Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr VIII/74/2007

Uchwa??a nr VIII/74/2007

Numer uchwa??y: 2007/8/74
Numer sesji: 8
Rok: 2007

 

Uchwała nr VIII/74/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązania finansowe:

-          do kwoty 266.486,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych) na 2008 rok,

-          do kwoty 262.800,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych) na 2009 rok,

-          do kwoty 242.100,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące sto złotych) na 2010 rok,

-          do kwoty 221.400,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta złotych) na 2011 rok,

-          do kwoty 200.700,00 zł (słownie: dwieście tysięcy siedemset złotych) na 2012 rok,

z przeznaczeniem na zwrot Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości położonej przy ul. Dożynkowej w Lesznie.

 

§ 2

 

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna

 

 

 Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

 

do uchwały nr VIII/74/2007 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań z przeznaczeniem na zwrot Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości położonej przy ul. Dożynkowej w Lesznie.

 

W dniu 22.06.2001 roku miasto Leszno przejęło od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu grunty stanowiące działki 1/1, 3, 5/1 ark m. 68, dz. nr 2/7, 11 ark m. 69 położone w rej. ul. Dożynkowej na realizację kompleksu usług turystyczno-rekreacyjnych ogólnodostępnych dla miasta Leszna z zastrzeżeniem, iż w przypadku zbycia tych terenów lub niewykorzystania na cele określone w umowie przed upływem 10 lat licząc od dnia przekazania, Agencja może żądać zwrotu aktualnej wartości pieniężnej tej nieruchomości. Aktualnie na przedmiotowy teren brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (poprzedni, który przewidywał teren rekreacyjno-turystyczny stracił moc obowiązującą z dniem 31.12.2003 roku). W obecnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, teren ten wskazany jest do użytkowania rolniczego. W dniu 2 lutego 2006 roku Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmując swoim zasięgiem m.in. ww. teren.  

 

            Pismem z dnia 24.10.2006 roku Agencja zwróciła się do miasta o zwrot aktualnej wartości pieniężnej za przejętą nieruchomość.

 

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie uchwały o zaciągnięciu zobowiązań na ww. zadanie i spłatę w ratach rocznych.

 

 

 

Opracował:                                                                                                

Wydział Budżetu
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.