Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr IX/83/2007

Uchwa??a nr IX/83/2007

Numer uchwa??y: 2007/9/083
Numer sesji: 9
Rok: 2007

 

Uchwała Nr IX/83/2007

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2007 po stronie dochodów o kwotę 325.000,- zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2007 po stronie wydatków o kwotę 325.000,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę
481.100,- zł zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

 

Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 156/2007 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 18 maja 2007 roku.

 

Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna: nr 139/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 roku i nr 157/2007 z dnia 18 maja 2007 roku.

 

Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 140/2007 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 kwietnia 2007 roku.

 

Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8 „Wydatki majątkowe w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:

-     w poz. 2 „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ” zwiększenie środków o kwotę  270.000,- zł,

-     poz. 6. przyjmuje brzmienie: „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na zadanie w zakresu kultury „Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej” - zwiększenie środków o kwotę 5.000,- zł.

    

 

Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2007 roku” po dokonaniu następującej zmiany:

-         dział 754 rozdz. 75411 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie środków o kwotę 270.000,- zł w poz. „zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 4x2”.

 

Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 9 „Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych na 2007 rok” po dokonaniu zmian pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 425.600,- zł. Szczegółowy wykaz zmian z uwzględnieniem niepublicznych jednostek systemu oświaty otrzymujących dotacje podmiotowe przedstawiono w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

 

Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 10 „Zestawienie rachunków dochodów własnych w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:

-     w poz. „dział 801 rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne”, „wydatki”, „§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” zmniejszenie o kwotę 2.000,- zł oraz w poz. „§ 4300 – zakup usług pozostałych” zwiększenie o kwotę 2.000,- zł,

 

-     w poz. „dział 854 rozdz. 85410 – Posiłki w internatach i bursach”, „dochody”
i „§ 0830 – wpływy z usług” zwiększenie o kwotę 40.620,- zł oraz zwiększenia: w poz. „wydatki” o kwotę 56.620,- zł, w poz. „§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 4.000,- zł, w poz. „§ 4220 – zakup środków żywności” o kwotę 40.620,- zł oraz w poz. „§ 4270 – zakup usług remontowych” o kwotę 12.000,- zł,

 

-     wprowadzenie poz. II. 1 „dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe”, „dochody” w wysokości 6.261,- zł, „§ 0920 – pozostałe odsetki” w wysokości 961,- zł, „§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” w wysokości 5.300,-  zł”, „wydatki” w wysokości 41.770,- zł, „§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia” w wysokości 16.596,- zł, „§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” w wysokości 881,- zł, „§ 4270 – zakup usług remontowych” w wysokości 2.680,- zł, „§ 4300 – zakup usług pozostałych” w wysokości 16.906,- zł, oraz poz. „§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 4.707,- zł,

 

-     wprowadzenie poz. II. 2 „dział 801 rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne”, „dochody” w wysokości 3.756,- zł, „§ 0920 – pozostałe odsetki”
w wysokości 130,- zł, „§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” w wysokości 3.626,- zł”, „Wydatki” w wysokości 9.630,- zł,
„§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia” w wysokości 6.590,- zł, „§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” w wysokości 3.000,- zł oraz poz. „§ 4300 – zakup usług pozostałych” w wysokości 40,- zł,

 

-     wprowadzenie poz. II. 3 „dział 801 rozdz. 80104 – Przedszkola”, „wydatki” w wysokości 2.444,- zł, oraz poz. „§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia” w wysokości 2.444,- zł,

 

-     wprowadzenie poz. II. 4 „dział 801 rozdz. 80110 – Gimnazja”, „dochody”
w wysokości 5.997,- zł, § 0920 – pozostałe odsetki” w wysokości 301,- zł, „§ 0970 – wpływy z różnych dochodów” w wysokości 5.696,- zł, „wydatki” w wysokości 16.124,- zł,  „§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia” w wysokości 10.559,- zł, „§ 4270 – zakup usług remontowych” w wysokości 5.535,- zł” oraz poz.  „§ 4300 – zakup usług pozostałych” w wysokości 30,- zł,

 

-     wprowadzenie poz. II. 5 „dział 801 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące”, „dochody” w wysokości 4.700,- zł, „§ 0970 – wpływy z różnych dochodów”
w wysokości 4.700,- zł, „wydatki” w wysokości 4.700,- zł oraz poz. „§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia” w wysokości 4.700,- zł,

 

-     wprowadzenie poz. II. 6 „dział 801 rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”, „dochody” w wysokości 3.408,- zł, „§ 0970 – wpływy z różnych dochodów”
w wysokości 3.408,- zł, „wydatki” w wysokości 3.408,- zł oraz „§ 4270 – zakup usług remontowych” w wysokości 3.408,- zł.

