Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr IX/85/2007 - Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmiany do uchwa??y Nr VIII/76/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie zwolnie?? od podatku od nieruchomo??ci

Uchwa??a nr IX/85/2007 - Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmiany do uchwa??y Nr VIII/76/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie zwolnie?? od podatku od nieruchomo??ci

Numer uchwa??y: 2007/9/085
Numer sesji: 9
Rok: 2007

 

Uchwała Nr IX/85/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 maja 2007 roku

 

w sprawie zmiany do uchwały Nr VIII/76/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 

                               

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W § 1 Uchwały Nr VIII/76/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007r w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dodaje się punkt 3 w następującym brzmieniu:

3. Przedsiębiorcy korzystający i ubiegający się o zwolnienie z podatku zobowiązani są do  
    przedkładania:

    a) zaświadczeń o pomocy de minimis przyznanej w ciągu bieżącego roku budżetowego 
        oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych

    b) informacji o każdej innej pomocy publicznej otrzymanej (nie tylko w trzyletnim 
        okresie) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi   
        związana  jest pomoc de minimis udzielana na podstawie uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2007.

 

 

Przewodniczący

     Rady Miejskiej Leszna

 

           Piotr Olejniczak

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały nr IX/85/2007

Rady Miejskiej Leszna  z dnia 31 maja 2007 roku

 

 

W dniu 26 kwietnia 2007r Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Zwolnienie takie ma charakter pomocy de minimis i zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30.04.2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity z 2007r Dz. U. nr 59 poz.404) projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. Projekt uchwały został przesłany do Prezesa Urzędu. W wyznaczonym terminie nie nadeszły żadne zastrzeżenia i uchwała została podjęta. W dniu 14 maja 2007r do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym zaproponował zobowiązać podatnika korzystającego ze zwolnienia lub ubiegającego się o zwolnienie do przedkładania stosownych informacji i zaświadczeń w celu umożliwienia podmiotowi udzielającemu pomocy skuteczne jej nadzorowanie i monitorowanie. Mając na uwadze powyższe sugestie proponuje się wprowadzić do Uchwały Nr VIII/76/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 stosowne zapisy.

 

 

 

Opracowanie: Wydział Finansów – Referat Dochodów.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-05-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.