Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr VIII/72/2007

Uchwa??a nr VIII/72/2007

Numer uchwa??y: 2007/8/72
Numer sesji: 8
Rok: 2007

 

 

Uchwała Nr VIII/72/2007

Rady Miejskie Leszna z dnia 26 kwietnia 2007r.

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI / 345 / 2005 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2006 – 2010 zmienionej uchwałą
Nr XXXVII/448/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006r. oraz uchwałą Nr V/33/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007r. i

uchwałą Nr VI/43/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 lutego 2007r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Leszna postanawia, co następuje:

 

 

§ 1

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/345/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia
25 sierpnia 2005r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2006-2010 otrzymuje nowe brzmienie i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi miasta Leszna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                     Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                                         Piotr Olejniczak

 

 

 


 

Uzasadnienie

 

do Uchwały Nr VIII/72/2007 Rady Miejskie Leszna z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/345/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia
25 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Leszna na lata 2006 – 2010 zmienionej uchwałą Nr XXXVII/448/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 r. oraz uchwałą Nr V/33/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 r. i uchwałą Nr VI/43/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 lutego 2007 r.

 

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt zmiany uchwały zatwierdzającej Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Leszna.

 

W niniejszej uchwale wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 5 – Trasa PP”, celem którego jest dostosowanie parametrów technicznych
i eksploatacyjnych tej drogi do faktycznie występujących i spodziewanych
w przyszłości obciążeń ruchu, a okres realizacji przewiduje się na lata 2007 do 2013. Na rok 2007 w I etapie  realizacji zadania planowane są prace przy przebudowie skrzyżowania ulicy Poznańskiej z ulicami Gronowska i Wilkowicka, na którym występują bardzo duże problemy związane z brakiem przepustowości. Prace te były pierwotnie planowane w ramach zadania pn.”Droga zbiorcza w zachodnie części miasta”. Z uwagi na możliwość dofinansowania z budżetu państwa w ramach przebudowy dróg krajowych w miastach na prawach powiatu, a także ze środków UE, należy wyodrębnić to zadanie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym miasta Leszna. Na finansowanie spodziewana jest kwota 3.430.000,- zł z III Edycji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Na Drogach, a także z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.600.000,- zł (wniosek złożony do Ministra Transportu na kwotę 4.000.000,- zł).

 

 

W związku z powyższym należy dokonać zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Leszna na lata 2006 – 2010 w następujący sposób:

 

a) zmiany w zadaniu:

 

2.„Droga zbiorcza w zachodnie części miasta ”

 

- planowane nakłady w latach 2006-2010

przed zmianami       4.800 tys.zł  w tym śr.własne miasta 2.400 tys.zł

            po zmianach               200  tys.zł w tym śr.własne miasta    200 tys.zł

 

- planowane nakłady  po roku 2010

przed zmianami   17.600  tys.zł w tym śr.własne miasta    7.600 tys.zł

            po zmianach        20.000  tys.zł w tym śr.własne miasta  10.000 tys.zł

 

 

 

 

 

b) wprowadzenie pozycji:

 

            27.”Przebudowa drogi krajowej nr 5 – Trasa PP”

           

- opis zadania

„Dostosowanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi krajowej
nr 5 – Trasa PP – do faktycznie występujących i spodziewanych obciążeń ruchem”

 

- okres realizacji i finansowania

lata 2007 - 2013

 

- planowane nakłady w latach 2006-2010

10.000  tys.zł w tym śr.własne miasta 5.000 tys.zł

 

- planowane nakłady  po roku 2010

20.000  tys.zł w tym śr.własne miasta 6.000 tys.zł

 

 

 

 

 

Opracował:                                                                                     

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji i Wydział Budżetu

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.