiszczenia opłaty za wpis do rejestru przedsiebiorcó prowadzących ośrodek     szkolenia kierowców.

3.        Do wglądu:

§         Dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu.

 

OPŁATY:

 

 Opłata:

§         za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

       - 500,00 zł.

§         w przypadku zmiany warunków wydanego zaświadczenia - 500,00zł.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Do 7 dni.

 

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ: 

Wydział Komunikacji

 Budynek Urzędu Miasta przy ul. Wałowej 5, pokój nr 2 (parter)

 tel. (0-65)  529-81-06

Godziny pracy: poniedziałek  7.30 - 16.00, wtorek - piątek  7.30 - 14.30

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Od decyzji odmawiającej wydanie zaswiadczenia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie  w terminie 14 dni od daty dorędzenia decyzji, za pośrednictem Prezydenta Miasta Leszna.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 

1.       Wnioskodawca odbiera osobiście zaświadczenia po okazaniu dowodu osobistego.

2.        Informację o tym, czy zaświadczenie jest gotowe do odbioru, można uzyskać w Urzędzie Miasta Leszna lub pod numerem telefonu 529-81-06.

3.       W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia.

4.       Wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

§     Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą,

§      Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997- Prawo o ruchu drogowym.

5.        Oświadczenie powinno zawierać także:

§        firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,

§        oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

§        podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

6.        Nadzór nad ośrodkami szkolenia sprawuje starosta ( prezydent miasta leszna)– w zakresie szkolenia prowadzonego przez przedsiębiorcę.

7.        Starosta wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca:

§        złożył oświadczenie niezgodne ze stanem faktycznym,

§        nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców w wyznaczonym przez starostę terminie,

§        rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

8.        Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest:

§         Szkolenie niezgodne z obowiązującym programem szkolenia,

§         Wydanie niezgodnie ze stanem faktycznym zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

9. W przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej, może on uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru działalności.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Emilia Ma?kowiak
Opublikowany dnia: 2005-06-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-26
Ilość zmian wpisu: 7 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.