Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr VIII/76/2007 - Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zwolnie?? od podatku od nieruchomo??ci

Uchwa??a nr VIII/76/2007 - Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zwolnie?? od podatku od nieruchomo??ci

Numer uchwa??y: 2007/8/76
Numer sesji: 8
Rok: 2007

 

 

Uchwała Nr VIII/76/2007

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 

                               

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 

 

§ 1

 

  1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane lub nabyte budynki, lub ich części stanowiące własność przedsiębiorcy, związane z faktycznym prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, z wyjątkiem:

1) budynków związanych z działalnością handlową o powierzchni użytkowej

  powyżej 100 m2, stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem

  od nieruchomości

2) budynków stacji paliw.

 

  1. Okres zwolnienia wynosi 3 lata od dnia uzyskania zwolnienia i liczy się od dnia:

       1) dla nowo wybudowanych budynków - od 1 stycznia roku następującego po roku, 
           w którym spełniono łącznie następujące warunki:

a) budowa została zakończona, albo rozpoczęto użytkowanie

    budynku, lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem

b) rozpoczęto działalność gospodarczą w tym budynku lub jego części.

           2) dla budynków lub ich części nowo nabytych przez przedsiębiorcę - od pierwszego   
                dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność  
                gospodarczą  

 

§ 2

 

  1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości ma charakter pomocy de minimis.
  2. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1 będzie udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z 28.12.2006).
  3. Zwolnienie nie ma zastosowania do:

1) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach
     rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr
     104/2000;

2) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie
     produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do
     Traktatu;

3) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie
     przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych
      w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach:

a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich  
    produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na  
    rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą

                       b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub
                           w całości producentom surowców ;

                  4) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich
                       lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością 
                       wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub
                       innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności
                      eksportowej;  

                  5) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych
                       w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

                  6) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym
                       zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002;

                 7) pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego
                       przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową
                       w zakresie drogowego transportu towarowego;

                  8) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej 
                      sytuacji.  

                                                                       

                                                                          § 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2007.

 

 

 

         Przewodniczący

     Rady Miejskiej Leszna

 

         Piotr Olejniczak

 

UZASADNIENIE

do uchwały nr VIII/76/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

 

 

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w art. 7 ust. 3 przewiduje możliwość wprowadzenia przez Radę Gminy w drodze uchwały innych zwolnień przedmiotowych niż zwolnienia przewidziane
w ustawie. Rada Miejska Leszna na podstawie niniejszej ustawy przyjęła 16 grudnia 2004 roku Uchwałę Nr XXV/265/2004 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. Uchwała ta straciła ważność z dniem 31 grudnia 2006 roku na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12  stycznia 2001 roku w odniesieniu do pomocy publicznej w ramach zasady de minimis. Opublikowanie nowego rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis umożliwiło prace nad projektem nowej uchwały Rady Miejskiej. Prezydent Miasta Leszna proponuje przyjęcie nowej uchwały o treści dotychczas obowiązującej uzupełnionej o zwolnienie z podatku nowo nabytych budynków lub ich części, stanowiących własność przedsiębiorcy, a związanych z faktycznym prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Wprowadzenie tej zmiany da możliwość skorzystania ze zwolnienia przedsiębiorcom, którzy nabyli budynki lub ich części i zaadaptowali je na cele działalności gospodarczej. Spowoduje to lepsze wykorzystanie substancji budowlanej oraz docelowo zapewni większe wpływy do budżetu miasta.

Proponowana uchwała jest zgodna z celem I Strategii Rozwoju Leszna (Uchwala Nr XXXII/374/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005r.), w którym mowa jest
o przyciąganiu nowych inwestycji oraz zdynamizowaniu lokalnej gospodarki. Budowa nowych budynków lub ich części, jak również adaptacja na cele działalności gospodarczej istniejących budynków, wiążą się z kształtowaniem rynku pracy, a  co za tym idzie – z pobudzaniem lokalnej gospodarki. Jednym z czynników zachęcających do podejmowania działań inwestycyjnych jest zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Proponowane zwolnienie ma charakter pomocy de minimis. Pomoc de minimis może być udzielana w przypadku, gdy wielkość planowanej pomocy dla danego przedsiębiorcy, łącznie
z wielkością pomocy de minimis uzyskanej przez niego w różnych formach i z różnych źródeł, w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 EUR, a w przypadku podmiotu gospodarczego działającego
w sektorze transportu – pomoc ta nie może przekroczyć 100 000 EUR. Tryb postępowania w zakresie pomocy  de minimis reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) ze zmianami.

W uzupełnieniu do uzasadnienia – załącznik I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, cytowany w §2 pkt.3 b i c projektu niniejszej uchwały.

 

 

 

Opracowanie: Wydział Finansów – Referat Dochodów oraz Wydział Promocji i Rozwoju.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Maciej Dziamski - tel: 065 529 81 21
Opublikowany dnia: 2007-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.