Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr VIII/78/2007

Uchwa??a nr VIII/78/2007

Numer uchwa??y: 2007/8/78
Numer sesji: 8
Rok: 2007

 

 

Uchwała Nr VIII/78/2007

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/271/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie: określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2004 r. Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XXV/271/2004 Rady Miejskiej Leszna w sprawie: określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 1 poz. 16 z dnia 10 stycznia 2005r.) § 3 pkt 1otrzymuje brzmienie:

„ 1) Podstawą zwolnienia jest kryterium dochodowe na osobę w rodzinie określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i podlegające weryfikacji na zasadach wynikających z tej ustawy (t.j. z 2004 r. Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami).”

 

§ 2

 

 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

 

                                                          

 

                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                   Rady Miejskiej Leszna

 

           

                                                                                                        Piotr Olejniczak

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do Uchwały Nr VIII/78/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku w  sprawie zmiany uchwały nr XXV/271/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie: określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

 

 

 

 

            Na podstawie art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej rada powiatu określa, w drodze uchwały, warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

 

            Podstawą zwolnienia jest kryterium dochodowe na osobę w rodzinie określone       w art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  podlegające weryfikacji na zasadach wynikających z art. 9 ust. 1 w/cyt. ustawy o pomocy społecznej, zwane dalej  „kryterium”. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. nr 135 poz. 950) określono kryterium dochodowe:

       dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości nieprzekraczającej  477,00zł

       dla osoby w rodzinie w wysokości nieprzekraczającej 351,00zł.  

 

Uwzględniając powyższe zachodzi konieczność zmiany uchwały Rady Miejskiej Leszna    z dnia 16 grudnia 2004r. Nr XXV/271/2004, która w § 3 pkt 1 posługuje się nieobowiązującym kryterium dochodowym.

 

 

 

 

Opracowano:

MOPR - Leszno
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.