Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » Wydawanie Orzecze?? o Niepe??nosprawno??ci i Stopniu Niepe??nosprawno??ci, DRUKI DO POBRANIA

Wydawanie Orzecze?? o Niepe??nosprawno??ci i Stopniu Niepe??nosprawno??ci, DRUKI DO POBRANIA

Kod nadawany rodzajowi sprawy: --

Niepełnosprawność to stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudniający, ograniczający lub uniemożliwiający wypełnianie ról społecznych w szczególności powodujący niezdolność do pracy zawodowej bądź jej ograniczenie.

Obowiązujące przepisy prawne, w zależności od tego, kiedy się ukazały, używają różnego nazewnictwa do tych samych osób niepełnosprawnych. Istnieją stopnie niepełnosprawności, grupy inwalidzkie, opisowe określenia niepełnosprawności stosowane przez ZUS.

 

Niepełnosprawność była i jest orzekana przez różne instytucje i dla różnych celów. Najważniejsze z nich to:

Ø      Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – orzekają niepełnosprawność osób dorosłych (powyżej 16 roku życia) dla celów pozarentowych i przyznają im stopień niepełnosprawności. Od 01.01.2002 r. orzekają również niepełnosprawność dzieci (do 16 roku życia) – bez przyznawania stopnia.

Ø      Lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – orzeka o niezdolności do pracy w celu ustalenia prawa do renty.

Ø     Lekarz rzeczoznawca Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – orzeka o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy osób w gospodarstwie rolnym.

Ø     Do 31.12.1997r. orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidów wydawały Komisje ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia. Orzeczenia Komisji są nadal aktualne i obowiązują jeśli nie utraciły ważności.

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przyznaje następujące stopnie niepełnosprawności:

1.      znaczny – przyznawany osobie z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy lub zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki, pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

2.     umarkowany – przyznawany osobie z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną w warunkach pracy chronionej lub wymagającą częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych

3.     lekki – przyznawany osobie z naruszoną sprawnością organizmu, powodującą w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy w porównaniu ze zdolnością, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych lub środków technicznych.

 

        Zgodnie z art.62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dn. 27 sierpnia 1997 r. osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów, są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów nie utraciło mocy. Orzeczenie o zaliczeniu do:

  • I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem z znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • III grupy inwalidów traktowane jest na równi z przeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

         Osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (orzeczenia wydane przed 01.01.1998 r.) uznaje się za niepełnosprawne, z tym że:

  • osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

 

      Wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności mieszkańców Leszna rozpatruje

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Lipowa 32         

64-100 Leszno      tel.0-65 529-82-23,   529-82-24

 

W celu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności należy złożyć w Zespole wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wydanym dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentacji medycznej mogącej mieć istotne znaczenie przy ustalaniu stopnia niepełnosprawności lub niepełnosprawności, np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki badań, konsultacje lekarzy specjalistów oraz inne dokumenty medyczne. Należy również przedłożyć kserokopie orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS o niezdolności do pracy, orzeczenia o posiadanej grupie inwalidzkiej lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

          Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, wystawione przez lekarza prowadzącego, należy złożyć w ciągu 30 dni od daty wypełnienia. Zaświadczenie lekarskie jest ważne bowiem 30 dni od daty wydania.

 

          W przypadku pogorszenia stanu zdrowia, osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.

 

           Druki wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia można pobierać w Powiatowym Zespole w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub na stronie internetowej: www.bip.leszno.pl

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Ewelina Majchrzak
Informację wprowadził: Ewelina Majchrzak
Opublikowany dnia: 2003-07-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-29
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.