Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - nieruchomo??ci na sprzeda?? - tereny niezabudowane » Prezydent Miasta Leszna zaprasza zainteresowanych do sk??adania pisemnych zg??osze?? udzia??u w rokowaniach dotycz?cych sprzeda??y lub oddania w u??ytkowanie wieczyste nieruchomo??ci, po??o??onej w Lesznie przy ul. 17 Stycznia, przeznaczonej na popraw? warunk??w zagospodarowania dla w??a??cicieli nieruchomo??ci przyleg??ych.

Prezydent Miasta Leszna zaprasza zainteresowanych do sk??adania pisemnych zg??osze?? udzia??u w rokowaniach dotycz?cych sprzeda??y lub oddania w u??ytkowanie wieczyste nieruchomo??ci, po??o??onej w Lesznie przy ul. 17 Stycznia, przeznaczonej na popraw? warunk??w zagospodarowania dla w??a??cicieli nieruchomo??ci przyleg??ych.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

1. Lokalizacja: Leszno, 17 Stycznia.

2. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów: działka nr 45/30, ark. m. 126 o pow. 397 m2, KW nr PO1L/00022928/1, własność – Miasto Leszno.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana. Teren porośnięty chwastami, krzewami i drzewami. Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody. Przez nieruchomość przebiega sieć energetyczna eSD. Przy zbyciu nieruchomości ustanowiona zostanie służebność przesyłu na zasadach nieodpłatności.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrężnej, Alei Konstytucji 3 Maja i torów PKP w Lesznie, zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/501/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26.10.2006r., przedmiotowa nieruchomość należy do jednostki strukturalnej 2U/P, stanowiącej teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

5. Nieruchomość z uwagi na kształt i położenie nie może być zagospodarowana jako samodzielna nieruchomość, dlatego przeznaczona jest do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania dla właścicieli nieruchomości przyległych, stanowiących działki nr: 45/19, 45/37, 41/11 na ark. m. 126.

6. Termin i miejsce rokowań: Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zgłoszenie udziału w rokowaniach – ul.17 Stycznia” do dnia 14 stycznia 2016r. w Urzędzie Miasta Leszna, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16 (I piętro).

Zgłoszenie winno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (proponowana cena musi być wyższa od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie),
5. proponowaną formę nabycia nieruchomości (na własność lub użytkowanie wieczyste),
6. kopię dowodu wpłaty zaliczki,
7. dowód potwierdzający, iż oferent jest właścicielem nieruchomości przyległej (akt notarialny, odpis księgi wieczystej).

7. Otwarcie rokowań i zakwalifikowanie do ustnej części rokowań odbędzie się w sali konferencyjnej na parterze w budynku Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a w dniu 19 stycznia 2016 r. o godz. 10:00 w obecności zgłaszających udział w rokowaniach.

8. Cena wywoławcza netto:  29.000,00 zł (postąpienie: 290,00 zł).

Do ceny nieruchomości uzyskanej w rokowaniach doliczony będzie podatek VAT 23%.
Cena za nieruchomość, podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej w całości lub w ratach wraz z oprocentowaniem, na czas nie dłuższy niż 10 lat (I rata nie może być niższa od 50% ceny plus podatek VAT 23%).
W przypadku oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste I opłata w wysokości 25% ceny gruntu ustalonej w przetargu wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego. Opłaty roczne w wys. 5% ceny gruntu wraz z podatkiem VAT płatne są w terminie do 31.03 każdego roku z góry za dany rok.

9. Wysokość i termin wniesienia zaliczki:  5.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 14 stycznia 2016 r.

10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

11. Warunki dodatkowe: uczestnicy rokowań winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty zaliczki, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Terminy poprzednich przetargów: 27.01.2015r., 23.06.2015r. oraz rokowań: 26.08.2015r.
Prezydentowi Miasta Leszna przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Z regulaminem (warunkami) rokowań można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomo??ci na sprzeda?? - tereny niezabudowane
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: Mariusz Glapiak
Opublikowany dnia: 2015-12-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.