Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » Wpis do ewidencji instruktor??w

Wpis do ewidencji instruktor??w

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

§              Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. , poz. 155 ze zm. ) 

§               Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji  ( Dz. U. z 2013r. , poz. 93 ze zmianami);

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1.        Wniosek z własnoręcznym podpisem.

2.        Załączniki:

-       fotografia o wym. 3.5x4,5cm,

-       dokument potwierdzajacy posiadanie co najmniej  średniego wykształcenia,

-       zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,

-       zaświadczenie o ukończeniu kursu  kwalifikacyjnego dla kandydatów na instruktorów,

-       kserokopia prawa jazdy,

-      zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat uprawnienia do kierowania  pojazdami rodzaju objętego szkoleniem

-       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora,

-      orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania     czynności  instruktora,

-       dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji i wydanie legitymacji . 

3.        Do wglądu:

§         Dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu. 

OPŁATY:

 

1.        Opłaty: 

§         opłata za wpis osoby do ewidencji instruktorów -50.00 zł. 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Nie później niz w ciągu miesiąca od złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę.

 

 SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:                                                                                                         wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy w drodze decyzji administracyjnej.                                            

 

JEDNOSTKA PROWADZACA SPRAWĘ:

 

Wydział Komunikacji

Budynek Urzędu Miasta przy ul.Wałowej 5, pokój nr 2 (parter)

tel. (0-65) 529-81-06

Godziny pracy: poniedziałek  7.30 - 16.00,  od wtoreku  do  piątku  7.30 - 14.30

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

  

UWAGI:

 

1.        Całość dokumentów po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym zostaje przesłana do Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Lesznie.

2.        Wnioskodawca odbiera osobiście uprawnienia instruktora po okazaniu dowodu osobistego.

3.        Legitymację instruktora, na prośbę wnioskodawcy można przesłać za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, jeżeli zostały uregulowane opłaty za wydanie tego dokumentu.

4.        Informację o tym, czy legitymacja instruktora jest gotowa do odbioru, można uzyskać w Urzędzie Miasta Leszna lub pod numerem telefonu 529-81-06.

5.        W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia.

6.        Warunkiem uzyskania uprawnienia  instruktora jest posiadanie przez okres co najmniej 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdem rodzaju objętego szkoleniem.

 

Dodatkowe informacje: 

      Wymagania jakie musi spełniać kandydat na instroktora zostały szczegółowo opisane w art. 33 ustawy o kierujących pojazdami.

 Instruktorzy i wykładowcy którzy decyzją Prezydenta Miasta Leszna zostali wpisani do rejestru instruktorów i wykładowców,  zobowiązani są zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 3  ustawy o kierujących pojazdami do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście ( prezydentowi miasta ) zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach o których mowa w art. 35 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy.

      
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Emilia Ma?kowiak
Opublikowany dnia: 2005-06-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-26
Ilość zmian wpisu: 7 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.