Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr VI/50/2007

Uchwa??a nr VI/50/2007

Numer uchwa??y: 2007/6/50
Numer sesji: 6
Rok: 2007

 

UCHWAŁA NR  VI/50/2007 

Rady Miejskiej Leszna  z dnia 22 lutego 2007 roku

 

w sprawie odwołania Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

w Lesznie

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego /tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688/ Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

Z dniem 31 marca 2007 r. odwołuje się Panią Halinę Jankowską ze stanowiska Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lesznie.

 

§ 2

Z dniem 31 marca 2007 r. odwołuje się Panią Annę Szymaniak ze stanowiska Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lesznie.

 

§ 3

Z dniem 01 kwietnia 2007 r. powołuje się Panią Annę Szymaniak na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lesznie.

 

§ 4

Z dniem 31 marca 2007 r. tracą moc obowiązującą:

§         uchwała Nr X/45/90 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lesznie,

§         uchwała Nr IV/16/90 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 lipca 1990 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lesznie.

 

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

        Przewodniczący

                           Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                                       Piotr Olejniczak


 

Uzasadnienie

 

do uchwały nr VI/50/2007 Rady Miejskiej z dnia 22 lutego 2007 roku

w sprawie odwołania Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lesznie.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1986 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego /tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688/ Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz (prezydent). Rada Miejska zgodnie z ust. 3 powołanego wyżej art. 6 Prawa o aktach stanu cywilnego ma prawo powołać innego kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcę (zastępców).

W strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Leszna funkcjonuje stanowisko kierownika i zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

Pani Halina Jankowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lesznie złożyła do Prezydenta Miasta Leszna wniosek o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 31 marca 2007 r. i przejście z dniem 01 kwietnia 2007 r. na wcześniejszą emeryturę. Uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr X/45/90 z dnia 21 grudnia 1990 r. Pani Halina Jankowska została powołana na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lesznie.

 

By spełnić prośbę Pani Haliny Jankowskiej, która posiada uprawnienia do przejścia na emeryturę wywołanie niniejszej uchwały w oparciu o art. 6 Prawa o aktach stanu cywilnego stało się uzasadnione.

 

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego w Lesznie należy od dnia 01 kwietnia 2007 r. powołać kierownika tego urzędu.

 

Pani Anna Szymaniak dotychczasowy Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lesznie spełnia wymogi wymienione w w/w ustawie oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz.1223 ze zm./, gdyż posiada wykształcenie wyższe oraz legitymuje się ponad 5 – letnim stażem pracy w administracji. Pani Anna Szymaniak pracuje nieprzerwanie w Urzędzie Stanu Cywilnego od dnia 01 marca 1981 roku do chwili obecnej.

 

W powyższym stanie rzeczy – podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

 

 

Opracowanie:                                                                        Akceptował:

Agnieszka Kania                                                                   Antoni Mazankiewicz

Kierownik Referatu Kadr i Obsługi Prawnej                         Sekretarz Miasta Leszna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.