Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr IX/92/2007 - w sprawie wyra??enia zgody na utworzenie na terenie miasta Leszna podstrefy Wa??brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ??INVEST-PARK" ?? I.D.E.A.-2.

Uchwa??a nr IX/92/2007 - w sprawie wyra??enia zgody na utworzenie na terenie miasta Leszna podstrefy Wa??brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ??INVEST-PARK" ?? I.D.E.A.-2.

Numer uchwa??y: 2007/9/092
Numer sesji: 9
Rok: 2007

 

UCHWAŁA NR IX/92/2007

 

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 31 maja 2007 roku

 

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie miasta Leszna podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" – I.D.E.A.-2.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn, zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
20 października 1994 r, o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 274) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na utworzenie na terenie miasta Leszna podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" o powierzchni 7,6 ha – I.D.E.A.-2.

 

 

§ 2

 

Położenie i obszar nieruchomości przewidzianych do objęcia podstrefy, o której mowa
w §1 określają załącznik nr 1 i załącznik nr 2, stanowiące integralną część niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                       Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

       Piotr Olejniczak

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr IX/92/2007

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 31 maja 2007 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie miasta Leszna podstrefy

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej I.D.E.A.-2.

 

 

W dniu 26 października 2006r. Rada Miejska Leszna w Uchwale Nr XLI/502/2006 wyraziła zgodę na utworzenie na terenie miasta podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK". Uchwała wskazywała do objęcia Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną cały obszar po byłych polach irygacyjnych położonych w pd. –wsch. części miasta. Uchwalenie przez Radę Miejską Leszna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrężnej, Alei Konstytucji 3 Maja i torów PKP w dniu 26 października 2006r. (Uchwała Nr XLI/501/2006), umożliwiło sporządzenie projektu podziału w/w terenu na konkretne obszary przeznaczone do objęcia Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST PARK”. Niniejsza uchwała proponuje utworzenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" – I.D.E.A.-2 na obszarze 7,6 ha położonym pomiędzy przedłużeniem ulic Budowlanych i Usługowej.

Na podstawie średnich wskaźników uzyskanych z WSSE przygotowano prognozę skutków utworzenia podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK”- I.D.E.A.-2 w Lesznie. Wskazuje ona, że utworzenie w/w podstrefy w Lesznie pozwoli utworzyć 230 miejsc pracy do 2010r. Oprócz przychodów z tytułu sprzedaży terenu, szacowana kwota wpływów do budżetu miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2008-2010 wyniesie 1,2 mln zł, natomiast w latach 2011-2016 - 3,3 mln zł. Natomiast prognozowana wartość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2011-2016 to 2,6 mln zł (z uwzględnieniem 3-letniego zwolnienia z podatku od nieruchomości).

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej jest konieczna do złożenia wniosku do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK”. Kolejnym etapem w trybie postępowania związanym z ustanowieniem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Lesznie jest rozpatrzenie wniosku przez Zarząd WSSE i uzyskanie zgody Rady Ministrów na powiększenie granic WSSE. Utworzenie w/w podstrefy da możliwość lepszego wykorzystania strefy inwestycyjnej I.D.E.A. Dotychczasowe kontakty z inwestorami, potwierdzają bowiem, że włączenie terenów miasta jako podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i wynikające z tego ulgi oraz preferencje podatkowe będą źródłem nowych, atrakcyjnych dla miasta propozycji inwestycyjnych – co oznacza zwiększenie liczby przedsiębiorstw inwestujących na terenie miasta.

 

 

Opracował:

Wydział Promocji i Rozwoju

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-05-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.