Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr VI/47/2007

Uchwa??a nr VI/47/2007

Numer uchwa??y: 2007/6/47
Numer sesji: 6
Rok: 2007

 

 

Uchwała Nr VI/47/2007

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 22 lutego 2007 roku

 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 30  ust. 6 i 10 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami)  uchwala się:

 

 

                                                                       § 1

 

 

Ustala się Regulamin wynagradzania nauczycieli stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

 

 

                                                                       § 2

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

                                                                       § 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie w terminie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r.

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący

                                                                                  Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                       Piotr Olejniczak

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/47/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 lutego 2007 roku

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 

Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli wynika z dyspozycji art.30 ust.6 ustawy Karta Nauczyciela i stanowi jeden z elementów systemu wynagradzania nauczycieli.

Ustawą z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw nałożono na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek corocznego uchwalania regulaminu wynagradzania obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Zgodnie z art.30 ust.6b w przypadku nie uchwalenia do dnia 31 grudnia regulaminu na kolejny rok kalendarzowy stosuje się regulamin obowiązujący w roku poprzednim nie dłużej niż przez okres dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Nowelizacja nałożyła również obowiązek uzgadniania regulaminu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

            Określony w Karcie Nauczyciela system wynagradzania ustala, iż wynagrodzenie składa się z: wynagrodzenia zasadniczego; dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, oraz za warunki pracy; wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne; nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy za wyjątkiem świadczeń socjalnych.

            Przy tak ustalonych składnikach wynagrodzenia minister właściwy do spraw oświaty                i wychowania określa minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego  wraz z zasadami zaszeregowania nauczycieli,  sposób obliczania  stawek za godzinę przeliczeniową  oraz wykaz stanowisk i dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku  funkcyjnego. Minister określa również wykaz trudnych, uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

            Natomiast jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do określenia w drodze regulaminu: wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne; wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy w taki sposób aby średnia płaca osiągnęła ustawową wysokość.

            Przy tym Karta Nauczyciela i inne przepisy określają szczegółowo wysokość takich składników wynagrodzenia jak: dodatek za wysługę lat, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy. Jednocześnie Ustawa upoważnia samorząd do zwiększenia środków na wynagrodzenie ponad poziom gwarantowany przez państwo.

            W projekcie regulaminu przyjęto stosowanie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych, natomiast wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli stażystów podniesiono o 4% w celu osiągnięcia średniej ustawowej oraz minimalnych stawek innych składników określonych w ustawie
i rozporządzeniach wykonawczych. Projekt regulaminu określa sprawy dotyczące dodatków
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne.

            Przedstawiony projekt regulaminu przewiduje wzrost dodatku za powierzenie wychowawstwa klasy z 5% do 7% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, posiadającego tytuł zawodowy magistra w przygotowaniem pedagogicznym, określonego w rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty i wychowania wydanym na podstawie art. 30 ust. 5 Karty Nauczyciela tj. z 58,- zł do 81,20 zł miesięcznie. W projekcie uszczegółowiono i ujednolicono stawki dodatków za warunki pracy przy czym następuje wzrost dodatku za trudne warunki pracy w placówkach specjalnych z 18% do 20%, ujednolicenie dodatku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  do 7% oraz z Przedszkola Specjalnego do 26% (było zróżnicowane 25, 28, 30) Pozostałe składniki wynagrodzenia oraz ich wysokość pozostają bez zmian.

            Środki związane ze wzrostem składników znajdują pokrycie w budżecie 2007 r.

Projekt Regulaminu uzgodniono ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zgodnie z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela co dokumentuje protokół i podpisy na oryginale Regulaminu.

 

 

Opracował :                                                                                     

Wydział Edukacji


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.