 

 Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:

-      w poz. 4 „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” zwiększenie w poz. „razem przychody”, „dotacje przedmiotowe”, „razem wydatki” oraz „pozostałe wydatki bieżące” o kwotę 85.000,- zł.

 

 Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2007 roku” po dokonaniu następującej zmiany:

-     zwiększenie w poz. 3 „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” – dotacja przedmiotowa o kwotę 85.000,- zł.

 

Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 13 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku” po dokonaniu zmiany polegającej na przeniesieniu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę
105.000,-zł w poz. 2 wydatki inwestycyjne.

 

§ 2     

 

1)     § 1 ust. 1 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 204.536.892,- zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 138.321.094,- zł,

2) dochody powiatu w wysokości 66.215.798,- zł”

 

2)     § 1 ust. 2 pkt 8 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„dotacje z funduszy celowych w kwocie 624.916,- zł”

 

 

3)     § 2 ust. 1 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 216.466.775,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:

1)   wydatki miasta w wysokości 139.221.098,- zł,

2)   wydatki powiatu w wysokości 77.245.677,- zł”

           

4)     § 2 ust. 2 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1)     wydatki bieżące kwotę 176.618.357,- zł, w tym:

     (...),

b) kwotę 17.341.744,- zł z przeznaczeniem na dotacje (...),

2)     wydatki majątkowe w kwocie 39.848.418,-zł, jak w załączniku Nr 8”.

 

5)     § 2 ust 3 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:

(…)

2) dotacje przedmiotowe w kwocie 4.839.950,- zł, jak w załączniku Nr 11,

(...)

5) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 25.500,- zł.

 

6)     § 10 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w kwocie 25.900,- zł (...)

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.         

 

 

Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna  

 

           Piotr OLEJNICZAK


 

Uzasadnienie

 

do Uchwały Nr IX/83/2007 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007.

 

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2007, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

 

1.      Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej – dochody – zadania miasta – zwiększenie
o kwotę 85.000 zł:

Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 23 kwietnia 2007 roku podjął uchwałę nr VIII/67/2007 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego. Dla Miasta Leszna przewidziana została pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 85.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Remont trybun stadionu żużlowego w Lesznie”,

 

2.      Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej – dochody – zadania powiatu – zwiększenie
o kwotę 240.000 zł:

Zwiększenie o kwotę 240.000,- zł pochodzącą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 4x2 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie,

 

3.      Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej – wydatki – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 85.000,- zł oraz zmiany na kwotę 55.500,- zł:

Proponowane zmiany polegają na:

a)   zmniejszeniu rezerwy ogólnej i przeznaczeniu środków na następujące zadania:

§           w dz. 754 rozdz. 75404 § 3000 – kwota 20.500,- zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie zestawu do ćwiczeń typu „Atlas” do sali ćwiczeń (kwota 10.000,- zł) oraz przyczepki służącej do przewozu psów służbowych na terenie działania Komendy (kwota 10.500,- zł),

§           w dz. 921 rozdz. 92195 § 6300 – kwota 5.000,- zł na dotację celową na pomoc finansową dla Miasta Poznania na zadanie w zakresie kultury „Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej”,

§           pozostała kwota 30.000 zł przeznaczona jest na realizację zadań powiatu.

b)   zwiększeniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 85.000,- zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Remont trybun stadionu żużlowego w Lesznie”,

 

 

4.      Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej – wydatki – zadania powiatu – zwiększenie
o kwotę 240.000,-  zł i zmiany na kwotę 425.600,- zł:

Proponowane zmiany polegają na:

a)   przeniesieniu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 425.600,- zł (z dz. 801 rozdz. 80120 i 80130 do dz. 854 rozdz. 85402),

b)   zwiększenie o kwotę 270.000,- zł w dz. 754 rozdz. 75411 § 6050 o kwotę 270.000,- zł z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 4x2 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Ww. środki pochodzą z następujących źródeł:

·         z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 240.000,- zł,

·         zmniejszenia rezerwy ogólnej (zadania miasta) w wysokości 30.000,- zł.

