Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr VII/62/2007

Uchwa??a nr VII/62/2007

Numer uchwa??y: 2007/7/62
Numer sesji: 7
Rok: 2007

 

Uchwała Nr VII/ 62 /2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 marca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2007 po stronie dochodów o kwotę 276.995,- zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

 

Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2007 po stronie wydatków o kwotę 276.995,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę
50.097,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

 

Dokonuje się zmian w Załączniku nr 8 „Wydatki majątkowe w 2007 roku” poprzez:

-          zmniejszenie w poz. 7 „Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu „Kobiety na start” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” o kwotę 11.000 zł. 

 

Nowe brzmienie Załącznika Nr 8 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

Dokonuje się zmian w Załączniku nr 10 „Zestawienie rachunków dochodów własnych w 2007 roku” poprzez:

-         zmniejszenie w poz. 1. „Dział 750 rozdz. 75075”, „Promocja miasta”, „Wydatki”, „§ 4300 – zakup usług pozostałych” w wysokości 4.000 zł

-         oraz wprowadzenie poz. „6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 4.000 zł

 

Nowe brzmienie Załącznika Nr 10 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

Dokonuje się zmian w Załączniku nr 16 „Wydatki na programy i projekty
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2007 roku” poprzez:

- zwiększenie w poz. 2a) „Wydatki bieżące razem” o kwotę 11.000 zł,
    w poz.   „Razem wydatki” o kwotę 11.000 zł, w poz. „z tego: 2007 rok” o kwotę
    11.000 zł

- oraz zmniejszenie w poz. 2b) „Wydatki majątkowe razem”  o kwotę 11.000 zł,
   w poz. „Razem wydatki” o kwotę 11.000 zł, w poz. „z tego: 2007 rok” o kwotę
   11.000 zł. 


      Nowe brzmienie Załącznika Nr 16 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2     

1.      § 1 ust. 1 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 201.313.363,- zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 137.494.499,- zł,

2) dochody powiatu w wysokości 63.818.864,- zł”

 

2.      § 2 ust. 1 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 205.213.363,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:

1)     wydatki miasta w wysokości 135.515.903,- zł,

2)     wydatki powiatu w wysokości 69.697.460,- zł”

           

3.      § 2 ust. 2 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1)     wydatki bieżące kwotę 173.962.945,- zł,  w tym:

a)     kwotę 87.203.975,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,

b)     kwotę 16.716.244,- zł z przeznaczeniem na dotacje,

2)     wydatki majątkowe w kwocie 31.250.418,-zł, jak w załączniku Nr 8”.

 

4.      § 2 ust 3 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na: (…)

3) dotacje celowe w kwocie 2.846.144,- zł, w tym: (…)

b)     dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.830.720,- zł,

c)      dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 397.124,- zł (…)

f)       dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  w kwocie 28.000,- zł

g)     dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6.000,- zł,

 

5.      § 10 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy: (…)

2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 1.436.205,- zł.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.         

 

 

                                                                         Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna  

 

           Piotr OLEJNICZAK


 

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr VII/62/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2007.

 

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2007, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

 

1.      Zmiany po stronie dochodów budżetu miasta Leszna:

-       zadania gminy – zmniejszenie o kwotę 721.404,- zł

-       zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 998.399,- zł 

 

Ww. zmiany dotyczą wprowadzenia prawidłowych kwot wysokości subwencji oświatowej zarówno w zadaniach gminy jak i powiatu. Minister Finansów,
po uchwaleniu budżetu państwa zawiadomił miasto Leszno pismami nr  ST4-4820/105/2007/337 z dnia 12.02.2007 oraz nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12.02.2007r. o wysokości  ostatecznych kwot planowanych dla miasta Leszna
w budżecie państwa na rok 2007. Oba pisma wpłynęły do Urzędu Miasta 19.02.2007r.

 

2.      Zmiany po stronie wydatków budżetu miasta Leszna:

-       zadania gminy – pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 38.000,- zł

-       zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 276.995,- zł oraz zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 12.097,- zł 

 

W zadaniach gminy zmiany na kwotę 38.000,- zł, które mają na celu uporządkowanie planu Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta, dotyczą przesunięć środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Konieczność zmian wynika z rozstrzygnięć konkursowych.
W konkursie oprócz tych podmiotów złożyły swoje oferty: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie (Juwenalia), Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie
oraz Muzeum Okręgowe w Lesznie i  komisja konkursowa przydzieliła im dotacje. W związku z tym należy dostosować budżet Wydziału tak, aby można było zrealizować postanowienia konkursowe.

 

W zadaniach powiatu zwiększenie budżetu o kwotę 276.995,- zł wynika
ze wzrostu (998.399,- zł  - 721.404,- zł) potwierdzonej subwencji oświatowej.
Na tym etapie planowania proponuje się włączenie dodatkowych środków
do rezerwy celowej na podwyżki płac w oświacie.

 

W zadaniach powiatu dokonuje się również zmian na kwotę 12.097,- zł, które mają na celu uporządkowanie planu wydatków na realizację projektu pn. ”Kobiety
na start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pociąga to za sobą zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe”, gdyż umniejsza się środki przeznaczone na wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, a zwiększa się środki na pokrycie kosztów szkoleń
dla bezrobotnych kobiet, zgodnie z postanowieniami §1 pkt 3 uchwały.

Zmiany w planie projektu powodują również zmiany w Załączniku nr 16 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w 2007 roku”
 określone w § 1 punkt 5 postanowień uchwały.

 

3.      Zmiany w załączniku nr 10 „Zestawienie rachunku dochodów własnych w 2007 roku”, dokonane zgodnie z postanowieniami § 1 pkt 4 uchwały, związane są
z koniecznością zakupu specjalistycznej drukarki dla Wydziału Promocji i Rozwoju umożliwiającej drukowanie zaproszeń, pism gratulacyjnych oraz innych dokumentów, które drukowane są na grubszym papierze. Proponuje się sfinansować powyższy zakup ze środków rachunku dochodów własnych pn. ”Promocja Miasta”.

4.      Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie:

a)     Załącznika nr 3 „Zadania zlecone gminie na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 51/2007 z dnia 28.02.2007r.Prezydenta Miasta Leszna polegających na dostosowaniu wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego
po uchwaleniu budżetu państwa, zgodnie z pismem oznaczonym FB.I-2.3010-6/07 z dnia 19 lutego 2007 roku:

-         w dz. 852 rozdz. 85212 zwiększenie o kwotę 440.800 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,

-         w dz. 852 rozdz. 85213 zwiększenie o kwotę 21.300 zł z przeznaczeniem
na ubezpieczenia zdrowotne,

-         w dz. 852 rozdz. 85214 zwiększenie o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem
na zasiłki w opiece społecznej.

 

b)     Załącznika nr 4 „Zadania zlecone powiatowi na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 52/2007 z dnia 28.02.2006r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na:

- dostosowaniu wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa, zgodnie z pismem oznaczonym FB.I-4.3010-6/07 z dnia 19 lutego 2007 roku:

·         w dz. 710 rozdz. 71015 zwiększenie o kwotę 3.000 zł na wydatki bieżące Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Lesznie,

·         w dz. 853 rozdz. 85321 zwiększenie o kwotę 19.000 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

- Włączeniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w wysokości 225.503 zł zgodnie z pismem nr FB.I-2.3011-50/07 z dnia
26 stycznia 2007 roku z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań
na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Lesznie oraz na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa
oraz Leszno miasto na prawach powiatu, nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, odpowiednio: krajowe i powiatowe.

 

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-03-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.