Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr IX/89/2007

Uchwa??a nr IX/89/2007

Numer uchwa??y: 2007/9/089
Numer sesji: 9
Rok: 2007

 

UCHWAŁA   Nr IX/89/2007

 

RADY   MIEJSKIEJ   LESZNA

z dnia 31 maja 2007 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności co do gruntów zabudowanych  budynkami mieszkalnymi  będących w użytkowaniu  wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „WIENIAWA”  w Lesznie.

 

               Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46,poz. 543 ze zmianami), art.4 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Miasta Leszna w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „WIENIAWA” w Lesznie:

 

        a). zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 50 ,oznaczonej działką

                     nr 1/28  ark. mapy 36 o pow. 0,02.44 ha

                     zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 38611

 

       b). zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 49, oznaczonej działką

                     nr 1/29 ark. mapy 36 o pow. 0,03.05 ha

                     zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 38612

    

      c). zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 51, oznaczonej działką

                    nr 1/27  ark. mapy 36 o pow. 0,02.38 ha

                    zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 38613

 

      d). zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 52, oznaczonej działką

                   nr 1/26 ark. mapy 36 o pow. 0,02.38 ha

                   zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 38614

 

      e). zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 42, oznaczonej działką

                   nr 1/25  ark. mapy 36 o pow. 0,02.89 ha

                   zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 38615

 

      f). zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 43, oznaczonej działką

                    nr 1/24 ark. mapy 36 o pow. 0,02.89 ha

                    zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 38616

 

     g). zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 45-47, oznaczonej działką

                    nr 1/22 ark. mapy 36 o pow. 0,15.08 ha

                    zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 30347

       h).  zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 48, oznaczonej działką

                  nr 1/30 ark. mapy 36 o pow. 0,02.72 ha

                  zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 38610

 

    

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                            Przewodniczący

                                                                                      Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                            Piotr Olejniczak

 

 

 

 

 

  

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały Nr IX/89/2007 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 31 maja 2007 roku

 

w sprawie:  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  co do  gruntów zabudowanych  budynkami mieszkalnymi  będących w użytkowaniu  wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „WIENIAWA”  w Lesznie.

 

 

 

         Z wnioskami o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe zwróciła się Spółdzielnia Mieszkaniowa „ WIENIAWA” w Lesznie, która obecnie posiada w odniesieniu do przedmiotowych nieruchomości gruntowych prawo użytkowania wieczystego ustanowionego na podstawie aktu notarialnego Rep. „A” Nr 5832/1994 z dnia 26.07.1994 r. umowy o  oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, która weszła w życie z dniem 13 października 2005 r., umożliwia użytkownikom wieczystym w tym również spółdzielniom mieszkaniowym będących właścicielami budynków mieszkalnych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu z zastosowaniem bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia, na zasadach określonych w art. 68 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami i dla tego celu niezbędne jest określenie przez rzeczoznawcę majątkowego wartości rynkowej gruntu jako przedmiotu prawa własności i jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określonej według stanu na dzień sprzedaży /przekształcenia/.

Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalona jest w trybie administracyjnym poprzez wydanie decyzji o przekształceniu, z możliwością udzielenia od tej opłaty bonifikaty.

Udzielenie w/w bonifikaty wymaga uzyskania zgody Rady.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następowało dotychczas w odniesieniu do nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi z bonifikatą od opłaty w wysokości 80%.

Dla użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej „ WIENIAWA” w Lesznie proponuję bonifikatę w wysokości 80% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

 

 

 

 

 

Opracował :

Wydział Gospodarki

Nieruchomościami

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-05-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.