 

5.      Załącznik nr 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały

Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie:

a)     Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 156/2007 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 18.05.2007 r. polegających na zwiększeniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zgodnie z pismem nr FB.I-3.3011-236/07 z dnia 10 maja 2007 roku w wysokości 15.737,- zł
w dz. 010 rozdz. 01095 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

b)     Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 139/2007 z dnia 30.04.2007 r. i nr 157/2007 z dnia 18.05.2007 r. polegających na zwiększeniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zgodnie z pismami nr:

§         FB.I-7.3011-193/07 z dnia 16 kwietnia 2007 roku w wysokości 14.659 zł w dz. 700 rozdz. 70005 z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Leszno miasto na prawach powiatu nieruchomości zajęte pod drogę publiczną powiatową,

§         FB.I-7.3011-135/07 z dnia 19 marca 2007 roku w wysokości 123.487 zł w dz. 754 rozdz. 75411 z przeznaczeniem dla komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” na sfinansowanie zakupu środków ochrony osobistej strażaka – 86.000 zł oraz na sfinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zastąpienie funkcjonariusza PSP 1 pracownikiem korpusu służby cywilnej – 37.487 zł,

§         FB.I-4.3011-217/07 z dnia 2 maja 2007 roku w wysokości 204.446 zł w dz. 754 rozdz. 75411 z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w 2007 roku, w związku z realizacją programu pn. „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”,

 

c)      Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 140/2007 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30.04.2007 r. polegających na włączeniu środków:

§      w wysokości 3.430.000 zł w dz. 600 rozdz. 60015 pochodzących z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi krajowej Nr 5”,

§      w wysokości 214.593 zł w dz. 854 rozdz. 85415 w związku z realizacją projektu o dofinansowanie Projektu „Wspieranie młodzieży wiejskiej w podnoszeniu poziomu wykształcenia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Umowa została podpisana w dniu 10 listopada 2006 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Miastem Leszno i przewiduje otrzymanie II transzy dotacji obejmując miesiące od stycznia do marca 2007.

 

6.      Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Wydatki majątkowe w 2007 roku” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji Załącznika nr 8 „Wydatki majątkowe w 2007 roku”
wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 6 uchwały).

 

7.      Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2007 roku” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 7 uchwały), a także zgodnie z pkt 4b uzasadnienia.

 

8.      Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 9 „Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych na 2007 rok” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 8 uchwały) oraz przedstawionych w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

 

9.      Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie rachunków dochodów własnych w 2007 roku” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 9 uchwały). W rachunku dochodów własnych w dz. 801 rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne zmiana na kwotę 2.000,- zł dotyczy przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, natomiast w rachunku dochodów własnych w dz. 854 rozdz. 85410 – Posiłki w internatach i bursach zmiana dotyczy zwiększenia dochodów o kwotę 40.620,- zł i wydatków o kwotę 56.620,- zł z tytułu zadeklarowanej wyższej liczby dzieci korzystających z posiłków i wprowadzenia stanu środków pieniężnych występujących na koniec 2006 roku. Jednocześnie dokonuje się wprowadzenia do budżetu planu rachunków dochodów własnych z otrzymanych darowizn i odszkodowań, które tworzone są przez kierownika jednostki budżetowej na podstawie art. 22 ust. 5 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, a także wprowadza się plan wydatków rachunków dochodów własnych, na których na koniec 2006 roku wystąpiły stany środków pieniężnych.

 

10. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2007 roku” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 10 uchwały), a także zgodnie z pkt 3b uzasadnienia.

 

11. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2007 roku” do uchwały budżetowej

Zwiększenie dotacji wynika z uchwalonej zwiększonej stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

12. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 13 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku” do uchwały budżetowej

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 12 uchwały). Zmiana dotyczy przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej z § 6110 na § 6260 w wysokości 105.000,- zł. Początkowo środki planowano przeznaczyć na wydatki związane z termomodernizacją budynków Urzędu Miasta Leszna oraz Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych oraz na wydatki związane ze zmianą w tych jednostkach ogrzewania z węglowego na gazowe. Obecnie wiadomo, iż w 2007 roku nie będzie potrzeby wydatkowania na powyższy cel środków PFOŚiGW, dlatego proponuje się przeznaczyć zaplanowaną kwotę w wysokości 105.000,- zł na dofinansowanie przedsięwzięć związanych ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynkach będących w zasobach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych.

 

 

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-05-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.