Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr IX/96/2007

Uchwa??a nr IX/96/2007

Numer uchwa??y: 2007/9/096
Numer sesji: 9
Rok: 2007

 

UCHWAŁA NR IX/ 96 /2007 

Rady Miejskiej Leszna  z dnia 31 maja  2007 r.

w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

w Lesznie

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego /tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688/ Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 01 czerwca 2007 r. powołuje się Panią  Danutę Olejniczak na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lesznie.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

        Przewodniczący

                           Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                                    Piotr Olejniczak


 

Uzasadnienie

 

do uchwały nr IX/ 96 /2007 Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lesznie

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1986 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego /tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688/ Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz (prezydent). Rada Miejska zgodnie z ust. 3 powołanego wyżej art. 6 Prawa o aktach stanu cywilnego ma prawo powołać innego kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcę (zastępców).

W strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Leszna funkcjonuje stanowisko kierownika i zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

W związku z przejściem na emeryturę i rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 31  marca 2007 r. odwołana została ze stanowiska Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lesznie Pani Halina Jankowska. Natomiast z dniem 01 kwietnia 2007 r. na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lesznie powołana została Pani Anna Szymaniak – dotychczasowy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lesznie.

 

W związku z powyższym od dnia 01 kwietnia 2007 r. w Urzędzie Miasta Leszna pozostaje nieobsadzone stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania USC, zwłaszcza w zakresie udzielania ślubów, których w mieście Lesznie udziela się średnio ponad 150 rocznie w różnych dniach tygodnia konieczne jest powołanie zastępcy kierownika tego urzędu.

 

Pani Danuta Olejniczak – pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lesznie spełnia wymogi wymienione w w/w ustawie oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i  urzędach marszałkowskich /Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz.1223 ze zm./, gdyż posiada wykształcenie wyższe oraz legitymuje się ponad 4 – letnim stażem pracy w  administracji.

 

W powyższym stanie rzeczy – podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

 

 

Opracowanie:                                                           

Agnieszka Kania                                                      

Kierownik Referatu Kadr i Obsługi Prawnej
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-05-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.